Aktualności i komunikaty


REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA WYJAZDY STYPENDIALNE (ST) DLA PRACOWNIKÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ KA103 2018 DO KRAJÓW PROGRAMU

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD w Częstochowie informuje o rozpoczęciu naboru uzupełniającego na wyjazdy stypendialne Erasmus+, w ramach środków z projektu KA103 nr 2018-1-PL01-KA103-047858, dla pracowników UJD. Rekrutacja na wyjazdy potrwa do dn. 18 listopada 2019 r.

Szczegółowe informacje o programie znajdą Państwo na stronie internetowej Uczelni:

Współpraca międzynarodowa / Erasmus+ (link)

Wykaz uczelni partnerskich → Uczelnie Partnerskie (link)

Regulamin kwalifikacji i wyjazdów →Regulamin wymiany ST (link)

Wymagane dokumenty:

a) Wniosek: Wniosek o wyjazd - STA, Wniosek o wyjazd - STT

b) Umowa: Staff mobility agreement for teaching (STA); Staff mobility agreement for teaching & training (STA&STT); Staff mobility agreement for training (STT).

Uwaga: Pracownicy administracji proszeni są o składanie wniosków na drukach STT; pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni mogą ubiegać się o każdy rodzaj wyjazd, tj.: STA, STA z STT lub STT. Przy wyjazdach łączonych (STA z STT) proszę stosować wniosek STA.

WAŻNE: Pobyt w instytucji goszczącej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie kwalifikowalności wydatków niniejszego projektu, tj. do dnia 31.05.2020 r.

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt: Bartłomiej Kowalik (b.kowalik@ujd.edu.pl), Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD, ul. Waszyngtona 4/8,42-200 Częstochowa (pok. 116), tel. 34 3784364

Częstochowa,  29.10.2019 r.


Rekrutacja na wyjazdy dla studentów, doktorantów i absolwentów
w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2019/2020

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD informuje o rozpoczęciu naboru na wyjazdy stypendialne Erasmus+ na studia (SMS) lub praktykę (SMP) dla studentów, doktorantów i absolwentów w w roku akademickim 2019/2020.

Studenci wnioskujący się o wyjazd na studia (SMS) lub na praktykę (SMP), których długość wynosi co najmniej 3 miesiące uprawnieni są do otrzymania dodatku do kosztów utrzymania w wysokości 1 miesięcznej stawki dla danej grupy krajów.

Wybór uczelni lub zagranicznej instytucji przyjmującej, w których będą realizowane studia i/lub praktyka, nadzorowany jest przez wydziałowego koordynatora programu ERASMUS+.

Wykaz koordynatorów wydziałowych programu Erasmus+:

Imię i nazwisko Funkcja Kontakt
dr Beata Rusek
Koordynator Wydziału Humanistycznego
ul. Zbierskiego 2/4, p. 317
beata.rusek@ujd.edu.pl
dr Joanna Świątek-Prokop Koordynator Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych al. Armii Krajowej 13/15,
j.prokop@ujd.edu.pl
dr Karol Motyl
Koordynator Wydziału Nauk Społecznych ul. Waszyngtona 4/8, p. 614
k.motyl@ujd.edu.pl
dr hab. Barbara Karaśkiewicz, prof. UJD Koordynator Wydziału Sztuki, sztuki muzyczne
ul. Zbierskiego 2/4
b.karaskiewicz@ujd.edu.pl
mgr Żaneta Wojtala
Koordynator Wydziału Sztuki, sztuki plastyczne ul. Dąbrowskiego 14
z.wojtala@ujd.edu.pl
dr Paulina Bieś-Srokosz Koordynator Wydziału Prawa i Ekonomii ul. Zbierskiego 2/4, p. 3.28
p.bies@ujd.edu.pl
dr hab. Arkadiusz Marzec, prof. UJD Koordynator Wydziału Nauk o Zdrowiu al. Armii Krajowej 13/15,
p. 112
a.marzec@ujd.edu.pl


Termin i miejsce składania dokumentów  (po weryfikacji przez koordynatora wydziałowego): do dn. 31 października br. (czwartek), Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, p. 143 (godz. 9.00 – 14.00).

Dotyczy studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (pobierających stypendium socjalne): istnieje możliwość wnioskowania o dodatkowe środki na wyjazd z budżetu PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). Studenci, którzy są uprawnieni do stypendium socjalnego w momencie rekrutacji otrzymają dodatkowe dofinansowanie w równowartości 200 EUR na każdy miesiąc studiów na uczelni zagranicznej, zgodnie z ogólnymi zasadami dofinansowania Erasmus+ na dany rok akademicki, w ramach okresu objętego umową finansową. Prosimy więc uprzejmie o zasygnalizowanie czy zamierzacie Państwo wnioskować o ww. dodatkowe środki na etapie składania wniosku  w DNWZ. Każdy przypadek rozpatrywany będzie indywidualnie. 

Materiały do pobrania:

Częstochowa, 15.10.2019


NAWA: Program im. Iwanowskiej dla doktorantów

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza doktorantów do składania wniosków na wyjazdy zagraniczne trwające od 3 do 12 miesięcy w ramach Programu im. prof. Iwanowskiej. W ramach programu doktoranci mogą odbyć część studiów doktoranckich w zagranicznych ośrodkach, w wybranym przez wnioskującego kraju. Beneficjenci programu będą mogli również m.in. prowadzić badania naukowe, dydaktykę, pozyskać materiały do pracy doktorskiej lub publikacji naukowej bądź zrealizować inną formę aktywności naukowej lub akademickiej powiązaną z realizacją pracy doktorskiej.

Nabór wniosków w programie w wersji elektronicznej (https://programs.nawa.gov.pl/login potrwa do 18 grudnia 2019 r., a pierwsze wyjazdy można będzie realizować już od początku września 2020 r. WAŻNE: wnioski w programie składają osoby fizyczne bez pośrednictwa instytucji zatrudniającej lub w której realizowane są studia doktoranckie.

REGULAMIN & SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE – link: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-iwanowskiej

Z poważaniem, Bartłomiej Kowalik (DNWZ)

Częstochowa, 10.10.2019


NAWA: Wymiana bilateralna naukowców z Chińską Republiką Ludową

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków w naborze na wymianę bilateralną naukowców z Chińską Republiką Ludową, którego celem jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i z Chin. Wspólne projekty badawcze mogą dotyczyć następujących obszarów tematycznych: nauki przyrodnicze, inżynieria i technologia, nauki medyczne i o zdrowiu, nauki rolnicze. Dofinansowanie może być przeznaczone jedynie na pokrycie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca finansuje podróż swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego. Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 35 000 PLN.

Wnioski w Programie należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA (link: https://programs.nawa.gov.pl/login) do dn. 3 grudnia 2019 r., do godz. 15.00. WIĘCEJ… (link)

Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt z Działem Nauki i Współpracy z Zagranicą (b.kowalik@ujd.edu.pl, +48 343784364), ponieważ Wnioskodawcą w Programie jest Uczelnia, a nie indywidualny naukowiec/nauczyciel akademicki.

Częstochowa, 10.10.2019


Rekrutacja na wyjazd stypendialny (STA) dla nauczycieli akademickich UJD w ramach programu ERASMUS+ KA107 2019 - MOŁDAWIA

DNWZ informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń pracowników na wyjazd stypendialny w ramach środków z projektu nr 2019-1-PL01-KA107-064556 do MOŁDAWII, do uczelni partnerskiej UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL, z którą UJD posiada podpisaną umowę o współpracy w zakresie 1015 Travel, tourism and leisure oraz 1014: Sports.

Nabór zgłoszeń potrwa do dn. 21 października 2019 r. (poniedziałek)

Regulamin kwalifikacji i wyjazdów → Regulamin ST (link)

Dokumenty:

a) Wniosek (link)

b) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (link)

c) Umowa “Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching” (link)

d) Stawki stypendium (link)

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt: mgr Bartłomiej Kowalik, DNWZ (pok. 116), b.kowalik@ujd.edu.pl, tel. 343784 364

Częstochowa, 10.10.2019


Fundusze Norweskie_Konkurs NCBR

Dn. 23 września br. został otwarty nabór zgłoszeń w konkursie NCBR pt. „POLNOR 2019” na wspólne polsko-norweskie projekty badawcze w następujących obszarach tematycznych: zdrowie i opieka społeczna, przemysł i technologie informacyjne, żywność i zasoby naturalne, energia, transport i klimat, rozwój społeczny i gospodarczy, pojazdy bezzałogowe. 

- Wnioskodawca: konsorcjum składające się z co najmniej 1 polskiej i 1 norweskiej instytucji, w tym min. 1 przedsiębiorstwa (może to być startup utworzony na potrzeby projektu); w przypadku jednostek naukowych wkład własny nie będzie konieczny

- Alokacja środków: 49 745 454 EUR

- Promotor projektu, czyli lider konsorcjum, musi pochodzić z Polski

- Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Termin składania wniosków upływa 12 grudnia 2019 r., o godz. 16:00 CEST.
Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej znajdują się na stronie www Organizatorów – LINK

Częstochowa, 9.10.2019


NAWA: wymiana bilateralna naukowców z z Walonią-Brukselą (Belgia)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków w naborze na wymianę bilateralną naukowców z Walonią-Brukselą (Belgia), którego celem jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i z Walonii-Brukseli. Wspólne projekty badawcze mogą dotyczyć wszystkich dziedzin nauki. Dofinansowanie może być przeznaczone jedynie na pokrycie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca finansuje podróż swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego. Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 25 000 PLN.

Wnioski w Programie należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA (link: https://programs.nawa.gov.pl/login) do 17 grudnia 2019 r., do godz. 15.00. WIĘCEJ… (link)

Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt z Działem Nauki i Współpracy z Zagranicą (b.kowalik@ujd.edu.pl, +48 343784364), ponieważ Wnioskodawcą w Programie jest Uczelnia, a nie indywidualny naukowiec/nauczyciel akademicki.

Częstochowa, 7 października 2019


REKRUTACJA NA WYJAZDY STYPENDIALNE (ST) DLA PRACOWNIKÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ KA103 2019 DO KRAJÓW PROGRAMU

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD w Częstochowie informuje o rozpoczęciu naboru na wyjazdy stypendialne Erasmus+, w ramach środków z projektu KA103 nr 2019-1-PL01-KA103-063677, dla pracowników UJD. Rekrutacja na wyjazdy potrwa do 30 września 2019 (poniedziałek).

KOMUNIKAT WS. PRZYZNAWANIA RYCZAŁTU NA KOSZTY PODRÓŻY PRZY WYJAZDACH POW. 500 KM

Szczegółowe informacje o programie Erasmus+ znajdują się na stronie internetowej Uczelni:

- Współpraca międzynarodowa / Erasmus+ (link)

- Wykaz uczelni partnerskich → Uczelnie Partnerskie (link)

- Regulamin kwalifikacji i wyjazdów → Regulamin wymiany ST (link)

Wymagane dokumenty - do pobrania:

a) Wniosek: Wniosek o wyjazd - STA, Wniosek o wyjazd - STT

b) Umowa: Staff mobility agreement for teaching (STA); Staff mobility agreement for teaching & training (STA&STT); Staff mobility agreement for training (STT).

Pracownicy administracji proszeni są o składanie wniosków na drukach STT.

Uwaga: pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni mogą ubiegać się zarówno o wyjazdy STA, jak i STT oraz STA z STT.

WAŻNE: Pobyt w instytucji goszczącej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie kwalifikowalności wydatków niniejszego projektu, tj. do dnia 31.05.2021 r.

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt: mgr Bartłomiej Kowalik (b.kowalik@ujd.edu.pl), Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD,

ul. Waszyngtona 4/8,42-200 Częstochowa (pok. 116), tel. 34 3784364

Częstochowa, 3.09.2019


Fulbright Specialist - konkurs na wizyty amerykańskich specjalistów w polskich instytucjach

Dn. 1. października br. rozpocznie się nabór wniosków w ramach konkursu Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, skierowanego m.in. do uczelni, na goszczenie amerykańskich specjalistów reprezentujących takie dziedziny naukowe, jak: 

AMERYKANISTYKA, ANTROPOLOGIA, ARCHEOLOGIA, ADMINISTRACJA PUBLICZNA, BIBLIOTEKOZNAWSTWO, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, EDUKACJA, EKONOMIA, FIZYKA, INFORMATYKA, KSZTAŁCENIE INŻYNIERÓW, NAUKA BIOLOGICZNE, NAUKI CHEMICZNE, NAUKI POLITYCZNE, MATEMATYKA, OCHRONA ŚRODOWISKA, POKÓJ I ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW, POMOC SPOŁECZNA, PRAWO, ROLNICTWO, SOCJOLOGIA, URBANISTYKA, ZARZĄDZANIE, ZDROWIE PUBLICZNE/GLOBALNE

Amerykańscy specjaliści będę mieli możliwość uczestniczenia w m.in. wykładach, seminariach i warsztatach, sympozjach, konferencjach, konsultacjach w zakresie prac programowych oraz rozwoju kadry administracyjnej/pracowników naukowo-badawczych, do wykonywania ocen i ekspertyz, czy też rozwijania lokalnych programów i/lub projektów badawczych.

Czas trwania stypendium: 14-42 dni (dni kalendarzowych)

Instytucja goszcząca zobowiązania jest do pokrycia kosztów związanych z pobytem specjalisty, w tym: zakwaterowania, wyżywienia, podróży krajowych.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dn. 12 listopada 2019 r. w wersji elektronicznej (skan w formacie WORD oraz PDF na adres paulina.kubylis@fulbright.edu.pl. Oprócz tego, amerykański kandydat do stypendium musi złożyć swoją aplikację do systemu Roster za pośrednictwem World Learning, zgodnie z aktualnymi wymogami programu Fulbright Specialist Program (dostępnymi na stronie Fulbright Specialist Program administrowanej przez World Learning) - tylko w przypadku projektów ze wskazaniem konkretnego Specjalisty. W przypadku wniosków otwartych Specjalista będzie wybrany z bazy Roster.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani niniejszym konkursem, to prosimy uprzejmie o kontakt z DNWZ (b.kowalik@ujd.edu.pl, +48 343784364), ponieważ wnioskodawcą w konkursie jest uczelnia, a nie indywidualny naukowiec i/lub nauczyciel akademicki.

Częstochowa, 19.09.2019


Rekrutacja na wyjazd stypendialny (STA) dla nauczycieli akademickich UJD w ramach programu ERASMUS+ KA107 2018 - MOŁDAWIA

DNWZ informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń pracowników na wyjazd stypendialny w ramach środków z projektu nr 2018-1-PL01-KA107-049361 do MOŁDAWII. Nabór zgłoszeń potrwa do dn. 30 września 2019 r. (poniedziałek).

