Dla Polonii/for Polish diaspora/для польської діаспори


Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa umożliwia podjęcie studiów w języku polskim i skierowany jest do cudzoziemców polskiego pochodzenia z następujących krajów: Białoruś, Ukraina, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Macedonia, Mołdawia, Litwa, Łotwa, Estonia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Węgry, Albania, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Rosja, Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan, a także kraje Ameryki Łacińskiej i Afryki, którzy:

- posiadają poziom znajomości języka polskiego poświadczony zdanym egzaminem wstępnym z języka polskiego (więcej nt. egzaminu wstępnego – link), jeżeli nie uczęszczali do szkoły z polskim językiem nauczania i nie zdawali z pozytywnym wynikiem matury z języka polskiego;

- w przypadku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich - maksymalnie dwa lata temu zdali egzamin maturalny;

- w przypadku studiów II stopnia - maksymalnie dwa lata temu ukończyli studia I stopnia;

Umożliwia on młodzieży polskiego pochodzenia (narodowości polskiej) i posiadaczom Karty Polaka odbycie studiów wyższych w Polsce oraz poprawę znajomości języka polskiego i poziomu kwalifikacji w tamtejszych środowiskach polonijnych. Program oferuje możliwość odbycia studiów wyższych w języku polskim w uczelniach podległych MNiSW (poza kierunkami filologicznymi, z wyjątkiem filologii polskiej i klasycznej) ze zwolnieniem z opłat za kształcenie oraz miesięcznym stypendium NAWA na pokrycie kosztów utrzymania.

Ponadto, Program umożliwia uczestnictwo ze stypendium NAWA w rocznym kursie przygotowawczym poprzedzającym studia w Polsce. Celem kursu jest pogłębienie znajomości języka polskiego oraz wiedzy z przedmiotów kierunkowych związanych z tokiem przyszłych studiów. Koszty kursów oraz stypendiów w trakcie trwania kursu będą pokrywane także przez NAWA w ramach budżetu programów stypendialnych.

Wykaz kierunków, poziomów kształcenia, uzyskiwanych tytułów zawodowych, form kształcenia i uczelni prowadzących dany kierunek studiów znajduje się w systemie Pol-on na stronie internetowej: www.polon.nauka.gov.pl

Regulamin Programu oraz szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Stawki miesięczne w zł
Uprawnieni wnioskodawcy
Jak zdobyć?
Link
Termin składania wniosków
Studenci studiów I stopnia,
studenci I, II, III roku
studiów jednolitych magisterskich
oraz uczestnicy rocznego kursu
przygotowawczego do studiów w Polsce
1250 tutaj tutaj https://nawa.gov.pl/images/users/629/REGULAMIN-Polonia-I-2019.pdf wkrótce
W ramach Programu stypendialnego
dla Polonii stypendium wypłacane
jest przez okres 10 miesięcy
od dnia rozpoczęcia studiów
lub rocznego kursu przygotowawczego
do podjęcia nauki w języku polskim
Studenci studiów drugiego stopnia
oraz studenci IV i V roku
studiów jednolitych magisterskich
1500 tutaj tutaj https://nawa.gov.pl/images/users/629/REGULAMIN-Polonia-II-2019.pdf wkrótce
Studenci studiów doktoranckich
lub stażyści ze stopniem magistra
2200 tutaj tutaj https://nawa.gov.pl/images/Anders-I-stopien/III-stopien/REGULAMIN-Polonia-III-2019.pdf
tutaj


Osoba do kontaktu:

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
Department for Research and International Relations

mgr Illia Kulchikovskyi
tel. 34 3784 272 (PL, EN, UA, RU)
e-mail: i.kulchikovskyi@ujd.edu.pl
e-mail: international@ujd.edu.pl