Aktualności i komunikaty


NAWA: Program wymiany bilateralnej pomiędzy Polską a Portugalią

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oraz portugalska Fundação para a Ciência e a Tecnologia zapraszają do składania wniosków w ramach Programu wymiany bilateralnej pomiędzy Polską a Portugalią. Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców w celu realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z obu krajów.

Przedstawiony projekt badawczy może dotyczyć wszystkich dziedzin nauki. Z wnioskami mogą występować uczelnie, w których kandydaci zgłaszają swoje kandydatury.

Środki na projekty w ramach programu są dedykowane wydatkom związanym z podróżami (maksymalnie 2 000 PLN dla jednego naukowca) oraz pobytem w kraju partnera, z wyłączeniem finansowania samych badań. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego (i vice versa). Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 20 000 PLN.

Koszty pobytu naukowców portugalskich w Polsce – maksymalny koszt pobytu w Polsce wynosi:

- w przypadku pobytu trwającego do 12 dni – 350 PLN dziennie;

- w przypadku dłuższych pobytów – 4 200 PLN miesięcznie, pod warunkiem, ze pobyt trwa powyżej 12 dni w danym miesiącu.

Wnioski należy składać w terminie do 31 lipca 2018 r., do godziny 15.00 w systemie teleinformatycznym NAWA

WIĘCEJ…

Magdalena Kachnowicz

Pion Programów dla Naukowców

e-mail: magdalena.kachnowicz@nawa.gov.pl

tel: 22 390 35 39

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam również do nas. Z wyrazami szacunku,

Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

34 37 84 364, b.kowalik@ajd.czest.pl

Częstochowa, 18.06.2018


Akcje Marii Skłodowskiej-Curie - COFUND

Do 27 września 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie COFUND. Celem konkursu jest pozyskanie przez instytucje środków finansowych na utworzenie programów grantowych dla osób ze stopniem doktora oraz programów studiów doktoranckich, które powinny służyć wzmocnieniu międzynarodowej mobilności naukowców, dobrze widziana jest również mobilność międzysektorowa. Współfinansowanie programów grantowych ma na celu zwiększenie puli i dostępności grantów wspierających rozwój kariery zarówno początkujących jak i doświadczonych naukowców.

COFUND = CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL PROGRAMMES

Projekt realizowany od 36 do 60 miesięcy przez jedną organizację znajdującą się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z H2020 opiera się na dofinansowaniu przez KE (do 10 mln euro/projekt) istniejących lub nowo utworzonych programów ukierunkowanych na międzynarodowe, międzysektorowe i interdyscyplinarne badania, szkolenia oraz mobilność. Dofinansowanie można uzyskać na dwa typy programów:

(1) Doctoral Programmes– przeznaczone dla początkujących naukowców, w tym doktorantów oraz

(2) Fellowships Programmes– skierowane do doświadczonych naukowców.

Szczegółowe informacje o prowadzonym naborze wniosków można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE: https://www.kpk.gov.pl/?p=43006&znewsletter=2maja2018

Wnioski składane są elektronicznie za pośrednictwem Participant Portal - LINK W razie jakichkolwiek pytań zapraszam również do nas. Z poważaniem, 

Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

34 37 84 364, b.kowalik@ajd.czest.pl

Częstochowa, 05.06.2018


ERC Advanced Grants 2018

Do 30 sierpnia 2018 r.można składać wnioski w ramach Konkursu European Research Council - Advanced Grants. Konkurs adresowany jest do przedstawicieli dowolnej dziedziny nauki o dowolnym wieku. Kluczowym kryterium przy ocenie złożonych wniosków jest doskonałość naukowa wnioskodawcy. Granty te wspierają najlepsze, nowatorskie projekty badawcze. Za przebieg projektu odpowiedzialny jest „główny badacz” – lider stworzonego przez siebie zespołu badawczego.

Kandydaci ubiegających się o granty w Konkursie powinni być aktywnymi naukowcami, którzy mogą pochwalić się istotnymi osiągnięcia naukowymi zdobytymi w przeciągu ostatnich 10 lat. Główni badacze powinni być naukowcami prowadzącymi własne badania, wykazującymi się wyjątkową oryginalnością i istotnym dorobkiem naukowym. Wymogi akademickie nie są brane pod uwagę w trakcie selekcji kandydatów.