Wykaz uczelni partnerskich znajdą Państwo na stronie Umiędzynarodowienie → Erasmus+ -> Uczelnie Partnerskie

Regulamin kwalifikacji i wyjazdów → Regulamin ST (link)

Dokumenty:

a) Wniosek o wyjazd (link)

b) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (link)

c) Umowa “Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching” (link)

d) Stawki stypendium: 2018-KA107 Wysokość Stawek (link)

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt: Bartłomiej Kowalik, DNWZ (pok. 116), b.kowalik@ujd.edu.pl, tel. 34 3784-364

Częstochowa, dn. 16.09.2019 r.


Rekrutacja na wyjazd stypendialny (STA) dla nauczycieli akademickich UJD w ramach programu ERASMUS+ KA107 2018 - UKRAINA

DNWZ informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń pracowników na wyjazd stypendialny w ramach środków z projektu nr 2018-1-PL01-KA107-049361 na UKRAINĘ.

Nabór zgłoszeń potrwa do dn. 30 września 2019 r. (poniedziałek)

Wykaz uczelni partnerskich znajdą Państwo na stronie Umiędzynarodowienie → Erasmus+ -> Uczelnie Partnerskie

Regulamin kwalifikacji i wyjazdów → Regulamin ST  (link)

Dokumenty:

a) Wniosek o wyjazd  (link)

b) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (link)

c) Umowa “Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching”  (link)

d) Stawki stypendium: 2018-KA107 Wysokość Stawek (link)

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt: mgr Bartłomiej Kowalik, DNWZ (pok. 116), b.kowalik@ujd.edu.pl, tel. 34 3784-364

Częstochowa, dn. 9.09.2019Oferta stypendialna DAAD na rok akademicki 2020/2021

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD) oferuje nowe stypendia dla studentów i absolwentów, doktorantów i młodych naukowców oraz nauczycieli akademickich na rok akademicki 2020/2021.

Broszura informacyjna DAAD

Szczegółową ofertę stypendialną, inne pomocne informacje oraz kontakt do DAAD w Warszawie znajdą Państwo na stronie internetowej www.daad.pl

Częstochowa, dn. 30 sierpnia 2019 r.


Fundusze Norweskie - Konkurs NCBR "POLNOR 2019"

W uzupełnieniu komunikatu z dn. 22.07.2019 r. dot. konkursu NCBR pt. POLNOR 2019 na polsko-norweskie projekty badawcze przesyłam Państwu LINK do materiałów szkoleniowych z dni informacyjnych oraz zaproszenie do rejestracji w bazie partnerów funduszy EOG i funduszy norweskich - LINK

Bartłomiej Kowalik, DNWZ

Częstochowa, dn. 27 sierpnia 2019 r.


NCN: Konkurs GRIEG – Program Badania Podstawowe. Fundusze norweskie i EOG

Narodowe Centrum Nauki zaprasza do składania wniosków w konkursie GRIEG na polsko norweskie projekty badawcze, we wszystkich dziedzinach nauk:

- Finansowanie: 37.340.107 EUR (Norweski Mechanizm Finansowy), w tym: minimalny budżet projektu to 500 tyś. EUR, a maksymalny – 1, 5 mln EUR,

- Wnioskodawcy (liderzy konsorcjów): polskie organizacje badawcze (w tym uczelnie),

- Kwalifikowalni partnerzy: wszelkie jednostki publiczne lub prywatne, komercyjne lub niekomercyjne, organizacje pozarządowe z Polski i Norwegii,

- Minimalne wymagania: polski lider i norweski partner,

- Termin i miejsce złożenia wniosku: 28 października 2019 r., godz. 24.00 CEST.; system OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) osf.opi.org.pl

Językiem konkursu jest j. angielski.

Szczegółowe informacje nt. wniosku oraz sposobu aplikowania możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej konkursu https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/grieg?language=en

Bartłomiej Kowalik, DNWZ

Częstochowa, dn. 27 sierpnia 2019 r.


Oferta stypendialna Meksyku na 12-miesięczny pobyt naukowo-badawczy

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą stypendialną strony meksykańskiej, w ramach której przewidziano siedem stypendiów specjalistycznych na 12-miesięczny pobyt naukowo-badawczy w Meksyku dla studentów z tytułem minimum licencjata i naukowców.

Zobacz: O Programie

Zgłoszenie, oprócz wniosku wraz z załącznikami złożonymi w systemie NAWA, powinno zawierać dokumenty w formie papierowej wymagane przez stronę meksykańską. Wykaz dokumentacji oraz Uczelni na które można aplikować dostępny jest na stronie:

https://www.gob.mx/amexcid

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: infobecas@sre.gob.mx

Dodatkowo, wszyscy zainteresowani zobowiązani są do rejestracji w meksykańskim systemie SIGCA – Sistema de Gestion de Cooperacion Academica (https://sigca.sre.gob.mx) w terminie od 22 lipca do 27 września 2019 do godz. 15.00 (czasu miasta Meksyk)

Termin składania wniosków do NAWA upływa 13 września 2019 r. o godzinie 15:00

Częstochowa, 26.08.2019


NAWA: wymiana bilateralna naukowców z Indiami - przedłużenie naboru

NAWA wydłuża termin nadsyłania aplikacji na wymianę bilateralną naukowców z Indiami. Wnioski o przyznanie finansowania w ramach tego projektu można składać w systemie teleinformatycznym NAW-y (LINK) do dnia 28 sierpnia 2019 r., godz. 15:00.

Więcej informacji o ogłoszonym naborze możecie Państwo znaleźć tutaj - LINK

Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

Częstochowa, 19.08.2019


NAWA: Wymiana bilateralna naukowców z Ukrainą

NAWA zaprasza do składania wniosków w ramach konkursu Wymiany Bilateralnej Naukowców z Ukrainą, którego celem jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i z Ukrainy. Projekty te mogą dotyczyć wszystkich dziedzin nauki, natomiast charakter priorytetowy będą miały następujące obszary: nowe technologie produkcyjne i komputerowe (laserowe, precyzyjne, mechatroniczne, robotyczne, plazmowe, optoelektroniczne, czujnikowe itp.), zarządzanie energią i efektywność energetyczna, ekologia i zarządzanie środowiskiem, nauki przyrodnicze, nowe technologie, zdrowie i zapobieganie najczęstszym chorobom, biotechnologia, bioinżynieria i genetyka, nowe substancje i materiały, nauki społeczne i humanistyczne, technologie obronne. PRIORYTETOWO traktowane będą projekty z udziałem młodych naukowców oraz możliwość współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi.

Dofinansowanie może być przeznaczone jedynie na pokrycie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca finansuje podróż swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego. Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 25 000 PLN. Wnioski w Programie należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA (link: https://programs.nawa.gov.pl/login) do 23 września 2019 r. (godz. 15.00).

WIĘCEJ…

Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt z Działem Nauki i Współpracy z Zagranicą (b.kowalik@ujd.edu.pl, +48 343784364), ponieważ Wnioskodawcą w Programie jest Uczelnia, a nie indywidualny naukowiec/nauczyciel akademicki.

Bartłomiej Kowalik, DNWZ

Częstochowa, 23.07.2019


NCBR: Fundusze Norweskie - Konkurs POLNOR 2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do składania wniosków w Konkursie POLNOR 2019, realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021. Oficjalnym, a zarazem roboczym językiem Programu jest j. angielski.

- wnioskodawca: konsorcjum składające się z co najmniej 1 polskiej i 1 norweskiej instytucji, w tym min. 1 przedsiębiorstwa (może to być startup utworzony na potrzeby projektu); w przypadku jednostek naukowych wkład własny nie będzie konieczny

- alokacja środków: 49 745 454 EUR

- promotor projektu, czyli lider konsorcjum, musi pochodzić z Polski

- nabór wniosków potrwa od 23.09.2019 do 12.2019

- czas trwania projektu: 36 miesięcy

- dozwolone obszary tematyczne: welfare, health and care, digital and industry, energy, transport and climate, food and natural resources, social and economic development, unnamed vehicles.

- wys. finansowania pojedynczego projektu: od 500 000 do 1 500 000 EUR,

- wsparciem zostaną objęte badania podstawowe, przemysłowe oraz rozwojowe,

- kategorie kosztów w projekcie: staff (w), consumples and supply (cs), equipment (a), travel costs (t), other direct costs (op), subcontracting ( e), indirect costs (overheads)

Prezentacja oraz nagranie ze spotkania informacyjnego dot. wspomnianego konkursu są dostępne na stronie NCBR - link

Z wyrazami szacunku, Bartłomiej Kowalik DNWZ

Częstochowa, 22.07.2019


Rekrutacja na wyjazd stypendialny (STT) dla pracownika UJD w ramach programu ERASMUS+ KA107 2018 - JAPONIA

DNWZ informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń pracowników na wyjazd stypendialny w ramach środków z projektu nr 2018-1-PL01-KA107-049361 do JAPONII, do uczelni partnerskiej Rikkyo University, z którą UJD posiada podpisaną umowę o współpracy w zakresie 0531: Chemistry.

Nabór zgłoszeń potrwa do dn. 26 lipca 2019 r. (piątek).

Regulamin kwalifikacji i wyjazdów → Regulamin ST (link)

Dokumenty:

a) Wniosek o wyjazd  (link)

b) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (link)

c) Umowa “Mobility Agreement for Training”  (link)

d) Stawki stypendium: 2018-KA107 Wysokość Stawek (link)

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt:

mgr Bartłomiej Kowalik, DNWZ (pok. 116), b.kowalik@ujd.edu.pl, tel. 34 3784-364

Częstochowa, dn. 17.07.2019 r.


REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA WYJAZDY STYPENDIALNE (ST) DLA PRACOWNIKÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ KA103 2018 DO KRAJÓW PROGRAMU

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD w Częstochowie informuje o rozpoczęciu naboru uzupełniającego na wyjazdy stypendialne Erasmus+, w ramach środków z projektu KA103 nr 2018-1-PL01-KA103-047858, dla pracowników UJD. Rekrutacja potrwa do 15 lipca 2019 r.

Liczba dostępnych mobilności w ramach niniejszego Projektu:

- STA (i/lub STA & STT): 22,

- STT: 10.

Szczegółowe informacje o programie znajdą Państwo na stronie internetowej Uczelni:

Współpraca międzynarodowa / Erasmus+ (link)

Wykaz uczelni partnerskich → Uczelnie Partnerskie (link)

Regulamin kwalifikacji i wyjazdów → Regulamin wymiany ST (link)

Wymagane dokumenty:

a) WniosekWniosek o wyjazd - STAWniosek o wyjazd - STT 

b) UmowaStaff mobility agreement for teaching (STA)Staff mobility agreement for teaching & training (STA&STT)Staff mobility agreement for training (STT).

Uwaga: Pracownicy administracji proszeni są o składanie wniosków na drukach STT; pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni mogą ubiegać się o każdy rodzaj wyjazdu, tj.: STA, STA z STT lub STT.

WAŻNE: Pobyt w instytucji goszczącej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie kwalifikowalności wydatków niniejszego projektu,j, tj. do dnia 31.05.2020 r.

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt: mgr Bartłomiej Kowalik (b.kowalik@ujd.edu.pl), Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD, ul. Waszyngtona 4/8,42-200 Częstochowa (pok. 116), tel. 34 3784364

Częstochowa, dn. 18.06.2019 r.


NAWA: Wymiana bilateralna naukowców z Indiami

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków w naborze na wymianę bilateralną naukowców z Republiką Indii, którego celem jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i Indii. Wspólne projekty badawcze mogą dotyczyć następujących obszarów tematycznych: nauki przyrodnicze, inżynieria i technologia, nauki medyczne i o zdrowiu, nauki rolnicze. Dofinansowanie może być przeznaczone jedynie na pokrycie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca finansuje podróż swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego. Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 35 000 PLN. WIĘCEJ… (link)

Wnioski w Programie należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA (link: https://programs.nawa.gov.pl/login) do 14 sierpnia 2019 (godz. 15.00). 

Z poważaniem, Bartłomiej Kowalik, DNWZ

Częstochowa, 14.06.2019


Rekrutacja na wyjazdy dla studentów, doktorantów i absolwentów
w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2019/2020.

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą ogłasza rekrutację dla studentów, doktorantów i absolwentów na wyjazdy w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2019/2020 na studia (SMS) lub praktykę (SMP).

Wybór uczelni zagranicznej i kierunku studiów lub instytucji zagranicznej, w której będzie realizowana praktyka, nadzorowany jest przez wydziałowego koordynatora programu ERSMUS+ i zaparafowany we wniosku.

Wykaz koordynatorów wydziałowych programu Erasmus+:

Imię i nazwisko Funkcja Kontakt
Beata RusekKoordynator Wydziału Filologiczno-HistorycznegoInstytut Filologii Obcych
ul. Zbierskiego 2/4, p. 317
beata.rusek@ujd.edu.pl
34+365-64-26
Katarzyna Bandurska  Koordynator Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego   Instytut Chemii, Nauk o Zdrowiu i Żywności  
al. Armii Krajowej 13/15, p. 0010
k.bandurska@ajd.czest.pl
34+361-49-18/19 wew.197
Zbigniew WieczorekKoordynator Wydziału PedagogicznegoInstytut Pedagogiki
ul. Waszyngtona 4/8, p. 339
z.wieczorek@ajd.czest.pl
34+378-42-89
Barbara Karaśkiewicz


Koordynator Wydziału Sztuki


Instytut Muzyki
ul. Zbierskiego 2/4
b.karaskiewicz@ujd.edu.pl
Justyna Warwas


Koordynator Wydziału Sztuki


Instytut Sztuk Pięknych
ul. Dąbrowskiego 14
j.warwas@ajd.czest.pl


Termin składania dokumentów po weryfikacji przez koordynatora wydziałowego programu ERASMUS+ do 31 maja br. (piątek) – p. 116, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, godz. 9.00 – 14.00.

Materiały do pobrania:NAWA: Program im. Bekkera

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) organizuje program skierowany do naukowców posiadających min. stopień doktora, zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną w polskiej uczelni lub jednostce naukowej, którzy będą mieli możliwość prowadzić badania naukowe, dydaktykę oraz pozyskać materiały do publikacji bądź odbyć staż naukowy w wybranym ośrodku goszczącym na całym świecie. Program otwarty jest dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki oraz nie wprowadza ograniczeń co do krajów, w których zlokalizowane są ośrodki goszczące.NAWA zapewni Beneficjentom stypendium obejmujące koszty utrzymania oraz dodatek mobilnościowy. Kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy małżonek Beneficjenta i/lub dzieci. Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 12 miesięcy, przy czym wyjazd może rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2020 r., a najpóźniej 30 września 2020 r.

