Finansowanie potencjału badawczego
ŚRODKI FINANSOWE NA UTRZYMANIE I ROZWÓJ POTENCJAŁU BADAWCZEGO


Podstawa prawna

 • Zarządzenie wewnętrzne Nr R-R0161/50/2019 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu podziału oraz rozliczania środków tzw. "subwencji badawczo-rozwojowej", przeznaczonej na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie tutaj
  Zarządzenie Nr R-0161/73/2019 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 17 lipca  2019 r. zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/50/2019 r. Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu podziału oraz rozliczania środków tzw. "subwencji badawczo-rozwojowej", przeznaczonej na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie tutaj
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego (...) z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz. U. poz. 2508) - tzw. algorytm tutaj
 • Komunikat Ministerstwa z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego (...) tzw. algorytmu tutaj


Formularze

 • Informacja dyrektora instytutu oraz kierownika katedry/zakładu na potrzeby przygotowania planu rzeczowo-finansowego tutaj
 • Wniosek o przyznanie środków ramach subwencji B+R składany przez dyrektora instytutu/kierownika katedry lub kierownika zakładu UJD tutaj
 • Wniosek o przyznanie środków w ramach subwencji B+R składany przez doktoranta UJD tutaj
 • Wniosek o przyznanie środków w ramach subwencji B+R z Rezerwy Rektora składany przez dyrektora instytutu/kierownika katedry lub kierownika zakładu albo doktoranta UJD tutaj
 • Sprawozdanie z wydatkowania środków w ramach subwencji B+R albo Rezerwy Rektora i realizacji planu zadaniowo-finansowego projektu złożonego przez dyrektora instytutu/kierownika katedry lub kierownika zakładu albo doktoranta UJD tutajKOMISJA ds. ETYKI BADAŃ NAUKOWYCH
W UNIWERSYTECIE HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZYM im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE


 • Zarządzenie wewnętrzne nr R-0161/105/2018 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowianie z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. Etyki Badań Naukowych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie tutaj
 • komisja obraduje w pierwszy wtorek każdego miesiąca, o ile wpłyną wnioski do rozpatrzenia
 • nauczyciele akademiccy UJD i doktoranci UJD składają wnioski do Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą
 • studenci UJD składają wnioski do sekretarzy komisji:
  nauki o kulturze fizycznej - dr Anna Pilis, al. Armii Krajowej 13/15 pokój nr: 114, tel. 34 365 59 83
  nauki o zdrowiu - dr Katarzyna Bandurska, al. Armii Krajowej 13/15 pokój nr: 0010, tel. 34 361-49-18/19 wew.197
 • komisja nie pobiera opłat od wnioskodawców
 • komisja nie rozpatruje wniosków od podmiotów zewnętrznych
 • regulamin pracy komisji: wkrótce
 • wzór wniosku: wkrótce


DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

(ostatnia dotacja w roku 2018)


Podstawa prawna

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r. (tj Dz. U. z 2014 r., poz. 1620) tutaj z późniejszymi zmianami: Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 249) tutaj TEKST JEDNOLITY z 2015 r. tutaj
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania a nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich tutaj
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania a nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich tutaj
 • Zarządzenie wewnętrzne Nr R0161/18/2019 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości narzutów uczelnianych w 2019 r. tutaj
 • Zarządzenie R-0161/17/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie zasad i trybu podziału oraz rozliczania dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich tutaj  zarządzenie zmieniające z dnia 8 lipca 2016 r. tutaj zarządzenie zmieniające z dnia 29 listopada 2017 r. tutaj   zarządzenie zmieniające z dnia 28 grudnia 2017 r. tutaj

 • Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/75/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości odpisu na działania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych tutaj


Informacje dodatkowe

 • Terminarz działań dotyczących wnioskowania, podziału, wydatkowania i rozliczania dotacji na działalność statutową tutaj
 • Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/22/2012 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie zasad organizowania konferencji naukowych tutaj


Formularze

 • Wniosek o przyznanie środków finansowych na działalność statutową jest dostępny tutaj
 • Oświadczenie dotyczące zatrudnienia przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych w roku 2019 tutaj
 • Plan zadaniowo-finansowy (DS) tutaj
 • Wniosek o finansowanie projektu badawczego ze środków na działalność statutową (DS) tutaj
 • Wniosek o finansowanie projektu badawczego ze środków na działalność statutową (DS - rezerwa Dziekana lub Prodziekana ds. Nauki) z uwzględnieniem odpisu na działania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych tutaj
 • Wniosek o przyznanie stypendium dla uczestników studiów doktoranckich (DS) tutaj
 • Sprawozdanie z realizacji projektu badawczego (DS) tutaj
 • Sprawozdanie z wykorzystania stypendium dla uczestnika studiów doktoranckich (DS) tutaj
 • Ewidencja wydatków projektu badawczego (DS) tutaj
 • Zgłoszenie zmian kosztorysu projektu badawczego (DS) tutaj
 • Przedłużenie terminu wydatkowania środków (DS) tutaj
 • Umowa w sprawie realizacji projektu badawczego finansowanego z dotacji na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich tutaj
 • Umowa o wypłatę stypendium dla uczestnika studiów doktoranckich finansowanych z dotacji na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich tutaj


POL-on

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 615) tutaj z późniejszymi zmianami: Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 249) tutaj
 • Klasyfikacja GBAORD Pomoc Systemu POL-on tutaj
 • Patenty i prawa ochronne (produkty objęte ochroną patentową) tutaj
 • Efekty praktyczne badań naukowych lub prac rozwojowych oraz twórczości artystycznej tutaj
 • Wdrożenia nieobjęte ochroną (wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych przez inne podmioty) tutaj