Projekt wykonywany jest w wybranej przez głównego badacza instytucji goszczącej(może to być instytucja macierzysta), w której będzie realizowany projekt, i która powinna znajdować się w kraju członkowskim UE lub kraju stowarzyszonym z programem Horyzont 2020. Instytucja goszcząca zobowiązuje się do zapewnienia projektowi wszelkiego wsparcia. Udział w projekcie innych instytucji wymaga specjalnego uzasadnienia. Maksymalna wysokość finansowania pojedynczego projektu wynosi 2,5 mln euro, a zgłaszany projekt może trwać do 5 lat.

Wnioski w Konkursie naboru należy składać się za pośrednictwem Participant Portal.

Ogłoszenie i Regulamin Konkursu również dostępne są w Participant Portal -> LINK

Z poważaniem, 

Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

34 37 84 364, b.kowalik@ajd.czest.pl

Częstochowa, 29.05.2018


NAWA: Program im. Bekkera - przedłużenie naboru

NAWA wydłuża termin nadsyłania aplikacji do Programu im. Bekkera. Wnioski o przyznanie finansowania w ramach tego projektu można składać w systemie teleinformatycznym NAW-y (LINK) do 4 czerwca bieżącego roku.

Więcej informacji o ogłoszonym naborze możecie Państwo znaleźć w poniższej wiadomości i/lub TUTAJ

Bartłomiej Kowalik,Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

34 37 84 364, b.kowalik@ajd.czest.pl

Częstochowa, 29.05.2018


NCBiR: VI Konkurs na polsko-tajwańskie projekty badawcze

Trwa nabór wniosków w ramach VI edycji polsko-tajwańskiego konkursu na wspólne projekty badawcze. Zgłaszać można polsko-tajwańskie projekty badawcze w następujących obszarach:

Ścieżka 1: wnioskodawcy: np. podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, instytuty naukowe i/lub konsorcja naukowe

neuroscience, energy efficiency technologies (including: air conditioning, refrigeration, thermal energy technologies), materials science and engineering, agricultural biotechnology and biocatalysis, ICT – Information and Communication Technology

Ścieżka 2: wnioskodawcy, m.in.: konsorcja naukowe, w skład których wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jeden przedsiębiorca spełniający kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa

artificial intelligence

Budżet NCBR przeznaczony na dofinansowanie realizacji projektów przez Wnioskodawców wyłonionych w konkursie wynosi:

- dla Ścieżki 1 – 30 000 EUR roczniena pojedynczy projekt, przy czym okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 36 miesięcy;

- dla Ścieżki 2 – 100 000 EUR roczniena pojedynczy projekt, przy czym okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 36 miesięcy.

Wniosek należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: tajwan@ncbr.gov.pl, podając w tytule akronim projektu.

Termin składania wniosków upływa 31 lipca 2018 r.

Więcej informacji nt. Konkursu wraz z jego Regulaminem oraz wykazem i wzorami wszystkich wymaganych dokumentów możecie Państwo znaleźć TUTAJ

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam również do nas. Z poważaniem,

Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

34 37 84 364, b.kowalik@ajd.czest.pl

Częstochowa, 28.05.2018


RPO województwa śląskiego: 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Trwa nabór wniosków w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I, Regionalny Program Operacyjny województwa śląskiego. Budżet konkursu wynosi 62,505 mln zł.Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są m.in. konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych lub konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni). Liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo z kategorii MŚP posiadające siedzibę lub oddział w województwie śląskim.

W ramach programu możliwe jest pozyskanie środków na:

- Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.

- Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

Projekt musi się wpisywać w jeden z obszarów inteligentnych specjalizacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020).

Minimalna kwota dofinansowania, o którą musi ubiegać się Wnioskodawca wynosi 100 000,00 PLN.

Nabór wniosków wyłącznie w wersji elektronicznej (LINK) jest prowadzony do dnia 28 czerwca 2018 r. (do godz. 12:00:00). Co ważne, w konkursie nie ma ograniczenia w liczbie składanych wniosków.

Więcej informacji nt. rekrutacji, wymaganych dokumentów oraz sam wykaz aktualnych „inteligentnych specjalizacji Województwa Śląskiego” możecie Państwo znaleźć na stronie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości (LINK).

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam również do nas. Z poważaniem,

Bartłomiej Kowalik,Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

34 37 84 364, b.kowalik@ajd.czest.pl

Częstochowa, 23.05.2018


FNP: Międzynarodowe Agendy Badawcze

Do 29 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs adresowany jest do wybitnych naukowców o uznanym dorobku reprezentujących wszystkie dziedziny nauki (również z obszaru nauk humanistyczno-społecznych), którzy będą w Polsce kierować projektami i zarządzać całymi jednostkami w pierwszym okresie ich istnienia, w których zespoły złożone z polskich i zagranicznych naukowców będą realizować badania naukowe i prace rozwojowe na najwyższym światowym poziomie. Wnioski do konkursu mogą być składane przez jednego lub, w uzasadnionych przypadkach, dwóch wnioskodawców z Polski lub zagranicy. Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku i zrealizowania projektu jest współpraca z renomowanym w danej dziedzinie ośrodkiem badawczym z zagranicy.