 • Uwaga – w tym programie wnioskują Państwo sami, bez pośrednictwa instytucji zatrudniającej do 18 czerwca 2019 roku do godz. 15.00 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego https://programs.nawa.gov.pl/login

Bartłomiej Kowalik, DNWZ

Częstochowa, dn. 7 maja 2019 r.


NAWA: Wymiana bilateralna z Republiką Czeską

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków w ramach Programu Wymiany Bilateralnej z Republiką Czeską, którego celem jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i z Czech. Projekty te mogą dotyczyć wszystkich dziedzin naukiWIĘCEJ…

Wnioski w Programie należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA (link: https://programs.nawa.gov.pl/login) do 18 czerwca 2019 (godz. 15.00)

Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt z Działem Nauki i Współpracy z Zagranicą ( b.kowalik@ujd.edu.pl, +48 343784364), ponieważ Wnioskodawcą w Programie jest Uczelnia, a nie indywidualny naukowiec/nauczyciel akademicki.

Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD

Częstochowa, dn. 6 maja 2019 r.


NAWA: wymiana bilateralna naukowców z Francją

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków w naborze na bilateralną wymianę naukowców z Republiką Francuską. Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i z Francji. Projekty te mogą dotyczyć wszystkich dziedzin nauki.

Dofinansowanie może być przeznaczone jedynie na pokrycie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca finansuje podróż swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego. Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 25 000 PLN.

Wnioski w Programie można składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA (link: https://programs.nawa.gov.pl/login) do dn. 3 lipca 2019 r. (godz. 15.00)

Wszystkich zainteresowanych Państwa proszę o kontakt z Działem Nauki i Współpracy z Zagranicą ( b.kowalik@ujd.edu.pl, +48 343784364), ponieważ Wnioskodawcą w Programie jest Uczelnia, a nie indywidualny naukowiec lub nauczyciel akademicki.

Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD

Częstochowa, dn. 16 kwietnia 2019 r.


NAWA: wymiana bilateralna naukowców z Niemcami

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków w ramach Programu Wymiany Bilateralnej z Niemcami, którego celem jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i z Niemiec. Projekty te mogą dotyczyć wszystkich dziedzin nauki.

Dofinansowanie może być przeznaczone jedynie na pokrycie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca finansuje podróż swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego. Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 25 000 PLN.

Wnioski w Programie można składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA (link: https://programs.nawa.gov.pl/login) do 28 czerwca 2019 (godz. 15.00)

Wszystkich zainteresowanych Państwa proszę o kontakt z Działem Nauki i Współpracy z Zagranicą ( b.kowalik@ujd.edu.pl, +48 343784364), ponieważ Wnioskodawcą w Programie jest Uczelnia, a nie indywidualny naukowiec lub nauczyciel akademicki.

Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD

Częstochowa, dn. 8 kwietnia 2019 r.


Rekrutacja na wyjazdy stypendialne (STA) dla pracowników akademickich w ramach programu ERASMUS+ KA107 2018 - KAZACHSTAN

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD w Częstochowie uprzejmie informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń pracowników w ramach programu Erasmus+ KA107 na wyjazdy stypendialne
 do KAZACHSTANU

Rekrutacja na wyjazdy potrwa do 27. marca 2019 r. w ramach środków z projektu KA107 - 2018 - nr projektu: 2018-1-PL01-KA107-049361

Szczegółowe informacje o programie znajdą Państwo na stronie internetowej Uczelni w zakładce: Współpraca międzynarodowa / Erasmus+

Wykaz uczelni partnerskich znajdą Państwo na stronie → Uczelnie Partnerskie

Wyjazdy do Uczelni Partnerskiej ( Kazakh National University of Arts) dotyczą prowadzenia zajęć w zakresie sztuk pięknych (dziedzina współpracy 0213 - Fine Arts)

Regulamin kwalifikacji i wyjazdów → Regulamin ST

Dokumenty:

a) Wniosek: Wniosek o wyjazd

b) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Oświadczenie

c) Umowa: Mobility Agreement for Teaching

d) Stawki stypendium: 2018-KA107 Wysokość Stawek

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt:

mgr Beata M. Wolna (b.wolna@ujd.edu.pl), pok. 118, tel. 34 3784272

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8,42-200 Częstochowa

Częstochowa, dn. 14.03.2019 r.


DNIWZ KOORDYNATOREM PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH NAWA DLA CUDZOZIEMCÓW W UJD

"Mając na uwadze korzyści, jakie daje zrównoważone podnoszenie poziomu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki oraz swoboda przepływu osób, wychodząc naprzeciw potrzebom harmonizacji i wsparcia uczelni w zakresie kształcenia stypendystów programu Agencji, mając na celu ułatwianie obywatelom innych państw podejmowanie i odbywanie innych studiów, kształcenie w szkołach doktorskich, kształcenie specjalistyczne i inne formy kształcenia na uczelniach polskich Strony wyrażają wolę nawiązania wzajemnej współpracy” to fragment umowy, jaką nasza Uczelnia podpisała z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej na początku roku 2019. Umowa obejmuje warunki i zasady finansowanie stypendiów NAWA dla cudzoziemców, którzy kształcą się w UJD w ramach studiów I lub II stopnia, studiów doktoranckich, szkół doktorskich a także naukowców, w tym dla przedstawicieli Polonii. Umowa obejmuje następujące programy stypendialne:

Materiał do pobrania tutaj

Od 2019 r. koordynatorami UJD Programów Stypendialnych NAWA dla Cudzoziemców są: w zakresie merytorycznym – mgr Beata Wolna, Starszy Specjalista ds. Współpracy z Zagranicą w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą, w zakresie finansowym – mgr Joanna Halbiniak, Specjalista na Stanowisku ds. Obsługi Finansowej w Dziale Księgowości. Wcześniej obsługę merytoryczną prowadził Dział Spraw Studenckich.

Aktualnie w UJD gościmy trzech Stypendystów NAWA. Decyzją Prorektora ds. Nauki I Współpracy z Zagranicą wprowadzono stały termin wypłat stypendiów – do 10 dnia każdego miesiąca.

Osoby zainteresowane, w tym potencjalnych stypendystów NAWA w UJD, prosimy o kontakt z:

mgr Beata Wolna
e-mail: b.wolna@ujd.edu.pl lub international@ujd.edu.pl
tel. 34 3784-272


CORAZ WIĘCEJ PIENIĘDZY DLA UJD ORAZ MOŻLIWOŚCI DLA STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom pracowników, doktorantów i studentów w zakresie umożliwiania zdobywania doświadczeń dydaktycznych i naukowych za granicą. Umiędzynarodowienie nauki i studiów to jeden z zasadniczych kierunków reformy szkolnictwa wyższego sukcesywnie realizowany w UJD.

Dzięki staraniom Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+, mgr Beaty Wolnej, UJD pozyskał w lutym br. kolejne środki na realizację mobilności pracowników, doktorantów i studentów w ramach programu. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie przyznała dodatkowe 48.000 euro na praktyki studenckie oraz wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych lub prowadzenia zajęć, a także zwiększyła dofinansowanie do wyjazdów zagranicznych dla studentów i pracowników znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i/lub niepełnosprawnych z programu POWER-HE na łączną kwotę 150.478 zł.

Ponadto koordynatorzy programu złożyli wnioski o przyznanie środków na dalszą realizację współpracy z zagranicą. Koordynator Programu, mgr Beata Wolna, we współpracy z nauczycielami akademickimi przygotowała po raz drugi wniosek w ramach akcji KA107, obejmujący współpracę z 22 uczelniami w 10 krajach (Algieria, Nepal, Chiny, Indie, Ukraina, Mołdawia, Japonia, Gruzja, Kazachstan, Tajlandia). Zastępca Koordynatora Programu, mgr Bartłomiej Kowalik, aplikował o środki w ramach akcji KA103, w tym zwiększone fundusze na mobilności studentów w ramach studiów lub praktyk.

Skuteczność UJD w pozyskiwaniu środków w ramach Programu Erasmus+ oraz liczba mobilności studentów, doktorantów i pracowników sukcesywnie wzrasta z każdym rokiem. Obrazuje to poniższe zestawienie (na dzień 31 grudnia danego roku):

Współpraca w ramach programu ERASMUS+ KA103 i KA107 2016 2017 2018
Liczba aktywnych umów o współpracy z uczelniami partnerskimi 17 54 79
Liczba wyjazdów ogółem 62 96 129
w tym pracownicy 52 76 106
studenci 10 20 23
Liczba przyjazdów ogółem 4 39 36
w tym pracownicy 1 29 24
studenci 3 10 12

Kilkukrotny wzrost liczby uczelni partnerskich oraz ponad dwukrotny wzrost mobilności to efekt zarówno aktywności koordynatorów programu w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą i na wydziałach, jak również rezultat coraz szerszych kontaktów międzynarodowych i wzrastającego zaangażowania we współpracę z zagranicą studentów, doktorantów i pracowników UJD. Wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie ERASMUS+ zachęcamy do zapoznania się z ofertą Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą, w tym z:

 • wykazem uczelni partnerskich (istnieje możliwość podjęcia współpracy z innymi zaproponowanymi przez Państwa ośrodkami – za ich zgodą),
 • zakładką aktualności i komunikaty, w której prezentujemy informacje o rekrutacji na wyjazdy w ramach Programu ERASMUS+ oraz inne oferty stypendialne.

Studentów, doktorantów i pracowników, którzy skorzystali z możliwości oferowanych przez Program ERASMUS+, prosimy o propagowanie idei programu, w tym bardzo łatwych zasad skorzystania z niego, dzielenie się dobrymi doświadczeniami, pomoc organizacyjną i popularyzowanie korzyści płynących z udziału, zwłaszcza dla osób młodych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z koordynatorami programu:

Imię i nazwisko Funkcja Kontakt
Beata Wolna Koordynator Uczelniany Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą ul. Waszyngtona 4/8, p. 118, I piętro b.wolna@ujd.edu.pl

34+3784-272

Bartłomiej Kowalik Za-ca Koordynatora Uczelnianego Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą ul. Waszyngtona 4/8, p. 116, I piętro b.kowalik@ujd.edu.pl

34+3784-364

Beata Rusek Koordynator Wydziału Filologiczno-Historycznego Instytut Filologii Obcych ul. Zbierskiego 2/4, p. 317 beata.rusek@ujd.edu.pl

34+3656-426

Katarzyna Bandurska Koordynator Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Instytut Chemii, Nauk o Zdrowiu i Żywności al. Armii Krajowej 13/15, p. 0010 k.bandurska@ajd.czest.pl

34+361 49-18/19 wew.197

Zbigniew Wieczorek Koordynator Wydziału Pedagogicznego Instytut Pedagogiki ul. Waszyngtona 4/8, p. 339 z.wieczorek@ajd.czest.pl

34+3784-289

Barbara Karaśkiewicz Koordynator Wydziału Sztuki Instytut Muzyki ul. Zbierskiego 2/4 b.karaskiewicz@ujd.edu.pl
Justyna Warwas Koordynator Wydziału Sztuki Instytut Sztuk Pięknych ul. Dąbrowskiego 14 j.warwas@ajd.czest.pl

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą na wniosek zgłoszony do koordynatorów programu organizuje krótkie spotkania informacyjne dla studentów.

Magdalena Gawrońska
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


NAWA: „Program im. Ulama” dla zagranicznych naukowców

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza Konkurs skierowany do naukowców z zagranicy, dzięki któremu mogą oni odbyć w Polsce staże podoktorskie (od 6 do 24 miesięcy). Wnioskodawcami w Programie mogą być naukowcy pochodzący z różnych krajów na świecie oraz reprezentujący wszystkie dziedziny nauki. Otrzymane granty mogą być przeznaczone m.in. na prowadzenie badań naukowych i/lub zajęć dydaktycznych w ośrodku goszczącym oraz na pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowych. Co ważne, w pobytach w Polsce mogę uczestniczyć członkowie najbliższej rodziny beneficjenta, a w przypadku osoby niepełnosprawnej – również jej opiekun.

Aplikację w Programie składa indywidualny naukowiec, który: uzyskał stopień naukowy doktora w kraju innym niż Polska, nie posiada polskiego obywatelstwa*, co najmniej od 2017 r. nie mieszkał, nie pracował ani nie studiował w Polsce. *Warunek nieposiadania obywatelstwa polskiego nie dotyczy osób będących obywatelami polskimi, których pełen cykl studiów doktoranckich sfinansowany został przez Rząd RP; osoby te są uprawnione do udziału w Programie.

Wniosek w Konkursie należy złożyć do 23 kwietnia br., za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAW-y – link: https://programs.nawa.gov.pl/login

Jeśli znacie Państwo osoby, które byłby zainteresowane odbyciem takiego stażu w UJD, to proszę uprzejmie o przesłanie im. informacji o aktualnym naborze – link: https://nawa.gov.pl/en/scientists/the-ulam-programme oraz o informację zwrotną do DNWZ (b.kowalik@ujd.edu.pl, +48 34 37 84 364).

Bartłomiej Kowalik, DNWZ

Częstochowa, dn. 4 lutego 2019 r.


Rekrutacja na wyjazdy stypendialne (ST) dla pracowników w ramach programu ERASMUS+ KA103 2018 - kraje programu - PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD w Częstochowie uprzejmie informuje, iż termin przyjmowania wniosków został wydłużony do dnia 08.02.2019 r.

Częstochowa, dn. 31-01-2019 r.


Rekrutacja uzupełniająca dla studentów i absolwentów UJD na wyjazdy na PRAKTYKI ERASMUS+ KA103 2018

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD w Częstochowie uprzejmie informuje o ogłoszeniu rekrutacji na wyjazdy stypendialne - PRAKTYKI w ramach programu Erasmus+ KA103 do krajów programu w ramach naboru uzupełniającego.

Przyjmowanie zgłoszeń na praktyki zagraniczne potrwa do 06.02.2019 r. Wyjazdy realizowane będą w ramach środków z projektu KA103 na rok 2018 - nr projektu: 2018-1-PL01-KA103-047858

Szczegółowe informacje o programie znajdą Państwo na stronie internetowej Uczelni w zakładce: Współpraca międzynarodowa / Erasmus+

Wykaz uczelni partnerskich znajdą Państwo na stronie UJD w zakładce → Umiędzynarodowienie → Erasmus + → Uczelnie Partnerskie

Regulamin kwalifikacji i wyjazdów → Regulamin wyjazdu na praktykę (SMP)

Dokumenty:

a) Wniosek: Wniosek o wyjazd

b) Oświadczenie RODO: Oświadczenie uczestnika projektu

c) Pozostałe dokumenty - patrz powyżej: regulamin wyjazdu

d) Stawki stypendialne

UWAGA! Z uwagi na otrzymaną w dniu dzisiejszym informację z NA w sprawie przyznania dodatkowych środków uczestnicy mogą aplikować o dodatkowe środki z programu PO WER HE - wsparcie socjalne i/lub wsparcie dla osób niepełnosprawnych.

