Aktualności i komunikaty


Uniwersytet po raz kolejny beneficjentem konkursu Erasmus+ KA107 2020

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ informuje, że została zakończona ocena wniosków złożonych w ramach działania mobilność studentów i pracowników szkół wyższych z krajami partnerskimi (spoza UE) w konkursie 2020 (KA107-2020). Wniosek złożony w lutym br. przez specjalistę ds. współpracy z zagranicą, uczelnianego koordynatora programu Erasmus+ mgra Bartłomieja Kowalika został zakwalifikowany do finansowania. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 65 470 EUR. W ramach projektu możliwa będzie realizacja ponadnarodowej mobilności studentów i pracowników pomiędzy UJD a konkretnymi uczelniami z krajów partnerskich, o którą zawnioskowali pracownicy Uniwersytetu. W poniższej tabeli zaznaczone zostały kraje partnerskie w projekcie 2020 wraz z przybliżoną liczbą mobilności, gdzie SM – student mobility, ST – staff mobility.

Kraj Region SM liczba osób ST liczba osób
Belarus Region 2 Eastern Partnership 2
Chile Region 13.1 - Industrialised: Other Industrialised countries 1
China (People's Republic of) Region 6 - Asia 1
Georgia Region 2 Eastern Partnership 2 2
Japan Region 13.2 - Industrialised: Other Industrialised countries 1
Mexico Region 8 - Latin America 1
Russian Federation Region 4 - Russian Federation 8
Taiwan Region 13.2 - Industrialised: Other Industrialised countries 1
Ukraine Region 2 Eastern Partnership 2 8
United States Region 13.1 - Industrialised: Other Industrialised countries 2

Szczegółowe informacje dotyczące budżetu, uczelni partnerskich oraz zasad realizacji wymiany zostaną określone w umowie finansowej pomiędzy UJD a FRSE.

Nabory do projektu zostaną ogłoszone niebawem. W przypadku liczby zgłoszeń większej niż liczba oferowanych miejsc preferowane będą wnioski osób, które w lutym br. wraz z DNWZ współtworzyły ogólnouczelniany wniosek konkursowy.

opr. Bartłomiej Kowalik

Częstochowa, dn. 22.09.2020


Granty NAWA dla szybko zmieniającego się świata

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków w ramach nowego programu Granty Interwencyjne NAWA, którego celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Otrzymanie grantu możliwe jest tylko wówczas, kiedy ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utracenia unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu.

Grant z NAWA może wynieść do pół miliona złotych na jeden projekt naukowy, trwający od 3 do 12 miesięcy. Granty Interwencyjne NAWA będą przyznawane w trybie ciągłym do 31 grudnia 2020 roku lub do wyczerpania budżetu programu.

Ogłoszenie, regulamin, kontakt - LINK

Bartłomiej Kowalik DNWZ

Częstochowa, dn. 11.09.2020 r.


Projekty międzynarodowe Erasmus+. Poszukiwany partner do projektu (!)

Komisja Europejska ogłosiła dodatkowy konkurs wniosków o dofinansowanie projektów typu „Partnerstwa strategiczne” dla szkolnictwa wyższego, dotyczących gotowości do prowadzenia edukacji cyfrowej (Partnerships for Digital Education Readiness). Szczegółowe informacje znajdują się w Corrigendum (link) do Przewodnika po programie Erasmus+ na rok 2020 na stronie KE. Formularze wniosków i dodatkowe wskazówki są zamieszczone tutaj (link).

Projekty mogą trwać od 12 do 24 miesięcy i muszą się rozpocząć między 1 marca a 30 czerwca 2021 r. Termin składania wniosków: 29 października 2020 r. godz. 12:00 czasu obowiązującego w Brukseli.

PS. Przedstawiciele uczelni partnerskiej Ternopil V. Hnatiuk National Pedagogical University szukają partnera do swojego projektu. Informacje, kontakt: Halina Falfushynska, PhD, Dr.Sci., Vice-Rector for Research and International Cooperation falfushynska@tnpu.edu.ua.

Bartłomiej Kowalik DNWZ

Częstochowa, dn. 10.09.2020 r.


Wymiany wirtualne Erasmus+

Jednym z głównych priorytetów programu Erasmus+ w perspektywie 2021-2027 - wraz z badaniami w obszarze edukacji - będzie cyfryzacja. Proponujemy udział Państwa jednostek w projekcie dotyczącym wymian wirtualnych: Erasmus+ Virtual Exchange (EVE). Projekt jest darmowy i ma charakter otwarty, a nie konkursowy. Do projektu można dołączyć w dowolnym momencie - w zależności od potrzeb studentów i wykładowców oraz działań zaproponowanych przez EVE.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dot. projektu EVE: LINK

Strona internetowa projektu EVE: LINK

Korzyści, jakie udział w projekcie EVE może przynieść studentom: kształcenie umiejętności komunikowania się w języku obcym, rozwój kompetencji społecznych, np. pracy zespołowej, uczenie się praktycznego zastosowania technologii informacyjnej, wsparcie zaliczeń z przedmiotu za pomocą tzw. odznak cyfrowych, wzbogacenie CV - m.in. o doświadczenie współpracy międzynarodowej.

