Działalność statutowaDZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA


Podstawa prawna


 • Ustawa o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r. (tj Dz. U. z 2014 r., poz. 1620) tutaj z późniejszymi zmianami: Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 249) tutaj TEKST JEDNOLITY z 2015 r. tutaj
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania a nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich tutaj
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania a nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich tutaj
 • Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej tutaj z późniejszymi zmianami: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1941) tutaj
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienia dostępu do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki, oraz na pokrycie kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1462) tutaj
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r.
  w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. poz. 877) tutaj z późniejszymi zmianami tutaj
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 2015) tutaj
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych tutaj
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę Dz. U. Nr 207, poz. 1237) tutaj
 • Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych tutaj
 • Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie współczynników kosztochłonności prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych w poszczególnych dziedzinach nauki lub sztuki w obszarach wiedzy tutaj
 • Zarządzenie wewnętrzne Nr R0161/19/2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości narzutów uczelnianych w 2018 r. tutaj
 • Podział przychodów własnych w AJD - fragment Uchwały Nr 113/2016 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie samofinansowania wydziałów oraz ustalenia zasad gospodarki finansowej uczelni tutaj
 • Zarządzenie R-0161/17/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie zasad i trybu podziału oraz rozliczania dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich tutaj  zarządzenie zmieniające z dnia 8 lipca 2016 r. tutaj zarządzenie zmieniające z dnia 29 listopada 2017 r. tutaj nowość! zarządzenie zmieniające z dnia 28 grudnia 2017 r. tutaj

 • Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/75/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości odpisu na działania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych tutaj

Informacje dodatkowe

 • Tłumaczenia wykazu obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych wg Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego tutaj
 • Terminarz działań dotyczących wnioskowania, podziału, wydatkowania i rozliczania dotacji na działalność statutową tutaj
 • Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/22/2012 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie zasad organizowania konferencji naukowych tutaj

Formularze


 • Wniosek o przyznanie środków finansowych na działalność statutową jest dostępny tutaj
 • nowość! Oświadczenie dotyczące zatrudnienia przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych w roku 2019 tutaj
 • Plan zadaniowo-finansowy (DS) tutaj
 • Wniosek o finansowanie projektu badawczego ze środków na działalność statutową (DS) tutaj
 • Wniosek o finansowanie projektu badawczego ze środków na działalność statutową (DS - rezerwa Dziekana lub Prodziekana ds. Nauki) z uwzględnieniem odpisu na działania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych tutaj
 • Wniosek o przyznanie stypendium dla uczestników studiów doktoranckich (DS) tutaj
 • Sprawozdanie z realizacji projektu badawczego (DS) tutaj
 • Sprawozdanie z wykorzystania stypendium dla uczestnika studiów doktoranckich (DS) tutaj
 • Ewidencja wydatków projektu badawczego (DS) tutaj
 • Zgłoszenie zmian kosztorysu projektu badawczego (DS) tutaj
 • Przedłużenie terminu wydatkowania środków (DS) tutaj
 • Umowa w sprawie realizacji projektu badawczego finansowanego z dotacji na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich tutaj
 • Umowa o wypłatę stypendium dla uczestnika studiów doktoranckich finansowanych z dotacji na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich tutaj

Kategoryzacja jednostek

 • Komunikat o wynikach kompleksowej oceny działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych z dnia 30 września 2013 tutaj
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 2015) tutaj

Formularze

 • Wniosek do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznanie kategorii naukowej tutaj
 • Ankieta jednostki naukowej w systemie POL-on tutaj
 • Oświadczenie w sprawie afiliacji publikacji/monografii/rozdziału w monografii dla potrzeb ANKIETY JEDNOSTKI NAUKOWEJ za lata 2009 - 2012 tutaj

Lista czasopism punktowanych

 • Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych tutaj

Czasopisma naukowe są oceniane na podstawie informacji zawartych w ankietach, złożonych przez osoby upoważnione do reprezentowania redakcji lub wydawcy czasopisma naukowego, zwane dalej „wnioskodawcami". Zakres informacji przedstawianych przez wnioskodawców w ankietach określa załącznik nr 1 do załącznika do komunikatu. Ankiety wypełnia się w formie elektronicznej w terminie do dnia 15 lipca każdego roku.
Przeprowadzenia oceny dokonuje się w kreatorze ankiety aplikacyjnej czasopisma naukowego, na stronie https://pbn.nauka.gov.pl. Ankiety złożone przez wnioskodawców są dostępne publicznie.

Zestawienie czasopism Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
zamieszczonych w wykazie czasopism punktowanych


Audyt


Jednostki naukowe, które otrzymują środki na działalność statutową podlegają obowiązkowemu zewnętrznemu audytowi nie rzadziej niż co 4 lata. Audytora wybiera jednostka na swój koszt, zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. Kontroli merytorycznej i finansowej podlega dokumentacja z okresu 3 lat poprzedzających rok przeprowadzenia audytu (jeden rok wyłoniony na podstawie analizy ryzyka). Audyt został przeprowadzony w jednostkach Akademii w terminie 11 - 22 maja 2015 r.

POL-on

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 615) tutaj z pózniejszymi zmianami: Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 249) tutaj
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce tutaj
 • Klasyfikacja GBAORD Pomoc Systemu POL-on tutaj
 • Patenty i prawa ochronne (produkty objęte ochroną patentową) tutaj
 • Efekty praktyczne badań naukowych lub prac rozwojowych oraz twórczości artystycznej tutaj
 • Wdrożenia nieobjęte ochroną (wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych przez inne podmioty) tutaj