Celem programu jest stworzenie w Polsce wyspecjalizowanych jednostek naukowych w zakresie: identyfikowania programów i tematów badawczych, polityki personalnej, zarządzania pracami B+R, komercjalizacji wyników prac B+R.

Podjęta tematyka badawcza powinna być zgodna z aktualną listą Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS)- LINK

Nauki humanistyczne w KIS - LINK

Budżet konkursuwynosi 140 mln zł, a maksymalną kwotą, którą indywidualny projektmoże uzyskać, jest 35 mln zł.

SZKOLENIE DLA WNIOSKODAWCÓW (6 czerwca 2018) - LINK

STRONA PROGRAMU - LINK - szczegółowy opis programu, zasady i procedury składania wniosków oraz dokumentacja konkursowa

ULOTKA KONKURSU - LINK

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam również do nas. Z wyrazami szacunku,

Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

34 37 84 364, b.kowalik@ajd.czest.pl

Częstochowa, 23.05.2018


NAWA: PROGRAM PROM

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do aplikowania o środki w ramach Programu PROM. Jest to program ukierunkowany na międzynarodową, lecz krótką wymianę stypendialną doktorantów i kadry akademickiej, która ma trwać od 5 do 30 dni. PROM dotyczy zarówno wyjazdów przedstawicieli polskich uczelni za granicę, jak i przyjazdów stypendystów z całego świata do Polski. Przykładowe działania możliwe do zrealizowania w ramach Programu to m.in. prowadzenie zajęć dydaktycznych, udział w konferencjach, kursach, warsztatach, stażach, pozyskanie materiałów do pracy naukowej, opracowywanie i składanie wniosków grantowych, itp.

Program kierowany jest głównie do doktorantów: muszą oni stanowić co najmniej 80% uczestników każdego projektu. W projektach mogą brać również udział przedstawiciele kadry akademickiej, jednak ich liczba nie może przekroczyć 20% wszystkich uczestników.

Z wnioskami o finansowanie mogą tutaj występować uczelnie i inne jednostki naukowe lub instytucje badawcze, które w ciągu ostatnich trzech lat sprawozdawczych zrealizowały trzy projekty obejmujące realizację działań związanych z umiędzynarodowieniem (pkt. 2.2 Regulaminu). Instytucja może złożyć w ramach naboru tylko 1 wniosek.

Budżet pojedynczego projektu nie może przekraczać 750 000 zł. Okres realizacji pojedynczego Projektu obejmuje okres 12 miesięcy: od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login w do 2 lipca 2018 roku.

Więcej informacji nt. Programu wraz z jego Regulaminem oraz wykazem i wzorami wszystkich wymaganych dokumentów możecie Państwo znaleźć TUTAJ

ul. Polna 40, 00-635 Warszawa

www.nava.gov.plbiuro@nava.gov.pl

+48 22 390 35 00

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam również do nas. Z wyrazami szacunku,

Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

34 37 84 364, b.kowalik@ajd.czest.pl

Częstochowa, 21.05.2018


NAWA: Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe

NAWA otworzyła nabór wniosków do kolejnego programu skierowanego do instytucji – Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe. W ramach projektu jednostki będą mogły pozyskać finansowanie na międzynarodową współpracę w obszarze badań naukowych, działalności wdrożeniowej lub kształcenia, która musi wpisywać się w długofalową politykę rozwoju jednostki.

Z wnioskami o finansowanie mogą tutaj występować uczelnie i inne jednostki naukowe lub instytucje badawcze, które w ciągu ostatnich trzech lat sprawozdawczych zrealizowały trzy projekty obejmujące realizację działań związanych z umiędzynarodowieniem (pkt. 2.2 Regulaminu). Instytucja może złożyć w ramach naboru tylko 1 wniosek.

Partnerem w projekcie muszą być co najmniej 3 zagraniczne uczelnie lub jednostki naukowe znajdujące się oraz zarejestrowane za granicą, nie będące finansowane z polskich źródłem, oraz które podpisały list intencyjny z Wnioskodawcą. Partnerem wspierającym z kolei może być instytucja z otoczenia społecznego uczelni, tj. organizacja pozarządowa, jednostka administracji publicznej lub instytucja z sektora prywatnego.