Wykładowcy mogą zyskać: możliwość rozbudowy zajęć o moduły EVE, przyrost zainteresowania studentów uczeniem się, rozwój umiejętności cyfrowych w zakresie prowadzenia debat i projektów online, utrzymanie dotychczasowych i nawiązanie nowych kontaktów międzynarodowych, zwiększenie szans na pozyskanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych - w nowym rozdaniu programu Erasmus+

Obecnie możliwe jest dołączenie się studentów do działania o nazwie “Social Circles”. Strona zapisów: LINK

Runda październikowa: Temat: "How should a post-pandemic world look like regarding global themes such as digitalization, consumption, mobility (and more)?” Data: 5-16 października 2020 r. Sesje online: 9 i 16 października 2020 r. Termin zapisów: do 20 września 2020 r. Języki: angielski, francuski, arabski.

Runda listopadowo-grudniowa: Temat: "3 years after #metoo, where are we in terms of gender relations?” Data: 30 listopada - 11 grudnia 2020 r. Sesje online: 4 i 11 grudnia 2020 r. Termin zapisów: do 15 listopada 2020 r. Języki: angielski, francuski, arabski.

Bartłomiej Kowalik DNWZ

Częstochowa, dn. 3.09.2020


„Re-open EU” – narzędzie interaktywne pozwalające planować podróże po Europie

15 czerwca br. KE uruchomiła stronę Re-open EU: https://reopen.europa.eu/en, na której mogą Państwo sprawdzić możliwość podróżowania do krajów EU w okresie pandemii. 

Zachęcamy do korzystania!

opr. Bartłomiej Kowalik, DNWZZapraszamy stypendystów Programu stypendialnego dla Polonii im. gen. Władysława Andersa oraz Programu stypendialnego im. S. Banacha na studia do UJD w Częstochowie!

NAWA ogłosiła wyniki naboru w ramach Programu stypendialnego dla Polonii im. gen. Władysława Andersa - studia II stopnia (edycja 2020) oraz Programu stypendialnego im. S. Banacha - studia II stopnia (edycja 2020):

https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/rozstrzygniec...
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/rozstrzygniec...

Zapraszamy stypendystów Programu stypendialnego dla Polonii im. gen. Władysława Andersa oraz stypendystów Programu stypendialnego im. Stefana Banacha do zapoznania się z ofertą studiów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie 

http://www.ujd.edu.pl/uploads/news/wykaz-kierunkow-studiow ce03325ad0.pdf?fbclid=IwAR0wrDBCKosnBJcI8cTgvdpe9yItZQqRH5nJ2cUHsRBuW0EATD1bLeFcSxU

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza z siedzibą w Częstochowie to publiczna uczelnia, która dawniej istniała pod nazwą Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Uniwersytet kształci specjalistów na 46 kierunkach studiów, w ramach sześciu wydziałów.

Rejestracja kandydatów na kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich jest możliwa od 1 czerwca do 17 sierpnia 2020r. - harmonogram rekrutacji 2020/2021

Szczegółowe informacje o rekrutacji na studia w UJD: https://rekrutacja.ujd.edu.pl/pl/

Program stypendialny im. gen. Władysława Andersa - Program oferuje stypendium umożliwiające odbycie studiów II stopnia w języku polskim w trybie stacjonarnym w uczelniach publicznych i niepublicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. W odniesieniu do uczelni publicznych, Program oferuje również zwolnienie z opłat za kształcenie. Warunki finansowe kształcenia w uczelniach niepublicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określają uczelnie. Decyzje o przyjęciu Wnioskodawców na studia podejmują uczelnie.

Program stypendialny im. Stefana Banacha - Program oferuje stypendium umożliwiające odbycie studiów II stopnia w trybie stacjonarnymw dziedzinie nauk: inżynieryjno-technicznych, rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych z comiesięcznym stypendium NAWA w regulaminowym okresie kształcenia w Polsce, ze zwolnieniem z opłat za kształcenie w uczelniach publicznych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach tegorocznej edycji z oferty NAWA skorzysta 65 studentów zagranicznych z: Albanii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Tadżykistanu, Ukrainy oraz z Uzbekistanu.

Regulamin Programu stypendialnego dla Polonii im. gen. Władysława Andersa -studia II stopnia (edycja 2020)

Regulamin Programu stypendialnego im. Stefana Banacha - studia II stopnia (edycja 2020)


Osoba do kontaktu:

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD
mgr Illia Kulchikovskyi
e-mail: i.kulchikovskyi@ujd.edu.pl (PL, EN, UA, RU)


WYNIKI KONKURSU WNIOSKÓW POWER 2020 NA WYJAZDY DLA STUDENTÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) informuje, że została zakończona ocena wniosków złożonych w ramach projektu „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w konkursie wniosków 2020 r. Z przyjemnością informujemy, że wniosek złożony w maju br. przez specjalistów ds. współpracy z zagranicą, uczelnianych koordynatorów Programu Erasmus+ mgra Bartłomieja Kowalik oraz mgra Illię Kulchikovskyiego został zatwierdzony do realizacji. FRSE przyznaje Uniwersytetowi środki finansowe w wysokości 174 599,00 PLN na dofinansowanie:

- wyjazdów studentów wyjeżdzających na studia z prawem do „dodatku socjalnego” – 8,

- wyjazdów studentów wyjeżdżających na praktykę z prawem do „dodatku socjalnego” – 3,

- wyjazdów studentów niepełnosprawnych wyjeżdżających na studia – 1,

- Wyjazdy studentów niepełnosprawnych na praktykę – 1.