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt:

mgr Beata M. Wolna (b.wolna@ujd.edu.pl), pok. 118, tel. 34 3784272

mgr Bartłomiej Kowalik (b.kowalik@ujd.edu.pl), pok. 116, tel. 34 3784364

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8,42-200 Częstochowa

Częstochowa, dn. 29.01.2019 r.REKRUTAJA NA WYJAZDY STYPEDNIALNE (ST) DLA PRACOWNIKÓW w ramach programu ERASMUS+ KA103 2018 - kraje programu

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD w Częstochowie uprzejmie informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń pracowników na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+ KA103

Rekrutacja na wyjazdy potrwa do 31 stycznia 2019 r. w ramach środków z projektu KA103 na rok 2018 - nr projektu: 2018-1-PL01-KA103-047858

Szczegółowe informacje o programie znajdą Państwo na stronie internetowej Uczelni w zakładce: Współpraca międzynarodowa / Erasmus+

Wykaz uczelni partnerskich znajdą Państwo na stronie → Uczelnie Partnerskie

Regulamin kwalifikacji i wyjazdów → Regulamin wymiany ST

Dokumenty:

a) Wniosek: Wniosek o wyjazd - DYDAKTYCY, Wniosek o wyjazd - STT

b) Umowa: Staff mobility agreement for teaching (STA); Staff mobility agreement for teaching & training (STA&STT); Staff mobility agreement for training (STT)

Uwaga: Pracownicy administracji proszeni są o składanie wniosków na drukach STT; pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni mogą ubiegać się o każdego rodzaju wyjazd, tj.: STA, STA z STT lub STT.

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt:

mgr Beata M. Wolna (b.wolna@ujd.edu.pl), pok. 118, tel. 34 3784272 - wszystkie kraje z wyjątkiem: Słowacji, Niemiec i Portugalii

mgr Bartłomiej Kowalik (b.kowalik@ujd.edu.pl), pok. 116, tel. 34 3784364 - kraje: Słowacja, Niemcy, Portugalia

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8,42-200 Częstochowa

Częstochowa, dn. 21.12.2018 r.


WYNIKI REKRUTACJI PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH i DYDAKTYCZNO-NAUKOWYCH na wyjazdy stypendialne STA - ERASMUS+ KA103 - 2018

Szanowni Państwo,

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD w Częstochowie uprzejmie informuje o zakończonej w ramach programu Erasmus+ rekrutacji i przyznaniu grantów.

Osoby, które brały udział w rekrutacji zostaną poinformowane indywidualnie - mailowo o wynikach kwalifikacji.

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH zostanie ponadto przesłana do dziekanów wydziałów.

W sprawie pytań lub informacji prosimy o kontakt z:

Wszystkie kraje z wyjątkiem Słowacji
mgr Beata M. Wolna
ul. Waszyngtona 4/8, pok. 118
e-mail: b.wolna@ajd.czest.pl
tel. 34 37 84 272
  kraje: Słowacja
mgr Bartłomiej Kowalik
ul. Waszyngtona 4/8, pok. 116
e-mail: b.kowalik@ajd.czest.pl
tel. 34 37 84 364

O terminach podpisywania umów z grantobiorcami poinformujemy w osobnych mailach i/lub telefonicznie. Dofinansowania będą wypłacane po podpisaniu umowy, zgodnie z harmonogramem Państwa wyjazdów - w okresie od ok. 2 tyg. przed planowanymi wyjazdami do dnia wyjazdu.

Stawki stypendium - wg kraju wyjazdu

Częstochowa, 5.12.2018 r.NAWA: Program im. Iwanowskiej – webinarium dla doktorantów (7.12)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiejzaprasza wszystkich doktorantów zainteresowanych złożeniem wniosku w Programie im. Iwanowskiej do uczestnictwa w webinarium. Spotkanie on-line z koordynatorem Programu odbędzie się w piątek 7 grudnia o godzinie 13:00(CET). Na webinarium obowiązują zapisy drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny tutaj.

Celem Programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Wyjazdy trwające od 6 do 12 miesięcy przewidują pobyt w uznanych ośrodkach naukowych oraz realizację projektów badawczych wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy. Termin składania wniosków w tym Programie upływa 18 grudnia br. o godz. 15:00.

Częstochowa, 3.12.2018 r.


Rekrutacja uzupełniająca dla studentów na wyjazdy ERASMUS+ KA103 2018 - PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD w Częstochowie uprzejmie informuje o przedłużeniu przyjmowania zgłoszeń studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+ KA103 do krajów programu w ramach naboru uzupełniającego.

Przyjmowanie zgłoszeń na studia / praktyki zagraniczne potrwa do 30 LISTOPADA 2018 r. Wyjazdy realizowane będą w ramach środków z projektu KA103 na rok 2018 - nr projektu: 2018-1-PL01-KA103-047858

Szczegółowe informacje o programie znajdą Państwo na stronie internetowej Uczelni w zakładce: Współpraca międzynarodowa / Erasmus+

Wykaz uczelni partnerskich znajdą Państwo na stronie UJD w zakładce → Umiędzynarodowienie → Erasmus + → Uczelnie Partnerskie

Regulamin kwalifikacji i wyjazdów → Regulamin wyjazdu na studia SMS; Regulamin wyjazdu na praktykę (SMP)

Dokumenty:

a) Wniosek: Wniosek o wyjazd

b) Oświadczenie RODO: Oświadczenie uczestnika projektu

c) Pozostałe dokumenty - patrz powyżej: regulamin wyjazdu

d) Stawki stypendialne

UWAGA! Rekrutacja uzupełniająca nie dotyczy programu PO WER HE - wsparcie socjalne - z uwagi na wykorzystanie środków w poprzednich naborach.

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt:

mgr Beata M. Wolna (b.wolna@ujd.edu.pl), pok. 118, tel. 34 3784272 - wszystkie kraje z wyjątkiem: Czech, Słowacji

mgr Bartłomiej Kowalik (b.kowalik@ujd.edu.pl), pok. 116, tel. 34 3784364 - kraje: Czechy, Słowacja

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8,42-200 Częstochowa

Częstochowa, dn. 20.11.2018 r.


NAWA: Stypendia rządowe dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych w Izraelu

NAWA zaprasza do składania wniosków w ramach konkursu o stypendia naukowo-badawcze w Izraelu. Strona izraelska przyznaje, co roku:

- 5 stypendiów specjalistycznych na 8-miesięczny (rok akademicki) pobyt naukowo-badawczy w Izraelu dla studentów, doktorantów i młodych naukowców;

- 1 stypendium na 8-miesięczny (rok akademicki) pobyt naukowobadawczy dla studentów i pracowników naukowych, reprezentujących różne dziedziny, w tym studia artystyczne;

- 4 stypendia na letni kurs języka hebrajskiego, tzw. ulpan.

Stypendium obejmuje opłatę za studia i częściowo pokrywa koszty pobytu w Izraelu. Nie obejmuje natomiast biletu lotniczego.

Wnioski w konkursie należy składać w systemie teleinformatycznym NAW-y do 9 grudnia 2018 r. Zgłoszenie, oprócz wniosku wraz z załącznikami złożonymi w systemie NAWA, powinno zawierać dokumenty w formie papierowej wymagane przez stronę izraelską. WIĘCEJ…

Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD

Częstochowa, 16.11.2018 r.


NAWA: Program im. Iwanowskiej na wyjazdy dla doktorantów

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza doktorantów reprezentujących wszystkie dziedziny nauki do składania wniosków na wyjazdy zagraniczne trwające od 6 do 12 miesięcy w ramach nowego Programu im. prof. Iwanowskiej. Program nie wprowadza ograniczeń co do krajów, w których zlokalizowane są studia doktoranckie.

WAŻNE: w tym programie wnioski składają osoby fizyczne bez pośrednictwa instytucji wysyłającej

Beneficjenci programu będą mogli m.in. odbyć część studiów doktoranckich, prowadzić badania naukowe, dydaktykę, pozyskać materiały do pracy doktorskiej lub publikacji naukowej bądź zrealizować inną formę aktywności naukowej lub akademickiej powiązaną z realizacją pracy doktorskiej.

Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego zarówno koszty utrzymania Beneficjenta związane z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym w wysokości 6 000 zł lub 9 000 zł miesięcznie, jak i dodatek mobilnościowy. Kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy małżonek Beneficjenta oraz jego niepełnoletnie dzieci, a w przypadku Beneficjenta z orzeczoną niepełnosprawnością – opiekun.

Nabór wniosków w Programie trwa do 18 grudnia 2018 r., a wyjazdy stypendystów mogą być realizowane w terminie od 1 września 2019 r. do 29 lutego 2020 r.

FORMULARZ APLIKACYJNY ONLINE – link: https://programs.nawa.gov.pl/login

REGULAMIN & SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE – link: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-iwanowskiej

Osobą do kontaktu w sprawach Programu z ramienia NAWA jest P. Piotr Serafin (Pion Programów dla Naukowców): piotr.serafin@nawa.gov.pl, 22-390-35-46

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam również do nas. Z wyrazami szacunku.

Bartłomiej Kowalik, DNWZ 

Częstochowa, dn. 6.11.2018 r.


NAWA: Program STER - umiędzynarodowienie kształcenia doktorantów w Polsce

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza polskie uczelnie posiadające Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego do składania wniosków w ramach programu STER (Stypendia doktorskie dla cudzoziemców). Celem Programu jest umiędzynarodowienie szkół doktorskich poprzez zwiększenie atrakcyjności oferty skierowanej do zagranicznych kandydatów do szkół doktorskich prowadzonych przez polskie instytucje, a co za tym idzie pozyskanie doktorantów zagranicznych dzięki specjalnej ofercie stypendialnej.

Finansowane mogą zostać działania związane z:

- wypłatą stypendiów za najlepsze wyniki/osiągnięcia naukowe dla maksymalnie 50% doktorantów zagranicznych realizujących kształcenie doktorantów w Projekcie;

- działaniami ukierunkowanymi na pozyskanie zagranicznych doktorantów, w tym w szczególności: organizacja spotkań networkingowych oraz wykładów, konferencji, szkół letnich i innych wydarzeń z udziałem grupy docelowej; przygotowanie obcojęzycznych materiałów informacyjnych, w tym poradniki dla cudzoziemców na temat kształcenia doktorantów w Polsce, polskich uczelni i jednostek naukowych, życia codziennego w Polsce – skierowane do grupy docelowej; dostosowanie stron internetowych lub narzędzi informatycznych (np. wirtualna uczelnia czy dedykowane aplikacje) do potrzeb doktorantów z zagranicy.

Budżet jednego projektu może wynosić maksymalnie 1 250 000,00 zł. Regulamin programu możecie Państwo znaleźć TUTAJ

Wnioski w programie należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAW-y (link: https://programs.nawa.gov.pl/login) do dn. 14 grudnia 2018 r. do godz. 15:00.

Szczegółowych informacji dla wnioskodawców z ramienia NAW-y udziela P. dr Monika Miedzik (22-390-35-63; monika.miedzik@nawa.gov.pl). W razie jakichkolwiek pytań zapraszam również do nas.

Bartłomiej Kowalik, DNWZ

Częstochowa, 23.10.2018


Rekrutacja uzupełniająca dla studentów na wyjazdy stypendialne na studia i/lub praktykę w ramach programu ERASMUS+ KA103 2018 - kraje programu

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD w Częstochowie uprzejmie informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+ KA103 do krajów programu w ramach naboru uzupełniającego.

Przyjmowanie zgłoszeń na studia / praktyki zagraniczne potrwa od 15 października do 30 października 2018 r. Wyjazdy realizowane będą w ramach środków z projektu KA103 na rok 2018 - nr projektu: 2018-1-PL01-KA103-047858

Szczegółowe informacje o programie znajdą Państwo na stronie internetowej Uczelni w zakładce: Współpraca międzynarodowa / Erasmus+

Wykaz uczelni partnerskich znajdą Państwo na stronie UJD w zakładce → Umiędzynarodowienie → Erasmus + → Uczelnie Partnerskie

Regulamin kwalifikacji i wyjazdów → Regulamin wyjazdu na studia SMSRegulamin wyjazdu na praktykę (SMP)

Dokumenty:

a) Wniosek: Wniosek o wyjazd

b) Oświadczenie RODO:  Oświadczenie uczestnika projektu

c) Pozostałe dokumenty - patrz powyżej: regulamin wyjazdu

d) Stawki stypendialne

UWAGA!  Rekrutacja uzupełniająca nie dotyczy programu PO WER HE - wsparcie socjalne - z uwagi na wykorzystanie środków w poprzednich naborach.

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt:

mgr Beata M. Wolna (b.wolna@ujd.edu.pl), pok. 118, tel. 34 3784272 - wszystkie kraje z wyjątkiem: Czech, Słowacji

mgr Bartłomiej Kowalik (b.kowalik@ujd.edu.pl), pok. 116, tel. 34 3784364 - kraje: Czechy, Słowacja

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8,42-200 Częstochowa

Częstochowa, dn. 15.10.2018 r.


Rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy stypendialne (STA) dla pracowników akademickich w ramach programu ERASMUS+ KA103 2018 - kraje programu

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD w Częstochowie uprzejmie informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń pracowników na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+ KA103 do krajów programu w ramach naboru uzupełniającego w ramach środków z projektu KA103 na rok 2018 - nr projektu: 2018-1-PL01-KA103-047858

Rekrutacja na wyjazdy potrwa od 15 października do 21 listopada 2018 r.  PRZEDŁUŻONY TERMIN!

Szczegółowe informacje o programie znajdą Państwo na stronie internetowej Uczelni w zakładce: Współpraca międzynarodowa / Erasmus+

Wykaz uczelni partnerskich znajdą Państwo na stronie → Uczelnie Partnerskie

Regulamin kwalifikacji i wyjazdów → Regulamin STA

Dokumenty:

a) Wniosek: Wniosek o wyjazd

b) Umowa: Staff mobility agreement for teaching (STA);   Staff mobility agreement for teaching & training (STA&STT)

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt:

mgr Beata M. Wolna (b.wolna@ujd.edu.pl), pok. 118, tel. 34 3784272 - wszystkie kraje z wyjątkiem: Słowacji

mgr Bartłomiej Kowalik (b.kowalik@ujd.edu.pl), pok. 116, tel. 34 3784364 - kraje: Słowacja

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8,42-200 Częstochowa

Częstochowa, dn. 15.10.2018 r. (zmiana terminu i danych kontaktowych, dn. 29.10.2018 r.)