Działania podejmowane w ramach Partnerstw mogą obejmować takie zagadnienia jak: opracowanie publikacji o zasięgu międzynarodowym, wspólne składanie wniosków grantowych, organizowanie międzynarodowych konferencji i seminariów czy m.in. udział w stażach lub wymiana studentów oraz pracowników.

Kwota finansowania przeznaczona na realizację pojedynczego Projektu wynosi maksymalnie 2 000 000,00 zł.

Wnioski w Programie należy składać do 13 lipca 2018 r. do godziny 15.00 w systemie teleinformatycznym NAW-y (LINK).

Więcej informacji nt. Programu wraz z jego Regulaminem oraz wykazem i wzorami wszystkich wymaganych dokumentów możecie Państwo znaleźć TUTAJ

ul. Polna 40, 00-635 Warszawa

www.nava.gov.pl biuro@nava.gov.pl

+48 22 390 35 00

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam również do nas. Z poważaniem,

mgr Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

34 37 84 364, b.kowalik@ajd.czest.pl

Częstochowa, 16.05.2018


Rekrutacja uzupełniająca studentów na wyjazdy stypendialne na praktyki (SMP) w ramach programu ERASMUS+

E1

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD w Częstochowie uprzejmie informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń studentów na wyjazdy stypendialne planowane w celu odbycia praktyki (SMP) w ramach programu Erasmus+.

Rekrutacja na wyjazdy potrwa od 08 maj 2018 r. do 25 maja 2018 r.

Kompletną dokumentację w formie papierowej należy przekazać do:
mgr Beata M. Wolna
ul. Waszyngtona 4/8, pok. 118
email: b.wolna@ajd.czest.pl
tel. 34 37 84 272

Zasady kwalifikacji SMP

Załącznik 1 Wniosek Erasmus SM

Załącznik 2 Learning-agreement for traineeship

Załącznik 3 Stawki stypendium


Częstochowa, 08.05.2018 r.Rekrutacja uzupełniająca studentów na wyjazdy stypendialne na studia (SMS) w ramach programu ERASMUS+ wyjazdy w roku akademickim 2018/2019

E1

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD w Częstochowie uprzejmie informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń studentów na wyjazdy stypendialne planowane na rok akademicki 2018/2019 w celu odbycia studiów za granicą (SMS) w ramach programu Erasmus+.

Rekrutacja na wyjazdy potrwa od 08 maj 2018 r. do 25 maja 2018 r.

Kompletną dokumentację w formie papierowej należy przekazać do:
mgr Beata M. Wolna
ul. Waszyngtona 4/8, pok. 118
email: b.wolna@ajd.czest.pl
tel. 34 37 84 272

Zasady kwalifikacji SMS

Załącznik 1 Wniosek Erasmus SMS

Załącznik 2 Learning-agreement for study

Załącznik 3 Stawki stypendium


Częstochowa, 08.05.2018 r.NAWA: Wymiana bilateralna naukowców z Czechami i Słowacją

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła kolejne programy stypendialne w ramach współpracy bilateralnej. Oprócz ogłoszonych już wcześniej konkursów na wymianę z Francją, Austrią i Niemcami, organizatorzy zapraszają również do składania wniosków w ramach współpracy z Czechami i Słowacją.

Celem naboru jest nawiązywanie lub pogłębianie już istniejącej współpracy między ośrodkami akademickimi w Polsce, Czechach lub na Słowacji. Rozpatrywane są wyłącznie projekty złożone łącznie w krajach partnerskich. Z wnioskami o finansowanie mogą występować uczelnie, a przedstawiony projekt może dotyczyć wszystkich dziedzin nauki.

Maksymalna wysokość finansowania pojedynczego projektu wynosi 20.000 PLN. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie wyłącznie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego.

Nabór wniosków trwa do 29.06.2018 (Czechy) oraz do 2.07.2018 (Słowacja) do godziny 15.00 w systemie teleinformatycznym NAW-y

Więcej informacji nt. programu oraz współpracy z poszczególnymi krajami możecie Państwo znaleźć TUTAJ

NAWA

ul. Polna 40, 00-635 Warszawa

www.nava.gov.pl biuro@nava.gov.pl

+48 22 390 35 00

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam również do nas. Z poważaniem,

mgr Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

34 37 84 364, b.kowalik@ajd.czest.pl

Częstochowa, dn. 07.05.2018


LEADERSHIP ACADEMY FOR POLAND

Od 14 maja 2018 r. do 31 maja 2018 r. trwa rekrutacja do programu Leadership Academy for Poland. Inicjatywa ma na celu wsparcie utalentowanych Polaków - naukowców, przedsiębiorców, liderów. W ramach projektu wybranych zostanie 40 osób w wieku do 45 lat z różnych sektorów, wśród których organizatorzy podkreślają m.in. naukę.

