Aktualności i komunikaty


Uprzejmie informujemy, że obowiązuje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej oraz oceny raportu z ich wykorzystania.

Zgodnie z § 2 wniosek dotyczący utrzymania:

1) aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego, unikatowych w skali kraju, zwanych dalej „aparaturą”,

2) specjalnej infrastruktury informatycznej, zwanej dalej „infrastrukturą”

składa się w terminie do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok, na który mają być przyznane środki. Wniosek może dotyczyć przyznania środków finansowych na utrzymanie jednej aparatury albo infrastruktury.

§ 6 natomiast mówi, że przy przyznawaniu środków finansowych na utrzymanie aparatury uwzględnia się następujące szczegółowe kryteria:

1) unikatowość aparatury w skali kraju;

2) znaczenie aparatury dla rozwoju działalności naukowej, w szczególności w kierunkach określonych w polityce naukowej

państwa;

3) potencjał organizacyjny i ludzki wnioskodawcy oraz doświadczenie związane z obsługą i wykorzystywaniem aparatury

w prowadzeniu działalności naukowej;

4) sposób wykorzystywania aparatury do prowadzenia działalności naukowej, w szczególności liczbę projektów krajowych

i międzynarodowych realizowanych z wykorzystaniem tej aparatury;

5) znaczenie aparatury dla rozwoju współpracy krajowej i międzynarodowej w zakresie działalności naukowej;

6) wykorzystywanie aparatury do świadczenia, w tym odpłatnie, usług w zakresie działalności naukowej na rzecz podmiotów

spoza systemu szkolnictwa wyższego i nauki;

7) liczbę użytkowników, którzy rozpoczęli korzystanie z aparatury w okresie 24 miesięcy poprzedzających złożenie

wniosku;

8) zasadność planowanych kosztów w odniesieniu do przedmiotu i zakresu działalności naukowej prowadzonej z wykorzystaniem

aparatury;

9) prawidłowość wykorzystania i rozliczania wcześniej przyznanych środków finansowych na utrzymanie aparatury.

§ 13 wskazuje, że wnioski dotyczące utrzymania aparatury lub infrastruktury, na podstawie których środki finansowe będą przyznawane w 2020 r., składa się w terminie do dnia 31 października 2019 r.

Treść rozporządzenia:

http://www.bip.nauka.gov.pl/rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-26-kwietnia-2019-r-w-sprawie-szczegolowych-kryteriow-i-trybu-przyznawania-srodkow-finansowych-na-utrzymanie-aparatury-naukowo-badawczej-stanowiska-badawczego-oraz-specjalnej-infrastruktury-informatycznej-oraz-oceny-raportu-z-ich-wykorzystania.html

Częstochowa, dn. 20.09.2019


KONKURS PRELUDIUM BIS 1

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs PRELUDIUM BIS skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Budżet projektów PRELUDIUM BIS może obejmować środki na badania w wysokości maks. 180 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie w wysokości maks. 20%. W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy.

Konkurs PRELUDIUM BIS wspiera międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są zobowiązani do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Budżet konkursu wynosi 160 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Termin składania wniosków upływa 16 grudnia 2019 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej w czerwcu 2020 r. Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową dostępną na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-bis

Przypominamy również o trwających naborach w pozostałych konkursach Narodowego Centrum Nauki. Z poważaniem, Justyna Skrońska, DNiWZ, Tel. (34) 378-41-31

Częstochowa, 17.09.2019


Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło termin składania wniosków o finansowanie projektów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w zakresie następujących modułów:
„Dziedzictwo narodowe” – w ramach którego jest wspierana realizacja długoterminowych projek-tów o charakterze dokumentacyjnym, źródłowym, edytorskim, translatorskim, słownikowym i bi-bliograficznym, o najwyższej wartości dla polskiej humanistyki oraz kultury i dziedzictwa naro-dowego;
„Uniwersalia” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów mających na celu:
- włączanie najwybitniejszych osiągnięć polskiej humanistyki do światowego dziedzictwa kul-turowego (podmoduł „Uniwersalia 2.1);
- włączanie najwybitniejszych osiągnięć światowej humanistyki do polskiego dziedzictwa kul-turowego (podmoduł „Uniwersalia 2.2”);
„Fundamenty” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki naukowej państwa, dotyczących bieżących potrzeb polskiej humanistyki.

W zależności od modułu i zakresu projektu wysokość wnioskowanych środków wynosi od 300 000 zł do 1 800 000 zł, a termin realizacji projektu wynosi od 3 do 5 lat.

Jednostką uprawiona do złożenia wniosku jest uczelnia. Wniosek składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF. Nabór wniosków trwa do dnia 31 października 2019 r.

Warunki udziału w NPRH, niezbędne informacje we wniosku, wysokość przyznanego finansowania, wykaz kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, zasady oceny formalnej i merytorycznej znaleźć można w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 września 2019 r.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Działem Nauki i Współpracy z Zagranicą (mgr Justyna Skroń-ska, j.skronska@ujd.edu.pl, tel. wew. 131).


Rada Doskonałości Naukowej - wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora

Na stronie Rady Doskonałości Naukowej zamieszczone zostały informacje dla osób, które planują wszcząć procedurę habilitacyjną lub procedurę o nadanie tytułu profesora, w tym:
wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania tytułu profesora
zasady wnoszenia opłat za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora


Nowy wykaz czasopism

Prawie 31 tysięcy – tyle pozycji liczy nowy wykaz czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Niemal połowa spośród nich to czasopisma humanistyczne. Wykaz powstawał blisko rok w ścisłej współpracy ze środowiskiem akademickim i ekspertami. To drugi kluczowy wykaz – obok wykazu wydawnictw – na którym opiera się nowy system ewaluacji jakości działalności naukowej. godnie z Konstytucją dla Nauki każdy pracownik naukowy musi przedstawić do oceny swoje osiągnięcia – dotychczas wydziały wystawiały jedynie najlepszych pracowników. Badacze będą mogli wskazać do ewaluacji maksymalnie 4 publikacje w ciągu 4 lat. Uczelnie oceniane będą w ramach dyscyplin, a nie jednostek organizacyjnych (np. wydziałów). Dzięki temu naukowcy reprezentujący jedną dyscyplinę, ale pracujący w różnych wydziałach, połączą siły i talenty.

Komunikat MNiSW w sprawie czasopism naukowych

Wykaz czasopism naukowych

Wykaz czasopism wg dyscyplin