Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak lub nieprawidłowy tekst alternatywny w obiektach graficznych i interakcyjnych,
 • brak poprawnego wyświetlania elementów graficznych po zmianie orientacji
 • wyświetlania strony,
 • niektóre elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
 • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,
 • brak udogodnień dla osób niesłyszących/niewidomych i
 • niedosłyszących/niedowidzących w załączonych plikach multimedialnych – pliki te podlegają wyłączeniu ze względu na opublikowanie przed 23 września 2020 roku,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Biuro Obsługi Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością.
 • E-mail: pon@ujd.edu.pl
 • Telefon: 34 3784304

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
  al. Solidarności 77
  00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 800 676 676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UJD deklaruje dostępność architektoniczną budynku, w którym jest ulokowane, przy ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa, w szczególności:
1. Dostępność wejścia do budynku: do budynku prowadzą dwa wejścia znajdujące się powyżej poziomu gruntu.
 dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi przeznaczone jest boczne wejście, znajdujące się z lewej strony budynku, z dostępnym podjazdem  do wejścia głównego prowadzą schody,  wejście główne wyposażone jest w drzwi automatycznie otwierane za pomocą
fotokomórki.
2. Dostępność wnętrza budynku: budynek wyposażony jest w jedną windę osobową, łączącą wszystkiekondygnacje; w lewym skrzydle budynku dostępna jest ruchoma platforma przyschodowa dla osób z niepełnosprawnościami, umożliwiająca wjazd na I piętro, schody w budynku wyposażone są w poręcze znajdujące się po obu stronach biegu schodów.
3. Obsługa budynku: Z prawej strony wejścia mieści się stanowisko portiera, który może udzielić pomocy; budynek wyposażony jest w monitoring oraz ochronę;  budynek posiada szatnię na poziomie -0;
4. Pomieszczenia sanitarne: na parterze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami;
5. Otoczenie budynku: w bezpośredniej bliskości budynku wyznaczone są 2 miejsca postojowych dla osób z niepełnosprawnościami;
6. Osoba z niepełnosprawnością ma prawo wstępu do budynku z psem asystującym - w związku z zagrożeniem epidemiologicznym zostały wprowadzone ograniczenia w dostępnie do budynków Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, które obejmują również osoby z niepełnosprawnością.