Spotkania realizowane w ramach programu mają na celu przede wszystkim rozwinięcie u uczestników ich zdolności przywódczych, a prowadzone będą z wykorzystaniem interaktywnych środków przekazu w oparciu o wiele różnych metod nauczania.

Beneficjenci programu przejdą szkolenie oparte o metodę Leadership 4D-Experience, która zakłada rozwijanie umiejętności przywódczych na trzech płaszczyznach:

- ludzie - zarządzanie ludźmi w organizacji;

- system - przywództwo do zmian w otoczeniu;

- samodoskonalenie - rozwój siebie do przewodzenia innym

Każda edycja Akademii prowadzona jest przez zespół specjalistów z różnych dziedzin, m.in. przez światowej klasy profesorów i nauczycieli akademickich (m.in. z Uniwersytetu Harvarda), doświadczonych liderów czy choćby przedstawicieli znanych i cenionych przedsiębiorstw z całego świata.

Więcej informacji nt. Programu możecie Państwo znaleźć na stronie organizatorów – Center for Leadership (LINK) oraz w ulotce informacyjnej (LINK), a szczegóły dot. rekrutacji dostępne są TUTAJ

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam również do nas. Z wyrazami szacunku,

mgr Bartłomiej Kowalik

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

34 37 84 364, b.kowalik@ajd.czest.pl

Częstochowa, dn. 27.04.2018


KONKURS „BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE": „PROJEKTY APLIKACYJNE"

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 realizowany jest Konkurs skierowany do konsorcjów, w których skład wchodzi minimum jedna jednostka naukowa oraz minimum jedno przedsiębiorstwo. Projekty muszą być realizowane poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych). Otrzymane wsparcie będzie przeznaczone na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe.

Alokacja na konkurs wynosi 200 mln zł. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln zł. Maksymalna wartość dofinansowania w projekcie wynosi 10 mln zł.

Konkurs jest podzielony na dwie rundy, a wnioski można składać od 16 maja do 16 lipca 2018 r do godziny 16 w wersji elektronicznej.

Pytania dotyczące aplikowania o środki w Konkursie można kierować:

- w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) – na adres: aplikacyjne-finanse@ncbr.gov.pl

- w pozostałych sprawach – na adres: aplikacyjne@ncbr.gov.pl oraz pod numer telefonu (22) 39 07 252 i (22) 39 07 142

Przydatne linki:

OGŁOSZENIE

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

INTELIGENTNY ROZWÓJ

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam również do nas. Z poważaniem,

mgr Bartłomiej Kowalik

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

34 37 84 364, b.kowalik@ajd.czest.pl

Częstochowa, dn. 18.04.2018


AKCJE MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE – INDIVIDUAL FELLOWSHIPS

Program skierowany jest do indywidualnych, doświadczonych naukowców, którzy w momencie zamknięcia danego konkursu mają stopień doktora lub wykażą się przynajmniej 4-letnim doświadczeniem w prowadzeniu badań naukowych. Celem konkursu jest umożliwienie naukowcom zdobywania nowej wiedzy i pracy nad projektami w wybranej jednostce w dowolnym miejscu świata oraz rozwijanie ich kreatywności i innowacyjności.

W porozumieniu z wybraną przez siebie instytucją, naukowiec przygotowuje projekt badawczo-szkoleniowy, a przyznane granty mogą dotyczyć każdej dziedziny wiedzy i zaproponowanego tematu, przy czym wysoko cenione są projekty inter- i multidyscyplinarne.

Wyróżnia się dwa typy grantów:

- European Fellowship – w placówce naukowej lub przedsiębiorstwie z innego kraju niż pochodzi naukowiec - od 12 do 24 miesięcy (LINK)

- Global Fellowships – w tzw. krajach trzecich - każde państwo nie będące członkiem i nie stowarzyszone z UE - od 12 do 24 miesięcy (LINK)

Naukowiec powinien zostać zatrudniony przez instytucję przyjmującą na czasową umowę o pracę. Budżet składa się z kosztów osobowych (wynagrodzenie, dodatek relokacyjny, dodatek dla os. posiadających rodzinę) oraz kosztów instytucji (badania i szkolenia; koszy pośrednie i koszty zarządzania).