Rekrutacja na wyjazdy stypendialne (STA) dla pracowników akademickich w ramach programu ERASMUS+ KA107 2018 - JAPONIA

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD w Częstochowie uprzejmie informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń pracowników na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+ KA107 do JAPONII

Rekrutacja na wyjazdy potrwa od 04 października do 11 października 2018 r. w ramach środków z projektu KA107 na rok 2018 - nr projektu: 2018-1-PL01-KA107-049361

Szczegółowe informacje o programie znajdą Państwo na stronie internetowej Uczelni w zakładce: Współpraca międzynarodowa / Erasmus+

Wykaz uczelni partnerskich znajdą Państwo na stronie → Uczelnie Partnerskie

Regulamin kwalifikacji i wyjazdów → Regulamin ST

Dokumenty:

a) Wniosek: Wniosek o wyjazd

b) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Oświadczenie

c) Umowa: Mobility Agreement for Teaching

d) Stawki stypendium: 2018-KA107 Wysokość Stawek

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt:

mgr Beata M. Wolna (b.wolna@ujd.edu.pl), pok. 118, tel. 34 3784272

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8,42-200 Częstochowa

Częstochowa, dn. 04.10.2018 r.


NAWA: Wymiana bilateralna Canaletto

NAWA wraz z Directorate General Cultural and Economic Promotion and Innovation – Office IX, Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation (Italy) zapraszają do składania wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Włoską:

 • Cel naboru: wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez partnerów z Polski i z Włoch;
 • Dziedziny nauki: matematyka, fizyka, chemia, kosmos, rolnictwo, żywność i zrównoważone środowisko, nanotechnologia i zaawansowane materiały, technologie informacyjne i komunikacyjne, w tym stosowane w obszarze dziedzictwa kulturowego, medycyna i zdrowie; 
 • Wnioskodawcy: uczelnie, w których zainteresowani pracownicy zgłaszają swoje kandydatury;
 • Wysokość finansowania: maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 20 000 PLN; 
 • Finansowanie: koszty podróży i pobytu, z wyłączeniem finansowania samych badań;
 • Sposób i forma naboru: wniosek w konkursie należy wysłać drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAW-y (LINK
 • Termin naboru: 31 października br. (godz. 15:00);
 • Okres realizacji projektu: przez okres maksymalnie 24 miesięcy, począwszy od 1 stycznia 2019 r. Projekty złożone w Polsce i we Włoszech powinny mieć taki sam okres realizacji.

WAŻNE: Rozpatrywane są wyłącznie projekty złożone łącznie w Polsce i we Włoszech. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego (zasada wzajemności).

Kontakt NAWA - Katarzyna Pietruszyńska (katarzyna.pietruszynska@nawa.gov.pl; +48 22 390 35 56)

Bartłomiej Kowalik, DNWZ

Częstochowa, 19.09.2018


NAWA: wymiana bilateralna pomiędzy Polską a Szwajcarią

Rząd szwajcarski zaprasza obywateli polskich na pobyty badawcze, studia doktoranckie dla młodych absolwentów studiów magisterskich (urodzonych po 31 grudnia 1983), stypendia skierowane do doktorantów oraz stypendia postdoc dla badaczy reprezentujących różne dziedziny (limit wieku nie obowiązuje – maksymalnie 3 lata od obrony doktoratu). Stypendia wypłaca strona szwajcarska

Czas trwania 12 miesięcy
Znajomość języka obcego j. francuski, niemiecki, włoski lub angielski
Dokumenty potwierdzenie chęci przyjęcia z wybranego ośrodka goszczącego, formularz zgłoszeniowy
Sposób aplikowania & termin zgłoszenia

1) Osoby, które spełniają kryteria formalne otrzymają drogą mailową do wypełnienia formularze szwajcarskie wraz z objaśnieniami. Zainteresowanych otrzymaniem formularza zgłoszeniowego prosimy o kontakt z p. Elżbietą Dybcio-Wojciechowską e.dybcio@nawa.gov.pl

2) Całą dokumentację (podpisane oryginały + 1 kopia) należy przesłać do 15 listopada 2018 r. (decyduje data wpływu dokumentów) na adres Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

NAWA – Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

ul. Polna 40, 00-635 Warszawa

OGŁOSZENIE O NABORZE

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela również Ambasada Szwajcarii w Warszawie p. Agnieszka Arzt ( agnieszka.arzt@eda.admin.ch).

Z poważaniem, Bartłomiej Kowalik, DNWZ

Częstochowa, 18.09.2018


Stypendia Ambasady Francji na pobyty badawcze

Ambasada Francji w Polsce zaprasza naukowców do składania wniosków na pobyty badawcze, które przeznaczonedla polskich naukowców z doktoratem od mniej niż 10 lat, pracujących w polskiej instytucji naukowej, którzy chcą prowadzić badania we Francji i nawiązać nowe relacje naukowe.

Dziedzina Wszystkie dziedziny
Czas trwania od 1 do 3 miesięcy (pobyt między 1 stycznia – 31 grudnia 2019 r.)
Wysokość stypendium 1704 €/na każdy miesiąc pobytu we Francji
Termin aplikowania do 2 listopada 2018 r. (godz. 14:00)
Sposób aplikowania wniosek o przyznanie stypendium należy przesłać w wersji elektronicznej na adres : science.varsovie-amba@diplomatie.gouv.fr

WNIOSEK – do pobrania  LINK

Informacji o konkursie z ramienia Ambasady udziela Pan Thibaud Dubrule: science.varsovie-amba@diplomatie.gouv.fr / tel.: (22) 529 30 95 (j. francuski, j. angielski).

WIĘCEJ…

Z wyrazami szacunku, Bartłomiej Kowalik, DNWZ

Częstochowa, 18.09.2018


DAAD – oferta stypendialna dla studentów i absolwentów (2018/2019)

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej jest wspólną organizacją niemieckich szkół wyższych i ich studentów. Oferta ta skierowana jest więc m.in. do studentów oraz absolwentów.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW:

1)  na wakacyjne kursy języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów i absolwentów studiów I stopnia wszystkich kierunków studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich oferowane przez niemieckie uniwersytety; oferta dotyczy także literatury i kultury niemieckiej oraz udziału w kursach języka technicznego, prawniczego lub ekonomicznego) oferowanych przez niemieckie uniwersytety. Lista dostępnych kursów: www.daad.de/hsk-kursliste (kursy objęte stypendium DAAD oznaczone są niebieskim punktem); Czas trwania: od 3 do 4 tygodni w miesiącach wakacyjnych; Wysokość stypendium: 950 euro + ryczałt na podróż; Termin złożenia dokumentów: 1 grudnia 2018; Kontakt: Anna Sowińska-Szejba (anna.sowinska@daad.pl

2)  dotacje na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich (pod kierownictwem nauczycieli akademickich), celem nawiązania lub podtrzymania kontaktów z niemieckimi instytucjami, wymianę wiedzy i doświadczeń, spotkania z niemieckimi nauczycielami akademickimi i studentami oraz zdobycie informacji o Niemczech w kontekście ekonomicznym, politycznym i kulturalnym. Kandydaci: maks. 15 studentów oraz jeden nauczyciel akademicki; Czas trwania: od 7 do 12 dni; Wysokość dotacji: 50 euro na dzień podróży dla każdego uczestnika (poza maksymalnie 15 studentami dotację otrzyma tylko jeden nauczyciel akademicki); Termin złożenia dokumentów: 1 listopada na podróże od 1 marca, 1 lutego na podróże od 1 czerwca, 1 maja na podróże od 1 września; Kontakt: Anna Sowińska-Szejba (anna.sowinska@daad.pl)

3)  na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków, celem podjęcia na jednej z niemieckich uczelni studiów magisterskich uzupełniających lub studiów podyplomowych i uzyskanie tytułu magistra lub dyplomu ukończenia studiów podyplomowych w Niemczech. W ramach tego programu można także wyjechać do Niemiec na rok, a następnie wrócić do Polski na obronę pracy dyplomowej składanej na polskiej uczelni. Kandydaci: absolwenci studiów I lub II stopnia oraz 5-letnich studiów magisterskich, którzy ukończą studia do momentu rozpoczęcia stypendium; Czas trwania: od 10 do 24 miesięcy (minimum 1 rok akademicki); Wysokość dotacji: 850 euro miesięcznie / dodatkowe świadczenia; Termin złożenia dokumentów: 15 listopada 2018; Kontakt: Łukasz Wołosz (lukasz.wolosz@daad.pl)

4) na pobyty studyjne dla absolwentów kierunków artystycznych (muzycznych, sztuk pięknych, wzornictwa, komunikacji wizualnej i filmu, sztuk scenicznych, architektury.  Pełna oferta: www.daad.pl; Kandydaci: absolwenci studiów I lub II stopnia kierunków artystycznych; Czas trwania: jeden rok akademicki z możliwością przedłużenia do dwóch lat w przypadku dwuletnich magisterskich studiów uzupełniających; Wysokość dotacji: 850 euro miesięcznie / dodatkowe świadczenia; Termin złożenia dokumentów: 30 września 2018 (architektura), 15 października 2018 (muzyka), 31 października 2018 (sztuki sceniczne), 30 listopada 2018 (sztuki piękne, wzornictwo, komunikacja wizualna i film); Kontakt: Łukasz Wołosz (lukasz.wolosz@daad.pl);

5) dla absolwentów germanistyki i nauczania języka niemieckiego jako języka obcego w krajach z niemiecką mniejszością narodową, celem realizacji czteromiesięcznego pobytu studyjnego na jednej z niemieckich uczelni, pogłębiającego dotychczasowe umiejętności językowe. Kandydaci: absolwenci studiów I lub II stopnia filologii germańskiej; Czas trwania: 4 miesiące; Wysokość dotacji: 750 euro miesięcznie (absolwenci studiów licencjackich) / dodatkowe świadczenia; 1.000 euro miesięcznie (absolwenci studiów magisterskich) / dodatkowe świadczenia; Termin złożenia dokumentów: 28 września 2018; Kontakt: Łukasz Wołosz (lukasz.wolosz@daad.pl).

Szczegółowa oferta stypendialna oraz inne pomocne informacje znajdą Państwo na stronie internetowej organizatorów www.daad.pl

DAAD – Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej, Przedstawicielstwo w Warszawie: ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa, tel.: 22/395 54 00, e-mail: daad@daad.pl

Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD

Częstochowa, 31.08.2018


DAAD – oferta stypendialna dla doktorantów i młodych naukowców na rok akademicki 2018/2019

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej jest wspólną organizacją niemieckich szkół wyższych i ich studentów. Oferta ta skierowana jest więc do studentów, absolwentów, doktorantów oraz naukowców z polskich uczelni.

STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH NAUKOWCÓW:

1) stypendia krótkoterminowe na pobyty badawcze (od 1 do 6 miesięcy), dla osób które chcą ukończyć doktorat w Polsce (lub już go ukończyli) i/lub przeprowadzić prace badawcze na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z pozauniwersyteckich instytutów badawczych w Niemczech. Czas trwania wyjazdu: od 1 do 6 miesięcy; Wysokość stypendium: 850 euro miesięcznie absolwenci / dodatkowe świadczenia; 1.200 euro miesięcznie doktoranci, doktorzy / dodatkowe świadczenia; Termin złożenia dokumentów: 15 listopada 2018 (okres rozpoczęcia stypendium od 01.06.2019 do 30.11.2019); 30 kwietnia 2019 (okres rozpoczęcia stypendium od 01.12.2019 do 31.05.2020); Kontakt: Łukasz Wołosz (lukasz.wolosz@daad.pl);

2) stypendia roczne na pobyty badawcze (od 7 do 10 miesięcy), które umożliwiają doktorantom, którzy chcą ukończyć doktorat w Polsce, przeprowadzenie prac badawczych na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z pozauniwersyteckich instytutów badawczych w Niemczech. Czas trwania wyjazdu: od 7 do 10 miesięcy (początek stypendium od 1 października 2019); Wysokość stypendium: 850 euro miesięcznie absolwenci / dodatkowe świadczenia; 1.200 euro miesięcznie doktoranci/ dodatkowe świadczenia; Termin złożenia dokumentów: 15 listopada 2018; Kontakt: Łukasz Wołosz (lukasz.wolosz@daad.pl);

3) stypendia na pobyty badawcze – studia doktoranckie w ramach polsko-niemieckiej opieki naukowej, skierowane do doktorantów, którzy chcą ukończyć doktorat w Polsce we współpracy z niemieckim opiekunem naukowym. W projekt badawczy, realizowany na polskiej uczelni, wkomponowanych jest kilka krótszych lub jeden dłuższy pobyt badawczy w Niemczech. Czas trwania wyjazdu:Do 2 lat (początek stypendium od 1 października 2019); Wysokość stypendium: 1.200 euro miesięcznie / dodatkowe świadczenia. Dodatek do kosztów podróży i pobytu dla opiekunów naukowych z Polski i Niemiec; Termin złożenia dokumentów: 15 listopada 2018; Kontakt: Łukasz Wołosz (lukasz.wolosz@daad.pl);

4) stypendia na pobyty badawcze – studia doktoranckie w trybie cotutelle, skierowane do doktorantów, których prace nad doktoratem prowadzone są zarówno na polskiej jak i niemieckiej uczelni. Po ukończeniu studiów uczelnie z reguły przyznają wspólny tytuł naukowy doktora. Pobyt stypendialny może zostać rozłożony na kilka krótszych pobytów badawczych w Niemczech. Czas trwania wyjazdu: Do 18 miesięcy (początek stypendium od 1 października 2019); Wysokość stypendium: 1.200 euro miesięcznie / dodatkowe świadczenia. Dodatek do kosztów podróży i pobytu dla opiekunów naukowych z Polski i Niemiec; Termin złożenia dokumentów: 15 listopada 2018; Kontakt: Łukasz Wołosz (lukasz.wolosz@daad.pl);

5) Leibniz – DAAD Research Fellowships, na pobyt w jednym z instytutów Wspólnoty Naukowej im. Gottfrieda Wilhelma Leibniza. Kandydaci: Młodzi naukowcy (postdocs), którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż dwa lata temu; Czas trwania wyjazdu: 12 miesięcy; Wysokość stypendium: 2.000 euro miesięcznie / dodatkowe świadczenia; Szczegółowe informacje: www.daad.de/leibniz

6) Postdoctoral Researchers International Mobility Experience (PRIME) - zatrudnienie na niemieckiej uczelni na czas określony – łącznie 18 miesięcy. Okres finansowania obejmuje dwa etapy: 12-miesięczny pobyt w instytucji naukowej poza granicami Niemiec oraz 6-miesięczny pobyt na niemieckiej uczelni. Kandydaci: młodzi naukowcy (postdocs); Czas trwania wyjazdu: 18 miesięcy; Wysokość stypendium: zatrudnienie na niemieckiej uczelni; wynagrodzenie zgodnie ze stawką dla naukowców ze stopniem doktora obowiązującą na danej uczelni. Dodatkowe finansowanie na czas pobytu za granicą; Szczegółowe informacje: www.daad.de/prime

Szczegółowa oferta stypendialna oraz inne pomocne informacje znajdą Państwo na stronie internetowej organizatorów www.daad.pl

DAAD – Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej, Przedstawicielstwo w Warszawie: ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa, tel.: 22/395 54 00, e-mail: daad@daad.pl

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszam również do nas. Z wyrazami szacunku,

Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD

Częstochowa, 30.08.2018


DAAD – oferta stypendialna dla naukowców i nauczycieli akademickich (2018/2019)

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej jest wspólną organizacją szkół wyższych i ich studentów. Oferta ta skierowana jest więc do studentów, absolwentów, doktorantów oraz naukowców z polskich uczelni.