Powyższe mobilności będą realizowane na tych samych zasadach co wyjazdy z projektów Erasmus+ KA103 –mobilność z krajami programu*, z wyłączeniem wyjazdów absolwentów. Do udziału w projekcie uprawnieni są wszyscy studenci i doktoranci Uniwersytetu posiadający (a) prawo do otrzymywania stypendium socjalnego w semestrze trwającym lub zakończonym tuż przed wyjazdem za granicę lub (b)orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w terminie 4 tygodni przed rozpoczęciem wyjazdu. Wszelkie informacje dot. aktualnych naborów do programu można znaleźć w zakładce Umiędzynarodowienie -> Aktualności i komunikaty (LINK). W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu:

mgr Illia Kulchikovskyi – mobilność studentów

tel. +48 34 3784 271 (PL, EN, UA, RU), pok. 143

e-mail: international@ujd.edu.pl

e-mail: i.kulchikovskyi@ujd.edu.pl

Wydziałowi koordynatorzy E+ LINK

*- https://erasmusplus.org.pl/strony-informacyjne/informacje-o-programie/uczestnicy-programu/


Uniwersytet beneficjentem projektu mobilnościowego Erasmus+ KA103 2020

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ informuje, że została zakończona ocena wniosków złożonych w ramach działania „Mobilność studentów i pracowników szkół wyższych między krajami programu” w konkursie wniosków 2020 r. (KA103-2020). Wniosek konkursowy złożony w lutym br. przez specjalistę ds. współpracy z zagranicą, instytucjonalnego koordynatora programu Erasmus+ mgra Bartłomieja Kowalika został zatwierdzony do realizacji. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 361 530 EUR.

W ramach projektu zaplanowano realizację wyjazdów pracowników w celach dydaktycznych (STA) i szkoleniowych (STT) oraz studentów i absolwentów UJD na studia (SMS) i praktyki (SMP) do krajów programu (więcej…). Łącznie, w ramach projektu do realizacji w ciągu najbliższych 24 miesięcy będzie ok 53 mobilności studentów oraz ok 150 krótkookresowych wyjazdów pracowników.

Wszelkie informacje dot. aktualnych naborów do programu można znaleźć w zakładce Umiędzynarodowienie -> Aktualności i komunikaty (LINK). W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu:

mgr Bartłomiej Kowalik – mobilność pracowników

tel. +48 34 37 84 364, pok. 116

e-mail: international@ujd.edu.pl

e-mail: b.kowalik@ujd.edu.pl

mgr Illia Kulchikovskyi – mobilność studentów

tel. +48 34 3784 271 (PL, EN, UA, RU), pok. 143

e-mail: international@ujd.edu.pl

e-mail: i.kulchikovskyi@ujd.edu.pl

Wydziałowi koordynatorzy Erasmus+ LINK

opr. Bartłomiej Kowalik, DNWZ


Rekrutacja na wyjazdy dla studentów, doktorantów i absolwentów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021


Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD informuje, że zgodnie z decyzją Pana Prorektora dr. hab. Janusza Kapuśniaka, prof. UJD nabór na wyjazdy stypendialne Erasmus + na studia (SMS) i praktykę (SMP) dla studentów, doktorantów i absolwentów w roku akademickim 2020/2021 został przedłużony do 3 lipca 2020 r. (włącznie).

Studenci wnioskujący o wyjazd na studia (SMS) lub praktykę (SMP), których długość wynosi co najmniej 3 miesiące uprawnieni są do otrzymania dodatku do kosztów utrzymania w wysokości 1 miesięcznej stawki dla danej grupy krajów.

Wybór zagranicznej instytucji przyjmującej, w których będzie realizowana praktyka, nadzorowany jest przez wydziałowego koordynatora programu ERASMUS+.

Wykaz koordynatorów wydziałowych programu Erasmus+:Wykaz koordynatorów wydziałowych programu Erasmus+:

Imię i nazwisko Funkcja Kontakt
  dr Beata Rusek   Koordynator Wydziału Humanistycznego   ul. Zbierskiego 2/4, p. 317
  beata.rusek@ujd.edu.pl
  dr Joanna Świątek-Prokop   Koordynator Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych    al. Armii Krajowej 13/15,
  j.prokop@ujd.edu.pl
  dr Karol Motyl   Koordynator Wydziału Nauk Społecznych   ul. Waszyngtona 4/8, p. 614
  k.motyl@ujd.edu.pl
  dr hab. Barbara Karaśkiewicz, prof. UJD    Koordynator Wydziału Sztuki, sztuki muzyczne   ul. Zbierskiego 2/4
  b.karaskiewicz@ujd.edu.pl
  mgr Żaneta Wojtala   Koordynator Wydziału Sztuki, sztuki plastyczne   ul. Dąbrowskiego 14
  z.wojtala@ujd.edu.pl
  dr Paulina Bieś-Srokosz   Koordynator Wydziału Prawa i Ekonomii   ul. Zbierskiego 2/4, p. 3.28
  p.bies@ujd.edu.pl
  dr hab. Arkadiusz Marzec, prof. UJD   Koordynator Wydziału Nauk o Zdrowiu   al. Armii Krajowej 13/15,
  p. 112
  a.marzec@ujd.edu.pl


Na praktykę można wyjechać do organizacji publicznej lub prywatnej działającej na rynku pracy lub w dziedzinie edukacji, szkoleń i młodzieży (np. uczelnia, jednostka administracji państwowej, muzeum, biblioteka, szpital itp.) znajdującej się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+.

Termin i miejsce złożenia dokumentów: zeskanowane dokumenty aplikacyjne należy przesłać mailem na adres i.kulchikovskyi@ujd.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 3 lipca 2020 r. (piątek).