Wnioski, przygotowane wspólnie przez naukowca i wybraną przez niego instytucję przyjmującą, należy składać elektronicznie w odpowiedzi na konkurs ogłoszony na Participant Portal (LINK)

do dn. 12 września 2018 r.

Strona internetowa konkursu Akcje Marii Skłodowskiej-Curie – Individual Fellowship

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam również do nas. Z wyrazami szacunku,

mgr Bartłomiej Kowalik

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

34 37 84 364, b.kowalik@ajd.czest.pl

Częstochowa, dn. 18.04.2018


NAWA: WSPARCIE MOBILNOŚCI NAUKOWCÓW – BILATERALNA WYMIANA NAUKOWCÓW Z FRANCJĄ, AUSTRIĄ I NIEMCAMI

Celem naboru jest nawiązywanie i/lub pogłębianie już istniejącej współpracy między ośrodkami akademickimi w Polsce i Francji, Austrii lub w Niemczech poprzez realizację projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich. Rozpatrywane są wyłącznie projekty złożone łącznie w Polsce i w Niemczech, w Polsce i we Francji lub w Polsce i w Austrii. Przedstawiony projekt badawczy może dotyczyć wszystkich dziedzin nauki.

Z wnioskami o finansowanie mogą występować uczelnie, w których kandydaci zgłaszają swoje kandydatury.

Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 20 000 PLN. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie wyłącznie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego.

Wnioski należy składać w terminie od 16 kwietnia do 29 czerwca 2018 r. (Austria, Niemcy) lub 2 lipca 2018 r. (Francja), do godziny 15.00 w systemie teleinformatycznym NAWA.

Szczegółowy opis programu, zasady naboru oraz regulamin możecie Państwo znaleźć TUTAJ

NAWA

ul. Polna 40, 00-635 Warszawa

www.nava.gov.pl biuro@nava.gov.pl

+48 22 390 35 00

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam również do nas. Z wyrazami szacunku,

mgr Bartłomiej Kowalik

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

34 37 84 364, b.kowalik@ajd.czest.pl

Częstochowa, dn. 18.04.2018


KRYSZTAŁOWA BRUKSELKA 2018 – PROGRAMY RAMOWE UE – NAGRODY INDYWIDUALNE

Z okazji 20 rocznicy powstania Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przyznane zostaną Nagrody Kryształowej Brukselki 2018, celem wyróżnienia osób z wybitnymi osiągnięciami w realizacji i promocji projektów Programów Ramowych Badań i Innowacji UE (od dn. 1 stycznia 1999 do dn. 31 marca 2018) oraz wzmocnienia doskonałości naukowej i podniesienia konkurencyjności gospodarczej UE.

Swoich kandydatów do nagrody indywidualnej można zgłaszać do dn. 25 kwietnia 2018 r. za pośrednictwem formularza onlineLINK

Lista laureatów zostanie ogłoszona 6 czerwca 2018 r. podczas Gali Nagrody Kryształowej Brukselki 2018 oraz opublikowana na stronie www.kpk.gov.pl.

Szczegółowy opis formularza zgłoszeniowego oraz regulamin możecie Państwo znaleźć tutaj:

OPIS FORMULARZA

REGULAMIN KONKURSU

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam również do nas.

Z poważaniem,

mgr Bartłomiej Kowalik

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

34 37 84 364, b.kowalik@ajd.czest.pl

Częstochowa, dn. 17.04.2018


NAGRODY NAUKOWE „POLITYKI" 2018 DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

Tygodnik „Polityka" zaprasza wszystkich zainteresowanych pracowników naukowych i dydaktycznych, posiadających tytuł zawodowy magistra lub stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego zatrudnionych w polskich uczelniach, oraz doktorantów do wzięcia udziału w konkursie dla młodych naukowców (do ok. 35 roku życia; nieznaczne przekroczenie granicy wiekowej nie jest dyskwalifikujące), którego celem jest promowanie wartościowego wzoru kariery, akcentując intelekt i pracowitość. Konkurs jest skierowany do osób, które w ciągu ostatniego roku, dwóch miały przełomowy moment w swojej zawodowej karierze; może być to praca doktorska, ważny artykułów naukowy rozpoczęcie/ zakończenie badań, itp.

W ramach konkursu przyznanych zostanie pięć stypendiów dla młodych naukowców w wysokości 15 000 zł każde i dziesięć nagród finałowych w wysokości 5 000 zł każda. Stypendia zostaną przyznane w następujących kategoriach: nauki humanistyczne, nauki ścisłe, nauki społeczne, nauki o życiu, nauki techniczne.

Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie Konkursu: link poniżej) i odesłać go drogą elektroniczną do 17 czerwca 2018 na adres: stypendia@polityka.pl

Szczegółowe informacje dot. zasad Konkursu oraz naboru możecie Państwo znaleźć TUTAJ

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam również do nas,

mgr Bartłomiej Kowalik

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

34 37 84 364, b.kowalik@ajd.czest.pl


NAWA: PROGRAM STYPENDIALNY DLA NAUKOWCÓW IM. PROF. BEKKERA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) organizuje program skierowany do naukowców posiadających min. stopień doktora, zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną w polskiej uczelni lub jednostce naukowej, którzy będą mieli możliwość prowadzić badania naukowe, dydaktykę oraz pozyskać materiały do publikacji bądź odbyć staż naukowy w wybranym ośrodku goszczącym na całym świecie . Program otwarty jest dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki oraz nie wprowadza ograniczeń co do krajów, w których zlokalizowane są ośrodki goszczące.

NAWA zapewni Beneficjentom stypendium obejmujące koszty utrzymania oraz dodatek mobilnościowy. Kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy małżonek Beneficjenta i/lub dzieci.

Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 12 miesięcy, przy czym wyjazd nie może nastąpić wcześniej niż 1 stycznia 2019 ani nie później niż 30 września 2019.

Uwaga – w tym programie wnioskują Państwo sami, bez pośrednictwa instytucji zatrudniającej.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego LINK w okresie od 4 kwietnia do 31 maja 2018 roku do godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego letniego.

ul. Polna 40, 00-635 Warszawa

www.nava.gov.pl biuro@nava.gov.pl

+48 22 390 35 00

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Programu zapraszam również do nas,

Bartłomiej Kowalik,

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

34 37 84 364, b.kowalik@ajd.czest.pl


Kwalifikacja studentów na wyjazdy stypendialne na studia (SMS) w ramach programu ERASMUS+ wyjazdy w roku akademickim 2018/2019

E1

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD w Częstochowie uprzejmie informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń studentów na wyjazdy stypendialne planowane na rok akademicki 2018/2019 w celu odbycia studiów za granicą (SMS) w ramach programu Erasmus+.

Rekrutacja na wyjazdy potrwa od 12 marca 2018 r. do 29 marca 2018 r.

Kompletną dokumentację w formie papierowej należy przekazać do:
mgr Beata M. Wolna
ul. Waszyngtona 4/8, pok. 118
email: b.wolna@ajd.czest.pl
tel. 34 37 84 272

Zasady kwalifikacji SMS

Załącznik 1 Wniosek Erasmus SMS

Załącznik 2 Learning-agreement for study

Załącznik 3 Stawki stypendium


Częstochowa, 12.03.2018 r.Kwalifikacja studentów na wyjazdy stypendialne na praktyki (SMP) w ramach programu ERASMUS+ wyjazdy od 01.06.2018 do 30.09.2019

E1

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD w Częstochowie uprzejmie informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń studentów na wyjazdy stypendialne planowane na okres od 01.06.2018 do 30.09.2019 w celu odbycia praktyki (SMP) w ramach programu Erasmus+.

Rekrutacja na wyjazdy potrwa od 12 marca 2018 r. do 29 marca 2018 r.

Kompletną dokumentację w formie papierowej należy przekazać do:
mgr Beata M. Wolna
ul. Waszyngtona 4/8, pok. 118
email: b.wolna@ajd.czest.pl
tel. 34 37 84 272

Zasady kwalifikacji SMP

Załącznik 1 Wniosek Erasmus SM

Załącznik 2 Learning-agreement for traineeship

Załącznik 3 Stawki stypendium


Częstochowa, 12.03.2018 r.


Komunikat o zakończeniu kwalifikacji pracowników na wyjazdy stypendialne (STA) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018

E1

Uprzejmie informujemy o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na wyjazdy stypendialne (STA) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018.

Częstochowa, 21.12.2017 r.


Komunikat o zakończeniu kwalifikacji studentów na wyjazdy stypendialne na praktyki (SMP) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018

E1

Uprzejmie informujemy o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na wyjazdy stypendialne (SMP) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018.

Częstochowa, 21.12.2017 r.


Kwalifikacja studentów na wyjazdy stypendialne na praktyki (SMP) w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018

E1

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD w Częstochowie uprzejmie informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń studentów na wyjazdy stypendialne w celu odbycia praktyki (SMP) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018.

Rekrutacja na wyjazdy potrwa od 20 listopada 2017 r. do 04 grudnia 2017 r.