STYPENDIA DLA NAUKOWCÓW I NAUCZYCIELI AKADEMICKICH:

- na pobyty badawcze, dla naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich szkołach wyższych lub instytutach badawczych umożliwiające przeprowadzenie programu badawczego na jednej z niemieckich uczelni lub w instytucie naukowym. Czas trwania wyjazdu: od 1 do 3 miesięcy.

- na staże artystyczne, skierowane do artystów i muzyków pracujących jako nauczyciele akademiccy. Stypendium to umożliwia staż artystyczny na jednej lub kilku uczelniach w Niemczech. Czas trwania wyjazdu: od 1 do 3 miesięcy.

- bilateralna wymiana naukowców, w celu wzmocnienia stosunków międzynarodowych i współpracy naukowej między niemieckimi i zagranicznymi uczelniami. Finasowanie pobytu w Niemczech możliwe jest pod warunkiem równoczesnej aplikacji niemieckiego naukowca o pobyt badawczy w Polsce. Kandydaci: Naukowcy z tytułem doktora, zatrudnieni na polskich uczelniach lub w instytutach naukowych. Czas trwania wyjazdu: od 14 dni do 3 miesięcy.

Wysokość stypendium: 2.000 euro miesięcznie (naukowcy po doktoracie, adiunkci, docenci); 2.150 euro miesięcznie (profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni); + Dodatek do kosztów podróży;
Termin złożenia dokumentów: 15 listopada 2018 (okres rozpoczęcia stypendium od 01.06.2019 do 30.11.2019); 30 kwietnia 2019 (okres rozpoczęcia stypendium od 01.12.2019 do 31.05.2020);
Kontakt: Anna Sowińska-Szejba ( anna.sowinska@daad.pl)

Szczegółowa oferta stypendialna oraz inne pomocne informacje znajdą Państwo na stronie internetowej organizatorów www.daad.pl

DAAD – Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej, Przedstawicielstwo w Warszawie: ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa, tel.: 22/395 54 00, e-mail: daad@daad.pl

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszam również do nas. Z poważaniem,

Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD

34 37 84 364, b.kowalik@ajd.czest.pl

Częstochowa, 29.08.2018


FNP: Międzynarodowe Agendy Badawcze - kolejny nabór wniosków w Programie

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłasza kolejny nabór wniosków w programie "Międzynarodowe Agendy Badawcze", który adresowany jest do wybitnych naukowców o uznanym dorobku reprezentujących wszystkie dziedziny nauki (również z obszaru nauk humanistyczno-społecznych). Będą oni kierować w Polsce projektami oraz zarządzać całymi jednostkami naukowymi w pierwszym okresie ich istnienia, w których zespoły złożone z polskich i zagranicznych naukowców będą realizować badania naukowe i prace rozwojowe na najwyższym światowym poziomie. Wnioski o przyznanie finansowania w ramach tego naboru można składać do dnia 14 września 2018 r.

Więcej informacji o programie możecie Państwo znaleźć na stronie organizatorów ( LINK) lub też w poniższym poście poświęconym tematyce Programu.

Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

Częstochowa, 28.08.2018


WYNIKI REKRUTACJI PRACOWNIKÓW na wyjazdy stypendialne (STA i STT) w ramach programu ERASMUS+  KA103 2018 na rok akademicki 2018/2019

Szanowni Państwo,

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD w Częstochowie uprzejmie informuje o zakończonej w ramach programu Erasmus+ rekrutacji i przyznaniu grantów - zgodnie z załącznikiem poniżej. 

Osoby  WARUNKOWO ZAKWALIFIKOWANE w celu wyjazdu w ramach programu KA103 Erasmus+ proszone są o uzupełnienie złożonej dokumentacji do dnia 15 września 2018 r. Po tym terminie wnioski będą uznane za odrzucone z uwagi na braki formalno-merytoryczne.

Wnioski osób z LISTY REZERWOWEJ będą rozpatrywane przy kolejnej rekrutacji bez konieczności ponownego ich składania.

W sprawie pytań dot. uzupełnień dokumentów prosimy o kontakt z:

Wszystkie kraje z wyjątkiem Czech i Słowacji
                        kraje: Czechy, Słowacja
mgr Beata M. Wolna
ul. Waszyngtona 4/8, pok. 118
e-mail: b.wolna@ajd.czest.pl
tel. 34 37 84 272
mgr Bartłomiej Kowalik
ul. Waszyngtona 4/8, pok. 116
e-mail: b.kowalik@ajd.czest.pl
tel. 34 37 84 364

O terminach podpisywania umów z grantobiorcami poinformujemy w osobnych mailach. Wypłaty pierwszych grantów planuje się od drugiej połowy sierpnia 2018 r. - zgodnie z terminami wyjazdów - po otrzymaniu środków z Agencji Narodowej FRSE.

WYNIKI REKRUTACJI

Stawki stypendium - wg kraju wyjazdu

Częstochowa, 19.07.2018 r.Matsumae international foundation fellowship program

Program skierowany jest do osób ze stopniem naukowym doktora, które chcą przeprowadzić badania naukowe w wybranych ośrodkach naukowych/ badawczych w Japonii i umożliwia wyjazdy trwające od 3 do 6 miesięcy. Preferowane będą wnioski dotyczące badań z zakresu nauk przyrodniczych, inżynierii oraz medycyny. Stypendium obejmuje podróż, ubezpieczenie, koszty utrzymania beneficjenta w Japoniioraz koszty prowadzenia badań.

Wnioskodawca musi spełniać następujące wymagania: wiek poniżej 49 latznajomość języka angielskiego lub japońskiego umożliwiająca swobodną komunikację i prowadzenie badań, stopień naukowy doktora, zadeklarowany powrót do kraju macierzystego po zakończeniu stypendium, brak wcześniejszego pobytu w Japonii (z wyjątkiem wyjazdów w celach turystycznych).

Wyjazdy mogą być realizowane w okresie od kwietnia 2019 r. do marca 2020 r. Przyznanych zostanie ok. 20 stypendiów. Nabór trwa do 31 sierpnia 2018 r. Dokumenty, które wpłyną do Fundacji po 31 sierpnia br. nie będą brane pod uwagę. Wniosek wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami należy przesłać pocztą na adres: 

THE MATSUMAE INTERNATIONAL FOUNDATION; 4-14-46, Kamiogi, Suginami-ku, Tokyo, 167-0043 JAPAN.

OGŁOSZENIE O NABORZE, WYMAGANE DOKUMENTY, ITP. (W J. ANGIELSKIM)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (W J. ANGIELSKIM)

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam również do nas. Z poważaniem,

Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD

34 37 84 364, b.kowalik@ajd.czest.pl

Częstochowa, 19.07.2019


NCN: Pierwsza edycja konkursu Sheng na polsko-chińskie projekty badawcze

Konkurs wspiera współpracę międzynarodową pomiędzy badaczami z obu państw realizujących wspólne badania naukowe. Finansowanie mogą uzyskać projekty z zakresu padań podstawowych realizowane w ramach wszystkich paneli nauk ścisłych i technicznych, a także nauk o życiu oraz w wybranych panelach nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (Załącznik nr 1 – Wykaz paneli, w ramach których można składać wniosek w konkursie Sheng 1).

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych mogą występować m.in. jednostki naukowe, konsorcja naukowe, sieci naukowe czy choćby jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi. Wspólne polsko-chińskie wnioski będą składane przez Wnioskodawców do obu agencji równolegle, zgodnie z zasadami przyjętymi przez każdą z nich.

Budżet polskiej części projektu badawczego nie może być mniejszy niż 250 000 zł

Okres realizacji projektu to 36 miesięcy

Nabór wniosków: do 17 września br. w systemie elektronicznym ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki /Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Załącznik nr 2 - Koszty w projektach badawczych

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam również do nas. Z wyrazami szacunku,

Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD

Częstochowa, 11.07.2018


NCBR: POLSKO-TURECKI KONKURS NA WSPÓLNE PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Radą ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (TÜBİTAK) ogłosiły otwarcie 3. konkursu na wspólne projekty w obszarach:

ICT - Information and Communication Technologies, Energy, Health, Food

Dofinansowanie realizacji projektu może być przeznaczone na badania przemysłowe oraz prace rozwojowe.

Wnioskodawcą w Konkursie może być:

1) jednostka naukowa będąca organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę,

2) przedsiębiorca,

3) konsorcjum naukowe złożone z co najmniej dwóch jednostek naukowych będących organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę LUB co najmniej jednej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę oraz co najmniej jednego przedsiębiorcy.

Dostępna w naborze alokacja środków wynosi 5 000 000 zł, a kwota dofinansowania na projekt nie może przekraczać 850 000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej, jak również wzory dokumentów i przydatne kontakty możecie Państwo znaleźć TUTAJ

Wniosek w Konkursie należy przesłać w wersji elektronicznej(skan dokumentu zawierający wymagane podpisy i załączniki) na adres e-mail: konkursturcja@ncbr.gov.pl , podając w tytule akronim projektu. Termin składania wniosków: 7 września 2018 r.

W razie dalszych pytań zapraszam również do nas. Z wyrazami szacunku,

Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

34 37 84 364, b.kowalik@ajd.czest.pl

Częstochowa, 06.07.2018


NAWA: wymiana bilateralna naukowców z Francją - przedłużenie naboru

NAWA wydłuża termin nadsyłania aplikacji na wymianę bilateralną naukowców z Francją. Wnioski o przyznanie finansowania w ramach tego projektu można składać w systemie teleinformatycznym NAW-y (LINK) do dnia 25 lipca 2018 br.

Więcej informacji o ogłoszonym naborze możecie Państwo znaleźć TUTAJ


Bartłomiej Kowalik,Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

34 37 84 364, b.kowalik@ajd.czest.pl

Częstochowa, 29.06.2018


Rekrutacja na wyjazdy stypendialne (ST) dla pracowników w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2018/2019


Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD w Częstochowie uprzejmie informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń pracowników na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2018/2019

Rekrutacja na wyjazdy potrwa od 21 czerwca do 15 lipca 2018 r. w ramach środków z projektu KA103 na rok 2018 - nr projektu: 2018-1-PL01-KA103-047858

Szczegółowe informacje o programie znajdą Państwo na stronie internetowej Uczelni w zakładce: Współpraca międzynarodowa / Erasmus+

Wykaz uczelni partnerskich znajdą Państwo na stronie → Uczelnie Partnerskie

Regulamin kwalifikacji i wyjazdów →  Regulamin ST

Dokumenty:

a) Wniosek:  Wniosek STA, Wniosek STT

b) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Oświadczenie

c) Umowa:

Wydział Filologiczno-Historyczny:  STA , STA z STT , STT

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy:  STA , STA z STT , STT

Wydział Pedagogiczny:  STASTA z STTSTT

Wydział Sztuki: STA , STA z STTSTT

( UWAGA: Podpowiedzi w formie komentarzy można usunąć z formularzy umowy po otworzeniu dokumentu w programie WORD klikając w zakładce Recenzja -- Usuń -- Usuń wszystkie komentarze w dokumencie).

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt:

dla mobilności planowanych do Czech lub Słowacji: mgr Bartłomiej Kowalik (b.kowalik@ajd.czest.pl), pok. 116, tel. 34 3784364

dla pozostałych krajów mobilności: mgr Beata M. Wolna (b.wolna@ajd.czest.pl), pok. 118, tel. 34 3784272

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8,42-200 Częstochowa

Częstochowa, dn. 21.06.2018 r.Granty Fundacji Canon na badania w Japonii

Fundacja Canon Fundation in Europe zaprasza do składania wniosków w ramach konkursu grantowego pt. „Research Fellowship”, adresowanego do wysoko wykwalifikowanych naukowców różnych specjalizacji z Europy oraz Japonii, którzy zainteresowani są prowadzeniem badań w Japonii. Wnioski mogą być składane przez osoby ze stopniem zawodowym magistra lub doktora, lecz od momentu uzyskania jednego z nich, nie może minąć więcej niż 10 lat.

Pobyt naukowy w Japonii może trwać od trzech do dwunastu miesięcy, a stypendyści mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości od 22 500 euro do 27 500 euro rocznie (w przypadku krótszego czasu stypendium, w odpowiednio proporcjonalnej wysokości).

Wnioski w konkursie należy składać do 15 września 2018 r.

Realizacja wnioskowanego projektu może się rozpocząć najwcześniej od 1 stycznia po roku złożenia wniosku.

WIĘCEJ

FORMULARZ APLIKACYJNY

Z wyrazami szacunku,

Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

34 37 84 364, b.kowalik@ajd.czest.pl

Częstochowa, 21.06.2018


NAWA: Program wymiany bilateralnej pomiędzy Polską a Portugalią

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oraz portugalska Fundação para a Ciência e a Tecnologia zapraszają do składania wniosków w ramach Programu wymiany bilateralnej pomiędzy Polską a Portugalią. Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców w celu realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z obu krajów.

Przedstawiony projekt badawczy może dotyczyć wszystkich dziedzin nauki. Z wnioskami mogą występować uczelnie, w których kandydaci zgłaszają swoje kandydatury.

Środki na projekty w ramach programu są dedykowane wydatkom związanym z podróżami (maksymalnie 2 000 PLN dla jednego naukowca) oraz pobytem w kraju partnera, z wyłączeniem finansowania samych badań. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego (i vice versa). Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 20 000 PLN.