Zachęcamy Państwa również do regularnego przeglądania ofert praktyk w międzynarodowych instytucjach na stronie internetowej - https://erasmusintern.org/

Dotyczy studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (pobierających stypendium socjalne): istnieje możliwość wnioskowania o dodatkowe środki na wyjazd z budżetu PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). Studenci, którzy są uprawnieni do stypendium socjalnego w momencie rekrutacji mogą otrzymać dodatkowe dofinansowanie w równowartości 200 EUR na każdy miesiąc praktyk, zgodnie z ogólnymi zasadami dofinansowania Erasmus+ na dany rok akademicki, w ramach okresu objętego umową finansową. Prosimy więc uprzejmie o zasygnalizowanie czy zamierzacie Państwo wnioskować o ww. dodatkowe środki na etapie składania wniosku w DNWZ. Każdy przypadek rozpatrywany będzie indywidualnie.

W razie jakiekolwiek problemów w uzyskaniu dokumentów wymienionych we wniosku aplikacyjnym prosimy o niezwłoczny kontaktz DNWZ: i.kulchikovskyi@ujd.edu.pl

Materiały do pobrania:

Zasady rekrutacji, kwalifikacji i wyjazdów studentów, doktorantów i absolwentów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na studia  (SMS) w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2020/2021

Zasady rekrutacji, kwalifikacji i wyjazdów studentów, doktorantów i absolwentów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na praktyki (SMP) w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2020/2021

Stawki miesięczne stypendium na studia i praktyki (SMS/SMP) w ramach programu ERASMUS+, z umowy nr 2018-1-PL01-KA103-047858  

Wykaz uczelni partnerskich w programie ERASMUS+

Wykaz miejsc odbywania praktyk przez studentów UJD w ramach programu Erasmus +

Wniosek

Trójstronne porozumienie o programie studiów – Learning Agreement for Studies

T rójstronne porozumienie o programie praktyki – Learning Agreement for Traineeships

Częstochowa, 4.06.2020


NAWA: Profesura Gościnna - nowy program dla naukowców

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nowy program - Profesura Gościnna. Program oferuje uczelniom długookresowy pakiet finansowy, przez okres 3-4 lat, na zaproszenie zagranicznego naukowca o światowej renomie. Grant ze środków NAWA może wynieść nawet 3 mln zł. Pokryje on koszty wynagrodzenia naukowca i grupy badawczej oraz koszty przeprowadzki naukowca. W I edycji programu mogą wziąć udział uczelnie, które prowadzą badania z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i teologicznychWnioski w programie przyjmowane są do 31 lipca 2020 roku, wyłącznie w systemie elektronicznym NAWA. WIĘCEJ… (link)

Bartłomiej Kowalik DNWZ


UJD został koordynatorem międzynarodowej sieci w programie CEEPUS

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie został koordynatorem międzynarodowej sieci pn.Sustainability and Health Economicsnr: CIII-PL-1510-01-2021 dzięki aplikacji złożonej przez dr Paulinę Ucieklak-Jeż, Prodziekana ds. Studencko-Dydaktycznych Wydziału Prawa i Ekonomii w projekcie Central European Exchange Program for University Studies- CEEPUS.

W skład sieci weszły uczelnie ze Słowacji, Czech i Węgier, tj.VSB - Politechnika Ostrawska, Uniwersytet w Debreczynie, Uniwersytet Świętego Stefana w Gödöllő, Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie oraz Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im Jana Długosza w Częstochowie, jako lider-koordynator.

W ramach projektu otrzymano finansowanie na wyjazdy studentów i kadry akademickiej – łącznie 27 miesięcy mobilności. Pracownicy Zakładu Ekonomii i Finansów od lat zajmują się analizą i oceną nierówności w aspektach zrównoważonego rozwoju i zdrowotności populacji. Planuje się, że realizacja projektu będzie owocować współpracą w rozwoju dydaktyki i nauki w dyscyplinie ekonomia i finanse oraz nauki o zdrowiu jak również wzmacnianiem środkowoeuropejskiego charakteru uniwersyteckich programów nauczania.

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą informuje, że w roku akademickim 2020/21 UJD będzie realizować następująco sieć:

- CIII-PL-1510-01-2021 «Sustainability and Health Economics»;

Koordynatorem głównym sieci na Wydziale Prawa i Ekonomii jest dr Paulina Ucieklak-Jeż.

Szansę na uzyskanie finansowania w roku akademickim 2020/21 mają jeszcze dwa projekty UJD na Wydziale Sztuki: CIII-PL-1309-03-2021(Umbrella) «Art without borders» oraz CIII-PL-1411-02-2021(Umbrella) «Music without borders» w których UJD jest liderem. Będzie to uzależnione od złożenia wniosku przez partnerów tych sieci, kiedy po 15 grudnia po terminie rekalkulacji mogą być przesunięte ewentualnie jakieś wolne miesiące stypendialne.

Wykaz sieci akademickich realizowanych w roku 2020/21 dostępny jest na głównej stronie Programu CEEPUS https://ceepus.info/public/network/network.aspx#nbb.

Illia Kulchikovskyi, DNWZ

Częstochowa, dn. 07.05.2020


NAWA: wymiana bilateralna naukowców z Republiką Francuską PHC Polonium – otwarty nabór wniosków

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków w naborze na bilateralną wymianę naukowców z Republiką Francuską. Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i z Francji. Projekty te mogą dotyczyć wszystkich dziedzin nauki. Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez partnerów z Francji do Campus France oraz przez polskich partnerów do NAWA.

Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł. Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 25 000 PLN. Projekty składane w ramach naboru mogą być realizowane przez okres maksymalnie 24 miesięcy, począwszy od 1 stycznia 2021.

Wnioski w Programie można składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA (link: https://programs.nawa.gov.pl/login) do 23 lipca 2020 roku. (godz. 15.00). WIĘCEJ… (link)

WAŻNE: wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt z Działem Nauki i Współpracy z Zagranicą (b.kowalik@ujd.edu.pl), ponieważ Wnioskodawcą w Programie może być Uczelnia, a nie indywidualny naukowiec lub nauczyciel akademicki.

Bartłomiej Kowalik, DNWZNAWA: wymiana bilateralna naukowców między Polską a Niemcami

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oraz Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) zapraszają do składania wniosków w ramach dwustronnej wymiany osobowej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec, której celem jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i z Niemiec. Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez partnerów z Niemiec do DAAD oraz przez polskich partnerów do NAWA. Przedstawione projekty badawcze mogą dotyczyć wszystkich dziedzin nauki.

Środki na projekty w ramach naboru przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 25 000 PLN. Powyższa kwota może być dowolnie zwiększona ze środków własnych Wnioskodawcy.

Wnioski w Programie należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA (link: https://programs.nawa.gov.pl/login) do 30 czerwca 2020 roku, godz. 15.00.WIĘCEJ…

WAŻNE: wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt z Działem Nauki i Współpracy z Zagranicą (b.kowalik@ujd.edu.pl), ponieważ Wnioskodawcą w Programie może być Uczelnia, a nie indywidualny naukowiec lub nauczyciel akademicki.

Bartłomiej Kowalik, DNWZ

Częstochowa, dn. 21.04.2020NAWA: Program im. Bekkera dla naukowców – otwarty nabór wniosków

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) organizuje program skierowany do naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, posiadających min. stopień doktora oraz w chwili składania wniosku zatrudnieniowych w instytucji polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki, którzy będą mieli możliwość odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych/prac rozwojowych lub pozyskania materiałów do pracy naukowej w wybranym ośrodku goszczącym na całym świecie.NAWA zapewni beneficjentom stypendium obejmujące koszty utrzymania związane z pobytem w zagranicznym ośrodku oraz dodatek mobilnościowy. Kwota stypendium może być podwyższona jeśli w wyjeździe uczestniczy rodzina stypendysty, a w przypadku naukowca z orzeczoną niepełnosprawnością – opiekun.

Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 24 miesięcy w przypadku młodego naukowca lub od 3 do 12 miesięcy w przypadku pozostałych wnioskodawców, przy czym wyjazd możerozpocząć się najwcześniej 1 marca 2021 roku, a najpóźniej 1 października 2021 roku.

Wnioski można składać w terminie do 18 czerwca 2020 roku do godz. 15.00 czasu lokalnego dla Warszawy, wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego https://programs.nawa.gov.pl/login.

Uwaga – w tym programie wnioskujecie Państwo sami, bez pośrednictwa instytucji zatrudniającej.

Dodatkowe informacje: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera

Bartłomiej Kowalik, DNWZ

Częstochowa, dn. 21.04.2020Centralne Biuro CEEPUS ogłosiło wyniki naboru wniosków na rok akademicki 2020/2021

Centralne Biuro CEEPUS w Wiedniu ogłosiło wyniki realizowanego od stycznia 2020 naboru. Komisja Międzynarodowa Programu CEEPUS w zbliżającym się roku akademickim zatwierdziła do realizacji 85 sieci akademickich, w ramach których współpracować będzie aż 85 Koordynatorów i 1476 Partnerów w uczelniach w krajach członkowskich CEEPUS. Kolejny rok z rzędu nasze krajowe uczelnie wiodą prym wśród krajów członkowskich i zajmują pierwsze miejsce w ilości współpracujących jednostek akademickich. Polskie uczelnie koordynować będą aż 11 sieci i posiadać aż 154 Partnerów w pozostałych sieciach.

Od roku akademickiego 2018/2019 UJD bierze aktywny udział w programie CEEPUS i jest liderem dwóch sieci uczelni europejskich w programie CEEPUS.

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą informuje, że wnioski złożone w styczniu do NAWA oraz do Komisji Międzynarodowej Programu CEEPUS zostały rozpatrzone pozytywnie. W roku akademickim 2020/21 UJD będzie realizować następujące sieci:

1) CIII-PL-1309-03-2021 «Art without borders» - osoba do kontaktu na Wydziale Sztuki: dr hab. Bartosz Frączek;

2) CIII-PL-1411-02-2021«Music without borders» - osoba do kontaktu na Wydziale Sztuki: dr hab. Maciej Zagórski, prof. UJD;

Koordynatorem głównym sieci pozostaje bez zmian dr hab. Jerzy Piwowarski, prof. UJD.

Wykaz sieci akademickich realizowanych w roku 2020/21 dostępny jest na głównej stronie Programu CEEPUS https://ceepus.info/public/network/network.aspx#nbb

Illia Kulchikovskyi, DNWZ

Częstochowa, dn. 21.04.2020


REKRUTACJA NA WYJAZDY STYPEDNIALNE (STA lub STA z STT) DLA PRACOWNIKÓW

W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ KA103 2019 DO KRAJÓW PROGRAMU

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD w Częstochowie informuje o rozpoczęciu naboru na wyjazdy stypendialne Erasmus+ (STA lub STA z STT) w ramach projektu nr 2019-1-PL01-KA103-063677, dla nauczycieli akademickich UJD. Rekrutacja na wyjazdy potrwa do 4 marca 2020 (środa).

Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego w ramach STA ( Staff Mobility for Teaching) jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej, m.in. w formie wykładów, seminariów, ćwiczeń, warsztatów. W celu podniesienia kompetencji dydaktycznych i/lub opracowywania programów nauczania, możliwa jest też realizacja wyjazdów łączonych (STA z STT) w ramach jednej mobilności, o ile część szkoleniowa będzie dotyczyła podnoszenia tych kompetencji.

Szczegółowe informacje o programie Erasmus+ znajdują się na stronie internetowej Uczelni:

- Współpraca międzynarodowa / Erasmus+ (link)

- Wykaz uczelni partnerskich → Uczelnie Partnerskie (link)

- Regulamin kwalifikacji i wyjazdów → Regulamin wymiany STA (link)

Wymagane dokumenty:

a) Wniosek: Wniosek o wyjazd - STA (link)

b) Umowa: Staff mobility agreement for teaching (STA); Staff mobility agreement for teaching & training (STA&STT) (link)

Uwaga: pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni mogą ubiegać się zarówno o wyjazdy STA, jak STA z STT. Przy wyjazdach łączonych (STA z STT) proszę stosować wniosek STA.

WAŻNE: Pobyt w instytucji goszczącej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie kwalifikowalności wydatków niniejszego projektu, tj. do dnia 31.05.2021 r.

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt: mgr Bartłomiej Kowalik (b.kowalik@ujd.edu.pl), Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD, ul. Waszyngtona 4/8,42-200 Częstochowa(pok. 116), tel. 34 3784364

Częstochowa, dn. 13.02.2020


REKRUTACJA NA WYJAZDY SZKOLENIOWE ERASMUS+ - STT (STAFF MOBILITY FOR TRAINING) DLA PRACOWNIKÓW DO KRAJÓW PROGRAMU (KA103 2019)

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD w Częstochowie informuje o rozpoczęciu naboru na wyjazdy stypendialne Erasmus+ STT w ramach projektu nr 2019-1-PL01-KA103-063677 dla pracowników UJD. Rekrutacja na wyjazdy potrwa do 20 lutego 2020 (czwartek).

Celem wyjazdów szkoleniowych (STT – Staff Mobility for Training) jest doskonalenie zawodowe pracowników akademickich w zakresie podnoszenia specjalistycznych kwalifikacji zawodowych, mające na celu rozwijanie kompetencji dydaktycznych lub umiejętności w zakresie opracowywania programów nauczania w formie szkoleń zagranicznych (z wyłączeniem konferencji). Celem wyjazdów STT dla pracowników administracji i pracowników naukowo-dydaktycznych jest ich doskonalenie zawodowe realizowane w formie praktycznego zdobywania doświadczenia (m.in. poprzez work placement, job shadowing), czyli szkoleń i/lub warsztatów dot. obserwacji działań i dobrych praktyk przyjętych w instytucji szkoleniowej za granicą.

Szczegółowe informacje o programie Erasmus+ znajdują się na stronie internetowej Uczelni:

- Współpraca międzynarodowa Erasmus+ (link)

- Wykaz uczelni partnerskich - Uczelnie Partnerskie (link)

- Regulamin kwalifikacji i wyjazdów -  Regulamin wymiany ST (link)

Wymagane dokumenty:

a) WniosekWniosek o wyjazd - STT (link)

b) UmowaStaff mobility agreement for training - STT  (link)

WAŻNE: Pobyt w instytucji goszczącej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie kwalifikowalności wydatków niniejszego projektu, tj. do dnia 31.05.2021 r.

Uprzejmie informujemy, iż dofinansowanie na wyjazd otrzyma maksymalnie 20 pierwszych wniosków z listy rankingowej (!)

Zachęcamy Państwa również do regularnego przeglądania ofert międzynarodowych wydarzeń, korzystając z portalu iMOTION (Erasmus Staff Training)LINK

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt:  Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD, ul. Waszyngtona 4/8,42-200 Częstochowa (pok. 116), b.kowalik@ujd.edu.pl, tel. 34 3784364.

Częstochowa, dn. 6.02.2020


Rekrutacja na wyjazdy dla studentów, doktorantów i absolwentów
w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2019/2020

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD informuje o rozpoczęciu naboru na wyjazdy stypendialne Erasmus+ na praktykę (SMP) dla studentów, doktorantów i absolwentów w roku akademickim 2019/2020.

Studenci wnioskujący się o wyjazd na praktykę (SMP), których długość wynosi co najmniej 3 miesiące uprawnieni są do otrzymania dodatku do kosztów utrzymania w wysokości 1 miesięcznej stawki dla danej grupy krajów.

Wybór zagranicznej instytucji przyjmującej, w których będzie realizowana praktyka, nadzorowany jest przez wydziałowego koordynatora programu ERASMUS+.