Złożenie dokumentacji:
dr Rafał Głębocki
ul. Waszyngtona 4/8, pok. 118
email: r.glebocki@ajd.czest.pl
tel. 34 37 84 364

Zasady kwalifikacji SMP

Załącznik 1 Wniosek Erasmus SM

Załącznik 2 II.6-Annex-HE-Learning-agreement traineeships form 2016

Częstochowa, 20.11.2017 r.


Kwalifikacja pracowników na wyjazdy stypendialne (STA) w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018

E1

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD w Częstochowie uprzejmie informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń pracowników na wyjazdy stypendialne w celu nauczania (STA) ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018.

Rekrutacja na wyjazdy potrwa od 20 listopada 2017 r. do 04 grudnia 2017 r.

Złożenie dokumentacji:

dr Rafał Głębocki
ul. Waszyngtona 4/8, pok. 118
email: r.glebocki@ajd.czest.pl
tel. 34 37 84 364

Zasady kwalifikacji STA

Załącznik 1 Wniosek STA 2016

Załącznik 2 Mobility STA 2016

Wykaz Uczelni Partnerskich (do pobrania na dysk)

Częstochowa, 20.11.2017 r.


Komunikat o zakończeniu kwalifikacji pracowników na wyjazdy stypendialne (STT) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018

E1

Uprzejmie informujemy o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na wyjazdy stypendialne (STT) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018.

Częstochowa, 16.11.2017 r.Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD w Częstochowie uprzejmie informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń na wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018

E1

1. Termin rekrutacji

11 października - 03 listopada 2017 r.

2. Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji pracowników

3. Informacje o programie Erasmus+ i wykaz uczelni partnerskich

(a) Informator Erasmus+

(b) Przewodnik po programie Erasmus+

(c) Strona internetowa AJD

(d) Zgłoś swoją podróż - Odyseusz (MSZ)

(e) Obowiązujące stawki

(f) Kalkulator odległości

4. Dokumentacja - formularze do wypełnienia

(a) Wniosek o wyjazd (do pobrania na dysk)

(b) Indywidualny program szkolenia (do pobrania na dysk)

5. Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt

dr Rafał Głębocki

ul. Waszyngtona 4/8, pok. 118

email: r.glebocki@ajd.czest.pl

tel. 34 37 84 364

Częstochowa, 11.10.2017 r.Komunikat o zakończeniu kwalifikacji pracowników na wyjazdy stypendialne (STA) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018

E1

Uprzejmie informujemy o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na wyjazdy stypendialne (STA) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018.

Częstochowa, 14.06.2017 r.Komunikat o zakończeniu kwalifikacji studentów na wyjazdy stypendialne (SMS - STUDIA) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018

E1

Uprzejmie informujemy o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na wyjazdy stypendialne (SMS) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018.

Częstochowa, 14.06.2017 r.Komunikat o zakończeniu kwalifikacji studentów na wyjazdy stypendialne (SMP - PRAKTYKI) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018

E1

Uprzejmie informujemy o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na wyjazdy stypendialne (SMP) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018.

Częstochowa, 14.06.2017 r.Kwalifikacja pracowników na wyjazdy stypendialne (ST) w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018.

E1

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD w Częstochowie uprzejmie informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń pracowników na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018.

Rekrutacja na wyjazdy potrwa od 8 maja do 02 czerwca 2017 r.

Szczegółowe informacje o programie podano na stronie internetowej uczelni w zakładce: Współpraca międzynarodowa / Erasmus+

Wykaz uczelni partnerskich, kierunków i specjalności oraz niezbędne formularze dostępne są → tutaj

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt:

dr Rafał Głębocki

ul. Waszyngtona 4/8, pok. 118

email: r.glebocki@ajd.czest.pl

tel. 34 37 84 364

Częstochowa, 04.05.2017 r.
Komunikat dla studentów - kandydatów na wyjazdy stypendialne w programie ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018.


ErasmusPlus Akcja 1. "Mobilność edukacyjna" w ramach sektora: szkolnictwo wyższe.

e1

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu rekrutacji uzupełniającej studentów na wyjazdy na studia i praktyki w programie Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 w semestrze zimowym.

Rekrutacja na wyjazdy potrwa od 8 maja do 2 czerwca 2017 r. Prosimy o zapoznanie się ze szczególowymi informacjami nt. wyjazdów i zasad rekrutacji → tutaj

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt:

dr Rafał Głębocki

ul. Waszyngtona 4/8, pok. 118

email: r.glebocki@ajd.czest.pl

tel. 34 37 84 364

Częstochowa, 04.05.2017 r.