Koszty pobytu naukowców portugalskich w Polsce – maksymalny koszt pobytu w Polsce wynosi:

- w przypadku pobytu trwającego do 12 dni – 350 PLN dziennie;

- w przypadku dłuższych pobytów – 4 200 PLN miesięcznie, pod warunkiem, ze pobyt trwa powyżej 12 dni w danym miesiącu.

Wnioski należy składać w terminie do 31 lipca 2018 r., do godziny 15.00 w systemie teleinformatycznym NAWA

WIĘCEJ…

Magdalena Kachnowicz

Pion Programów dla Naukowców

e-mail: magdalena.kachnowicz@nawa.gov.pl

tel: 22 390 35 39

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam również do nas. Z wyrazami szacunku,

Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

34 37 84 364, b.kowalik@ajd.czest.pl

Częstochowa, 18.06.2018


Akcje Marii Skłodowskiej-Curie - COFUND

Do 27 września 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie COFUND. Celem konkursu jest pozyskanie przez instytucje środków finansowych na utworzenie programów grantowych dla osób ze stopniem doktora oraz programów studiów doktoranckich, które powinny służyć wzmocnieniu międzynarodowej mobilności naukowców, dobrze widziana jest również mobilność międzysektorowa. Współfinansowanie programów grantowych ma na celu zwiększenie puli i dostępności grantów wspierających rozwój kariery zarówno początkujących jak i doświadczonych naukowców.

COFUND = CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL PROGRAMMES

Projekt realizowany od 36 do 60 miesięcy przez jedną organizację znajdującą się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z H2020 opiera się na dofinansowaniu przez KE (do 10 mln euro/projekt) istniejących lub nowo utworzonych programów ukierunkowanych na międzynarodowe, międzysektorowe i interdyscyplinarne badania, szkolenia oraz mobilność. Dofinansowanie można uzyskać na dwa typy programów:

(1) Doctoral Programmes– przeznaczone dla początkujących naukowców, w tym doktorantów oraz

(2) Fellowships Programmes– skierowane do doświadczonych naukowców.

Szczegółowe informacje o prowadzonym naborze wniosków można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE: https://www.kpk.gov.pl/?p=43006&znewsletter=2maja2018

Wnioski składane są elektronicznie za pośrednictwem Participant Portal - LINK W razie jakichkolwiek pytań zapraszam również do nas. Z poważaniem, 

Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

34 37 84 364, b.kowalik@ajd.czest.pl

Częstochowa, 05.06.2018


ERC Advanced Grants 2018

Do 30 sierpnia 2018 r.można składać wnioski w ramach Konkursu European Research Council - Advanced Grants. Konkurs adresowany jest do przedstawicieli dowolnej dziedziny nauki o dowolnym wieku. Kluczowym kryterium przy ocenie złożonych wniosków jest doskonałość naukowa wnioskodawcy. Granty te wspierają najlepsze, nowatorskie projekty badawcze. Za przebieg projektu odpowiedzialny jest „główny badacz” – lider stworzonego przez siebie zespołu badawczego.

Kandydaci ubiegających się o granty w Konkursie powinni być aktywnymi naukowcami, którzy mogą pochwalić się istotnymi osiągnięcia naukowymi zdobytymi w przeciągu ostatnich 10 lat. Główni badacze powinni być naukowcami prowadzącymi własne badania, wykazującymi się wyjątkową oryginalnością i istotnym dorobkiem naukowym. Wymogi akademickie nie są brane pod uwagę w trakcie selekcji kandydatów.

Projekt wykonywany jest w wybranej przez głównego badacza instytucji goszczącej(może to być instytucja macierzysta), w której będzie realizowany projekt, i która powinna znajdować się w kraju członkowskim UE lub kraju stowarzyszonym z programem Horyzont 2020. Instytucja goszcząca zobowiązuje się do zapewnienia projektowi wszelkiego wsparcia. Udział w projekcie innych instytucji wymaga specjalnego uzasadnienia. Maksymalna wysokość finansowania pojedynczego projektu wynosi 2,5 mln euro, a zgłaszany projekt może trwać do 5 lat.

Wnioski w Konkursie naboru należy składać się za pośrednictwem Participant Portal.

Ogłoszenie i Regulamin Konkursu również dostępne są w Participant Portal ->  LINK

Z poważaniem, 

Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

34 37 84 364, b.kowalik@ajd.czest.pl

Częstochowa, 29.05.2018


NAWA: Program im. Bekkera - przedłużenie naboru

NAWA wydłuża termin nadsyłania aplikacji do Programu im. Bekkera. Wnioski o przyznanie finansowania w ramach tego projektu można składać w systemie teleinformatycznym NAW-y (LINK) do 4 czerwca bieżącego roku.

Więcej informacji o ogłoszonym naborze możecie Państwo znaleźć w poniższej wiadomości i/lub TUTAJ

Bartłomiej Kowalik,Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

34 37 84 364, b.kowalik@ajd.czest.pl

Częstochowa, 29.05.2018


N CBiR: VI Konkurs na polsko-tajwańskie projekty badawcze

Trwa nabór wniosków w ramach VI edycji polsko-tajwańskiego konkursu na wspólne projekty badawcze. Zgłaszać można polsko-tajwańskie projekty badawcze w następujących obszarach:

Ścieżka 1: wnioskodawcy: np. podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, instytuty naukowe i/lub konsorcja naukowe

neuroscience, energy efficiency technologies (including: air conditioning, refrigeration, thermal energy technologies), materials science and engineering, agricultural biotechnology and biocatalysis, ICT – Information and Communication Technology

Ścieżka 2:wnioskodawcy, m.in.: konsorcja naukowe, w skład których wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jeden przedsiębiorca spełniający kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa

artificial intelligence

Budżet NCBR przeznaczony na dofinansowanie realizacji projektów przez Wnioskodawców wyłonionych w konkursie wynosi:

- dla Ścieżki 1 – 30 000 EUR roczniena pojedynczy projekt, przy czym okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 36 miesięcy;

- dla Ścieżki 2 – 100 000 EUR roczniena pojedynczy projekt, przy czym okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 36 miesięcy.

Wniosek należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: tajwan@ncbr.gov.pl, podając w tytule akronim projektu.

Termin składania wniosków upływa 31 lipca 2018 r.

Więcej informacji nt. Konkursu wraz z jego Regulaminem oraz wykazem i wzorami wszystkich wymaganych dokumentów możecie Państwo znaleźć TUTAJ

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam również do nas. Z poważaniem,

Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

34 37 84 364, b.kowalik@ajd.czest.pl

Częstochowa, 28.05.2018


RPO województwa śląskiego: 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Trwa nabór wniosków w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I, Regionalny Program Operacyjny województwa śląskiego. Budżet konkursu wynosi 62,505 mln zł.Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są m.in. konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych lub konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni). Liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo z kategorii MŚP posiadające siedzibę lub oddział w województwie śląskim.

W ramach programu możliwe jest pozyskanie środków na:

- Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.

- Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

Projekt musi się wpisywać w jeden z obszarów inteligentnych specjalizacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020).

Minimalna kwota dofinansowania, o którą musi ubiegać się Wnioskodawca wynosi 100 000,00 PLN.

Nabór wniosków wyłącznie w wersji elektronicznej (LINK) jest prowadzony do dnia 28 czerwca 2018 r. (do godz. 12:00:00). Co ważne, w konkursie nie ma ograniczenia w liczbie składanych wniosków.

Więcej informacji nt. rekrutacji, wymaganych dokumentów oraz sam wykaz aktualnych „inteligentnych specjalizacji Województwa Śląskiego” możecie Państwo znaleźć na stronie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości ( LINK).

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam również do nas. Z poważaniem,

Bartłomiej Kowalik,Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

34 37 84 364, b.kowalik@ajd.czest.pl

Częstochowa, 23.05.2018


FNP: Międzynarodowe Agendy Badawcze

Do 29 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs adresowany jest do wybitnych naukowców o uznanym dorobku reprezentujących wszystkie dziedziny nauki (również z obszaru nauk humanistyczno-społecznych), którzy będą w Polsce kierować projektami i zarządzać całymi jednostkami w pierwszym okresie ich istnienia, w których zespoły złożone z polskich i zagranicznych naukowców będą realizować badania naukowe i prace rozwojowe na najwyższym światowym poziomie. Wnioski do konkursu mogą być składane przez jednego lub, w uzasadnionych przypadkach, dwóch wnioskodawców z Polski lub zagranicy. Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku i zrealizowania projektu jest współpraca z renomowanym w danej dziedzinie ośrodkiem badawczym z zagranicy.

Celem programu jest stworzenie w Polsce wyspecjalizowanych jednostek naukowych w zakresie: identyfikowania programów i tematów badawczych, polityki personalnej, zarządzania pracami B+R, komercjalizacji wyników prac B+R.

Podjęta tematyka badawcza powinna być zgodna z aktualną listą Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS)- LINK

Nauki humanistyczne w KIS - LINK

Budżet konkursuwynosi 140 mln zł, a maksymalną kwotą, którą indywidualny projektmoże uzyskać, jest 35 mln zł.

SZKOLENIE DLA WNIOSKODAWCÓW (6 czerwca 2018) - LINK

STRONA PROGRAMU - LINK - szczegółowy opis programu, zasady i procedury składania wniosków oraz dokumentacja konkursowa

ULOTKA KONKURSU - LINK

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam również do nas. Z wyrazami szacunku,

Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

34 37 84 364, b.kowalik@ajd.czest.pl

Częstochowa, 23.05.2018


NAWA: PROGRAM PROM

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do aplikowania o środki w ramach Programu PROM. Jest to program ukierunkowany na międzynarodową, lecz krótką wymianę stypendialną doktorantów i kadry akademickiej, która ma trwać od 5 do 30 dni. PROM dotyczy zarówno wyjazdów przedstawicieli polskich uczelni za granicę, jak i przyjazdów stypendystów z całego świata do Polski. Przykładowe działania możliwe do zrealizowania w ramach Programu to m.in. prowadzenie zajęć dydaktycznych, udział w konferencjach, kursach, warsztatach, stażach, pozyskanie materiałów do pracy naukowej, opracowywanie i składanie wniosków grantowych, itp.

Program kierowany jest głównie do doktorantów: muszą oni stanowić co najmniej 80% uczestników każdego projektu. W projektach mogą brać również udział przedstawiciele kadry akademickiej, jednak ich liczba nie może przekroczyć 20% wszystkich uczestników.

Z wnioskami o finansowanie mogą tutaj występować uczelnie i inne jednostki naukowe lub instytucje badawcze, które w ciągu ostatnich trzech lat sprawozdawczych zrealizowały trzy projekty obejmujące realizację działań związanych z umiędzynarodowieniem (pkt. 2.2 Regulaminu). Instytucja może złożyć w ramach naboru tylko 1 wniosek.

Budżet pojedynczego projektu nie może przekraczać 750 000 zł. Okres realizacji pojedynczego Projektu obejmuje okres 12 miesięcy: od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login w do 2 lipca 2018 roku.

Więcej informacji nt. Programu wraz z jego Regulaminem oraz wykazem i wzorami wszystkich wymaganych dokumentów możecie Państwo znaleźć TUTAJ

ul. Polna 40, 00-635 Warszawa

www.nava.gov.plbiuro@nava.gov.pl

+48 22 390 35 00

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam również do nas. Z wyrazami szacunku,

Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

34 37 84 364, b.kowalik@ajd.czest.pl

Częstochowa, 21.05.2018


NAWA: Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe

NAWA otworzyła nabór wniosków do kolejnego programu skierowanego do instytucji – Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe. W ramach projektu jednostki będą mogły pozyskać finansowanie na międzynarodową współpracę w obszarze badań naukowych, działalności wdrożeniowej lub kształcenia, która musi wpisywać się w długofalową politykę rozwoju jednostki.

Z wnioskami o finansowanie mogą tutaj występować uczelnie i inne jednostki naukowe lub instytucje badawcze, które w ciągu ostatnich trzech lat sprawozdawczych zrealizowały trzy projekty obejmujące realizację działań związanych z umiędzynarodowieniem (pkt. 2.2 Regulaminu). Instytucja może złożyć w ramach naboru tylko 1 wniosek.

Partnerem w projekcie muszą być co najmniej 3 zagraniczne uczelnie lub jednostki naukowe znajdujące się oraz zarejestrowane za granicą, nie będące finansowane z polskich źródłem, oraz które podpisały list intencyjny z Wnioskodawcą. Partnerem wspierającym z kolei może być instytucja z otoczenia społecznego uczelni, tj. organizacja pozarządowa, jednostka administracji publicznej lub instytucja z sektora prywatnego.

Działania podejmowane w ramach Partnerstw mogą obejmować takie zagadnienia jak: opracowanie publikacji o zasięgu międzynarodowym, wspólne składanie wniosków grantowych, organizowanie międzynarodowych konferencji i seminariów czy m.in. udział w stażach lub wymiana studentów oraz pracowników.

Kwota finansowania przeznaczona na realizację pojedynczego Projektu wynosi maksymalnie 2 000 000,00 zł.

Wnioski w Programie należy składać do 13 lipca 2018 r. do godziny 15.00 w systemie teleinformatycznym NAW-y (LINK).

Więcej informacji nt. Programu wraz z jego Regulaminem oraz wykazem i wzorami wszystkich wymaganych dokumentów możecie Państwo znaleźć TUTAJ

ul. Polna 40, 00-635 Warszawa

www.nava.gov.pl biuro@nava.gov.pl

+48 22 390 35 00

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam również do nas. Z poważaniem,

mgr Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

34 37 84 364, b.kowalik@ajd.czest.pl

Częstochowa, 16.05.2018


Rekrutacja uzupełniająca studentów na wyjazdy stypendialne na praktyki (SMP) w ramach programu ERASMUS+

E1

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD w Częstochowie uprzejmie informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń studentów na wyjazdy stypendialne planowane w celu odbycia praktyki (SMP) w ramach programu Erasmus+.

Rekrutacja na wyjazdy potrwa od 08 maj 2018 r. do 25 maja 2018 r.

Kompletną dokumentację w formie papierowej należy przekazać do:
mgr Beata M. Wolna
ul. Waszyngtona 4/8, pok. 118
email: b.wolna@ajd.czest.pl
tel. 34 37 84 272

Zasady kwalifikacji SMP

Załącznik 1 Wniosek Erasmus SM

Załącznik 2 Learning-agreement for traineeship

Załącznik 3 Stawki stypendium


Częstochowa, 08.05.2018 r.Rekrutacja uzupełniająca studentów na wyjazdy stypendialne na studia (SMS) w ramach programu ERASMUS+ wyjazdy w roku akademickim 2018/2019

E1

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD w Częstochowie uprzejmie informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń studentów na wyjazdy stypendialne planowane na rok akademicki 2018/2019 w celu odbycia studiów za granicą (SMS) w ramach programu Erasmus+.