Wykaz koordynatorów wydziałowych programu Erasmus+:

Imię i nazwisko Funkcja Kontakt
dr Beata Rusek Koordynator Wydziału Humanistycznego ul. Zbierskiego 2/4, p. 317
beata.rusek@ujd.edu.pl
dr Joanna Świątek-Prokop   Koordynator Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych  al. Armii Krajowej 13/15,
j.prokop@ujd.edu.pl
dr Karol Motyl Koordynator Wydziału Nauk Społecznych ul. Waszyngtona 4/8, p. 614
k.motyl@ujd.edu.pl
  dr hab. Barbara Karaśkiewicz, prof. UJD  Koordynator Wydziału Sztuki, sztuki muzyczne ul. Zbierskiego 2/4
b.karaskiewicz@ujd.edu.pl
mgr Żaneta Wojtala Koordynator Wydziału Sztuki, sztuki plastyczne ul. Dąbrowskiego 14
z.wojtala@ujd.edu.pl
dr Paulina Bieś-Srokosz Koordynator Wydziału Prawa i Ekonomii ul. Zbierskiego 2/4, p. 3.28
p.bies@ujd.edu.pl
dr hab. Arkadiusz Marzec, prof. UJD Koordynator Wydziału Nauk o Zdrowiu al. Armii Krajowej 13/15,
p. 112
a.marzec@ujd.edu.pl


Termin i miejsce składania dokumentów (po weryfikacji przez koordynatora wydziałowego): do dn. 6 marca br. (piątek), Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, p. 143 lub p. 116 (godz. 9.00 – 14.00).

Praktyka musi być zrealizowana w terminie do 31.05.2020 r.

Na praktykę można wyjechać do organizacji publicznej lub prywatnej działającej na rynku pracy lub w dziedzinie edukacji, szkoleń i młodzieży (np. uczelnia, jednostka administracji państwowej, muzeum, biblioteka, szpital itp.) znajdującej się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+.

Praktykę można znaleźć na własną rękę lub na stronie internetowej - https://erasmusintern.org/

Dotyczy studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (pobierających stypendium socjalne): istnieje możliwość wnioskowania o dodatkowe środki na wyjazd z budżetu PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). Studenci, którzy są uprawnieni do stypendium socjalnego w momencie rekrutacji otrzymają dodatkowe dofinansowanie w równowartości 200 EUR na każdy miesiąc praktyk, zgodnie z ogólnymi zasadami dofinansowania Erasmus+ na dany rok akademicki, w ramach okresu objętego umową finansową. Prosimy więc uprzejmie o zasygnalizowanie czy zamierzacie Państwo wnioskować o ww. dodatkowe środki na etapie składania wniosku w DNWZ. Każdy przypadek rozpatrywany będzie indywidualnie.

Materiały do pobrania:

Częstochowa, 30.01.2020Kandydaci na studia w Polsce – zapraszamy do UJD w Częstochowie!

Sięgnijcie po stypendia NAWA dla studentów cudzoziemców


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) rozpoczyna nabór wniosków w programach stypendialnych dla młodzieży z całego świata, w tym młodzieży polskiego pochodzenia.

Program stypendialny im. gen. Władysława Andersa – studia I, II stopnia i jednolite studia magisterskie (wszystkie kierunki poza kierunkami filologicznymi, z wyjątkiem filologii polskiej); dla posiadaczy Karty Polaka bądź osób, które mają udokumentowane polskie pochodzenie niezależnie od kraju pochodzenia i posiadanego obywatelstwa (z wyłączeniem osób, które mają również obywatelstwo polskie); szczegółowe informacje o zasadach naboru: studia I stopnia i jednolite studia magisterskie albo studia II stopnia

Program stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza – studia II stopnia (w obszarze nauk inżynieryjno-technicznych, nauk rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych); dla młodzieży z następujących państw: Angola, Etiopia, Filipiny, Indie, Indonezja, Kenia, Kolumbia, Liban, Meksyk, Mjanma, Nigeria, Palestyna, Peru, RPA, Senegal, Tanzania, Uganda, Wietnam; szczegółowe informacje o zasadach naboru

Program Stypendialny im. Stefana Banacha – studia II stopnia (w dziedzinie nauk: inżynieryjno-technicznych, rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych); dla młodzieży z następujących państw: Białoruś, Ukraina, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia, Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan, a także następujących krajów Bałkanów Zachodnich: Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia Północna i Serbia; szczegółowe informacje o zasadach naboru

Stypendium Dyrektora NAWA przyznawane jest na regulaminowy okres studiów, tj. na taką liczbę semestrów jaką przewiduje regulamin danych studiów. Stypendium wynosi: 1250 zł (ok. 300 euro) miesięcznie dla studentów studiów I stopnia oraz studentów pierwszych trzech lat jednolitych studiów magisterskich oraz 1500 zł (ok. 350 euro) miesięcznie dla studentów czwartego, piątego i szóstego roku (jeśli rok szósty jest przewidziany regulaminem studiów) studiów jednolitych magisterskich.

Wnioski należy składać w języku polskim do 16 marca 2020 r. Wnioski przyjmowane są w systemie elektronicznym: złóż aplikację do programu!