Rekrutacja na wyjazdy potrwa od 08 maj 2018 r. do 25 maja 2018 r.

Kompletną dokumentację w formie papierowej należy przekazać do:
mgr Beata M. Wolna
ul. Waszyngtona 4/8, pok. 118
email: b.wolna@ajd.czest.pl
tel. 34 37 84 272

Zasady kwalifikacji SMS

Załącznik 1 Wniosek Erasmus SMS

Załącznik 2 Learning-agreement for study

Załącznik 3 Stawki stypendium


Częstochowa, 08.05.2018 r.NAWA: Wymiana bilateralna naukowców z Czechami i Słowacją

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła kolejne programy stypendialne w ramach współpracy bilateralnej. Oprócz ogłoszonych już wcześniej konkursów na wymianę z Francją, Austrią i Niemcami, organizatorzy zapraszają również do składania wniosków w ramach współpracy z Czechami i Słowacją.

Celem naboru jest nawiązywanie lub pogłębianie już istniejącej współpracy między ośrodkami akademickimi w Polsce, Czechach lub na Słowacji. Rozpatrywane są wyłącznie projekty złożone łącznie w krajach partnerskich. Z wnioskami o finansowanie mogą występować uczelnie, a przedstawiony projekt może dotyczyć wszystkich dziedzin nauki.

Maksymalna wysokość finansowania pojedynczego projektu wynosi 20.000 PLN. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie wyłącznie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego.

Nabór wniosków trwa do 29.06.2018 (Czechy) oraz do 2.07.2018 (Słowacja) do godziny 15.00 w systemie teleinformatycznym NAW-y

Więcej informacji nt. programu oraz współpracy z poszczególnymi krajami możecie Państwo znaleźć TUTAJ

NAWA

ul. Polna 40, 00-635 Warszawa

www.nava.gov.pl biuro@nava.gov.pl

+48 22 390 35 00

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam również do nas. Z poważaniem,

mgr Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

34 37 84 364, b.kowalik@ajd.czest.pl

Częstochowa, dn. 07.05.2018


LEADERSHIP ACADEMY FOR POLAND

Od 14 maja 2018 r. do 31 maja 2018 r. trwa rekrutacja do programu Leadership Academy for Poland. Inicjatywa ma na celu wsparcie utalentowanych Polaków - naukowców, przedsiębiorców, liderów. W ramach projektu wybranych zostanie 40 osób w wieku do 45 lat z różnych sektorów, wśród których organizatorzy podkreślają m.in. naukę.

Spotkania realizowane w ramach programu mają na celu przede wszystkim rozwinięcie u uczestników ich zdolności przywódczych, a prowadzone będą z wykorzystaniem interaktywnych środków przekazu w oparciu o wiele różnych metod nauczania.

Beneficjenci programu przejdą szkolenie oparte o metodę Leadership 4D-Experience, która zakłada rozwijanie umiejętności przywódczych na trzech płaszczyznach:

- ludzie - zarządzanie ludźmi w organizacji;

- system - przywództwo do zmian w otoczeniu;

- samodoskonalenie - rozwój siebie do przewodzenia innym

Każda edycja Akademii prowadzona jest przez zespół specjalistów z różnych dziedzin, m.in. przez światowej klasy profesorów i nauczycieli akademickich (m.in. z Uniwersytetu Harvarda), doświadczonych liderów czy choćby przedstawicieli znanych i cenionych przedsiębiorstw z całego świata.

Więcej informacji nt. Programu możecie Państwo znaleźć na stronie organizatorów – Center for Leadership (LINK) oraz w ulotce informacyjnej (LINK), a szczegóły dot. rekrutacji dostępne są TUTAJ

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam również do nas. Z wyrazami szacunku,

mgr Bartłomiej Kowalik

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

34 37 84 364, b.kowalik@ajd.czest.pl

Częstochowa, dn. 27.04.2018


KONKURS „BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE": „PROJEKTY APLIKACYJNE"

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 realizowany jest Konkurs skierowany do konsorcjów, w których skład wchodzi minimum jedna jednostka naukowa oraz minimum jedno przedsiębiorstwo. Projekty muszą być realizowane poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych). Otrzymane wsparcie będzie przeznaczone na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe.

Alokacja na konkurs wynosi 200 mln zł. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln zł. Maksymalna wartość dofinansowania w projekcie wynosi 10 mln zł.

Konkurs jest podzielony na dwie rundy, a wnioski można składać od 16 maja do 16 lipca 2018 r do godziny 16 w wersji elektronicznej.

Pytania dotyczące aplikowania o środki w Konkursie można kierować:

- w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) – na adres: aplikacyjne-finanse@ncbr.gov.pl

- w pozostałych sprawach – na adres: aplikacyjne@ncbr.gov.pl oraz pod numer telefonu (22) 39 07 252 i (22) 39 07 142

Przydatne linki:

OGŁOSZENIE

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

INTELIGENTNY ROZWÓJ

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam również do nas. Z poważaniem,

mgr Bartłomiej Kowalik

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

34 37 84 364, b.kowalik@ajd.czest.pl

Częstochowa, dn. 18.04.2018


AKCJE MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE – INDIVIDUAL FELLOWSHIPS

Program skierowany jest do indywidualnych, doświadczonych naukowców, którzy w momencie zamknięcia danego konkursu mają stopień doktora lub wykażą się przynajmniej 4-letnim doświadczeniem w prowadzeniu badań naukowych. Celem konkursu jest umożliwienie naukowcom zdobywania nowej wiedzy i pracy nad projektami w wybranej jednostce w dowolnym miejscu świata oraz rozwijanie ich kreatywności i innowacyjności.

W porozumieniu z wybraną przez siebie instytucją, naukowiec przygotowuje projekt badawczo-szkoleniowy, a przyznane granty mogą dotyczyć każdej dziedziny wiedzy i zaproponowanego tematu, przy czym wysoko cenione są projekty inter- i multidyscyplinarne.

Wyróżnia się dwa typy grantów:

- European Fellowship – w placówce naukowej lub przedsiębiorstwie z innego kraju niż pochodzi naukowiec - od 12 do 24 miesięcy (LINK)

- Global Fellowships – w tzw. krajach trzecich - każde państwo nie będące członkiem i nie stowarzyszone z UE - od 12 do 24 miesięcy (LINK)

Naukowiec powinien zostać zatrudniony przez instytucję przyjmującą na czasową umowę o pracę. Budżet składa się z kosztów osobowych (wynagrodzenie, dodatek relokacyjny, dodatek dla os. posiadających rodzinę) oraz kosztów instytucji (badania i szkolenia; koszy pośrednie i koszty zarządzania).

Wnioski, przygotowane wspólnie przez naukowca i wybraną przez niego instytucję przyjmującą, należy składać elektronicznie w odpowiedzi na konkurs ogłoszony na Participant Portal (LINK)

do dn. 12 września 2018 r.

Strona internetowa konkursu Akcje Marii Skłodowskiej-Curie – Individual Fellowship

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam również do nas. Z wyrazami szacunku,

mgr Bartłomiej Kowalik

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

34 37 84 364, b.kowalik@ajd.czest.pl

Częstochowa, dn. 18.04.2018


NAWA: WSPARCIE MOBILNOŚCI NAUKOWCÓW – BILATERALNA WYMIANA NAUKOWCÓW Z FRANCJĄ, AUSTRIĄ I NIEMCAMI

Celem naboru jest nawiązywanie i/lub pogłębianie już istniejącej współpracy między ośrodkami akademickimi w Polsce i Francji, Austrii lub w Niemczech poprzez realizację projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich. Rozpatrywane są wyłącznie projekty złożone łącznie w Polsce i w Niemczech, w Polsce i we Francji lub w Polsce i w Austrii. Przedstawiony projekt badawczy może dotyczyć wszystkich dziedzin nauki.

Z wnioskami o finansowanie mogą występować uczelnie, w których kandydaci zgłaszają swoje kandydatury.

Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 20 000 PLN. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie wyłącznie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego.

Wnioski należy składać w terminie od 16 kwietnia do 29 czerwca 2018 r. (Austria, Niemcy) lub 2 lipca 2018 r. (Francja), do godziny 15.00 w systemie teleinformatycznym NAWA.

Szczegółowy opis programu, zasady naboru oraz regulamin możecie Państwo znaleźć TUTAJ

NAWA

ul. Polna 40, 00-635 Warszawa

www.nava.gov.pl biuro@nava.gov.pl

+48 22 390 35 00

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam również do nas. Z wyrazami szacunku,

mgr Bartłomiej Kowalik

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

34 37 84 364, b.kowalik@ajd.czest.pl

Częstochowa, dn. 18.04.2018


KRYSZTAŁOWA BRUKSELKA 2018 – PROGRAMY RAMOWE UE – NAGRODY INDYWIDUALNE

Z okazji 20 rocznicy powstania Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przyznane zostaną Nagrody Kryształowej Brukselki 2018, celem wyróżnienia osób z wybitnymi osiągnięciami w realizacji i promocji projektów Programów Ramowych Badań i Innowacji UE (od dn. 1 stycznia 1999 do dn. 31 marca 2018) oraz wzmocnienia doskonałości naukowej i podniesienia konkurencyjności gospodarczej UE.

Swoich kandydatów do nagrody indywidualnej można zgłaszać do dn. 25 kwietnia 2018 r. za pośrednictwem formularza onlineLINK

Lista laureatów zostanie ogłoszona 6 czerwca 2018 r. podczas Gali Nagrody Kryształowej Brukselki 2018 oraz opublikowana na stronie www.kpk.gov.pl.

Szczegółowy opis formularza zgłoszeniowego oraz regulamin możecie Państwo znaleźć tutaj:

OPIS FORMULARZA

REGULAMIN KONKURSU

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam również do nas.

Z poważaniem,

mgr Bartłomiej Kowalik

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

34 37 84 364, b.kowalik@ajd.czest.pl

Częstochowa, dn. 17.04.2018


NAGRODY NAUKOWE „POLITYKI" 2018 DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

Tygodnik „Polityka" zaprasza wszystkich zainteresowanych pracowników naukowych i dydaktycznych, posiadających tytuł zawodowy magistra lub stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego zatrudnionych w polskich uczelniach, oraz doktorantów do wzięcia udziału w konkursie dla młodych naukowców (do ok. 35 roku życia; nieznaczne przekroczenie granicy wiekowej nie jest dyskwalifikujące), którego celem jest promowanie wartościowego wzoru kariery, akcentując intelekt i pracowitość. Konkurs jest skierowany do osób, które w ciągu ostatniego roku, dwóch miały przełomowy moment w swojej zawodowej karierze; może być to praca doktorska, ważny artykułów naukowy rozpoczęcie/ zakończenie badań, itp.

W ramach konkursu przyznanych zostanie pięć stypendiów dla młodych naukowców w wysokości 15 000 zł każde i dziesięć nagród finałowych w wysokości 5 000 zł każda. Stypendia zostaną przyznane w następujących kategoriach: nauki humanistyczne, nauki ścisłe, nauki społeczne, nauki o życiu, nauki techniczne.

Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie Konkursu: link poniżej) i odesłać go drogą elektroniczną do 17 czerwca 2018 na adres: stypendia@polityka.pl

Szczegółowe informacje dot. zasad Konkursu oraz naboru możecie Państwo znaleźć TUTAJ

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam również do nas,

mgr Bartłomiej Kowalik

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

34 37 84 364, b.kowalik@ajd.czest.pl


NAWA: PROGRAM STYPENDIALNY DLA NAUKOWCÓW IM. PROF. BEKKERA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) organizuje program skierowany do naukowców posiadających min. stopień doktora, zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną w polskiej uczelni lub jednostce naukowej, którzy będą mieli możliwość prowadzić badania naukowe, dydaktykę oraz pozyskać materiały do publikacji bądź odbyć staż naukowy w wybranym ośrodku goszczącym na całym świecie . Program otwarty jest dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki oraz nie wprowadza ograniczeń co do krajów, w których zlokalizowane są ośrodki goszczące.

NAWA zapewni Beneficjentom stypendium obejmujące koszty utrzymania oraz dodatek mobilnościowy. Kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy małżonek Beneficjenta i/lub dzieci.

Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 12 miesięcy, przy czym wyjazd nie może nastąpić wcześniej niż 1 stycznia 2019 ani nie później niż 30 września 2019.

Uwaga – w tym programie wnioskują Państwo sami, bez pośrednictwa instytucji zatrudniającej.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego LINK w okresie od 4 kwietnia do 31 maja 2018 roku do godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego letniego.

ul. Polna 40, 00-635 Warszawa

www.nava.gov.pl biuro@nava.gov.pl

+48 22 390 35 00

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Programu zapraszam również do nas,

Bartłomiej Kowalik,

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

34 37 84 364, b.kowalik@ajd.czest.pl


Kwalifikacja studentów na wyjazdy stypendialne na studia (SMS) w ramach programu ERASMUS+ wyjazdy w roku akademickim 2018/2019

E1

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD w Częstochowie uprzejmie informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń studentów na wyjazdy stypendialne planowane na rok akademicki 2018/2019 w celu odbycia studiów za granicą (SMS) w ramach programu Erasmus+.

Rekrutacja na wyjazdy potrwa od 12 marca 2018 r. do 29 marca 2018 r.

Kompletną dokumentację w formie papierowej należy przekazać do:
mgr Beata M. Wolna
ul. Waszyngtona 4/8, pok. 118
email: b.wolna@ajd.czest.pl
tel. 34 37 84 272

Zasady kwalifikacji SMS

Załącznik 1 Wniosek Erasmus SMS

Załącznik 2 Learning-agreement for study

Załącznik 3 Stawki stypendium


Częstochowa, 12.03.2018 r.Kwalifikacja studentów na wyjazdy stypendialne na praktyki (SMP) w ramach programu ERASMUS+ wyjazdy od 01.06.2018 do 30.09.2019

E1

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD w Częstochowie uprzejmie informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń studentów na wyjazdy stypendialne planowane na okres od 01.06.2018 do 30.09.2019 w celu odbycia praktyki (SMP) w ramach programu Erasmus+.

Rekrutacja na wyjazdy potrwa od 12 marca 2018 r. do 29 marca 2018 r.

Kompletną dokumentację w formie papierowej należy przekazać do:
mgr Beata M. Wolna
ul. Waszyngtona 4/8, pok. 118
email: b.wolna@ajd.czest.pl
tel. 34 37 84 272

Zasady kwalifikacji SMP

Załącznik 1 Wniosek Erasmus SM

Załącznik 2 Learning-agreement for traineeship

Załącznik 3 Stawki stypendium


Częstochowa, 12.03.2018 r.