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy zaprasza! – wykaz kierunków w UJD

Pytania prosimy kierować na adres:

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD: i.kulchikovskyi@ujd.edu.pl (PL/EN/UA/RU)


Erasmus+ KA107 2020 – zaproszenie do współtworzenia wniosku konkursowego

Przedstawiciele Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą zamierzają złożyć wnioski w tegorocznych konkursach Erasmus+ w ramach Akcji 1. dot. mobilności edukacyjnej studentów i pracowników na współpracę z krajami programu (KA103)* oraz z krajami partnerskimi (KA107)**. Dystrybucja mobilności w konkursie wniosków KA103 stanowi wypadkową zrealizowanych przez uczelnię w poprzednich projektach wyjazdów studentów na studia i praktykę oraz wyjazdów pracowników w celach dydaktycznych i szkoleniowych do krajów programu oraz planowanych mobilności – do realizacji w ramach wnioskowanego projektu. Ze względu na scentralizowany charakter działań uczelni w projektach KA103, treść wniosku w tym konkursie zostanie w całości opracowana przez przedstawicieli DNWZ. Niniejszy komunikat kierujemy do Państwa ze względu na drugi z ww. konkursów dot. mobilności z krajami partnerskimi, spoza UE (KA107).

Uczelnia będąca beneficjentem konkursu KA107 koordynuje projekt, którego działania opierają się na:

- wymianie studentów i doktorantów pomiędzy beneficjentem a instytucjami przyjmującymi z krajów partnerskich na odbycie części studiów i/lub praktyk w ośrodkach partnerskich (od 2 do 12 miesięcy; jednolite studia magisterskie: od 2 do 24 miesięcy; uwaga: wyjazdy absolwentów są nieuprawnione),

- wymianie pracowników uczelni w celach dydaktycznych (STA – Staff Mobility for Teaching) i/lub szkoleniowych (STT – Staff Mobility for Training) i/lub przyjazdy specjalistów z zagranicznych przedsiębiorstw/organizacji w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni przyjmującej (od 5 dni do 2 miesięcy). UWAGA: przedsiębiorstwo w kraju partnerskim nie może być miejscem odbywania szkolenia pracownika polskiej uczelni.

Wymianą objęci są zarówno przedstawiciele beneficjenta, jak i – zgłoszonych uprzednio we wniosku – instytucji partnerskich, jednak to beneficjent konkursu, czyli uczelnia polska, finansuje zarówno wyjazdy z, jak i przyjazdy do UJD.

Jeśli posiadacie Państwo kontakty w uczelniach lub w innych instytucjach znajdujących się w krajach partnerskich i bylibyście Państwo zainteresowani współtworzeniem wniosku konkursowego, to proszę o niezwłoczną informację zwrotną (wiadomość e-mail na adres b.kowalik@ujd.edu.pl lub telefonicznie 34 3784 364). WAŻNE: część wniosku konkursowego, która dotyczy współpracy z danym ośrodkiem pozostaje do samodzielnego opracowania przez wnioskującego, będącego w kontakcie z przedstawicielami zagranicznej instytucji/organizacji partnerskiej. Przed rozpoczęciem prac nad wnioskiem osoba/osoby zainteresowana/e powinny uzyskać mailowe zapewnienie ze strony uczelni/jednostki z kraju partnerskiego o gotowości podjęcia współpracy z UJD po uzyskaniu finansowania. Wniosek konkursowy wypełniany jest w języku polskim. Istnieje możliwość wnioskowania o mobilność z więcej niż 1 uczelnią z danego kraju.

Termin składania wniosków przez uczelnie upływa dn. 5 lutego 2020 r., o godz. 12:00. Z tego względu, na finalne wersje Państwa opisów czekamy do 31 stycznia 2020, do końca dnia. Propozycje przesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

* - 28 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz inne, nie należące do UE: Macedonia Północna, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Serbia

**- https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-a/who-can-participate/eligible-countries_pl

Bartłomiej Kowalik, DNWZ

Częstochowa, 7.01.2020


NAWA: program Polskie Powroty

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej otwiera nabór wniosków w programie Polskie Powroty, który umożliwia wyróżniającym się polskim naukowcom powrót do kraju i zatrudnienie m.in. na uczelniach, a od tego roku także zdobycie grantu startowego na badania naukowe z zakresu badań podstawowych finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Środki uzyskane w ramach Polskich Powrotów zapewniają wynagrodzenie dla powracającego naukowca, a także umożliwiają stworzenie grupy projektowej (zespołu badawczego). Granty na badania podstawowe (tzw. komponent badawczy) to dodatkowe finansowanie najlepszych projektów, jakie zostaną wyłonione w tegorocznej edycji programu.

W ramach programu finansowane będą: wynagrodzenie powracającego naukowca, wynagrodzenia członków grupy projektowej, przesiedlenie powracającego naukowca oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, a także opcjonalnie finansowanie zw. z: adaptacją i organizacją miejsca pracy oraz przygotowaniem zaplecza badawczego powracającego naukowca oraz członków grupy projektowej, koszty badań naukowych z zakresu badań podstawowych (tzw. komponent badawczy) finansowane ze środków NCN. 

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login do 31 marca 2020 r. WIĘCEJ...

Bartłomiej Kowalik, DNWZ


NAWA: Program LEKTORZY 2020/2021

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza lektorów języka polskiego jako obcego, którzy chcieliby pracować w jednym z ponad 80 ośrodków akademickich na świecie do składania wniosków w Programie LEKTORZY 2020/2021. O skierowanie do zagranicznego ośrodka akademickiego mogą ubiegać się obywatele Rzeczypospolitej Polskiej. Lektorzy delegowani przez NAWA do zagranicznych uczelni będą uczyć języka polskiego i wprowadzać studentów - obcokrajowców w świat polskiej kultury, historii, sztuki i nauki, a także wspomagać Agencję w działaniach informacyjno-promocyjnych.

Od kandydatów oczekuje się odpowiedniego przygotowania merytorycznego (np. studiów o specjalności glottodydaktycznej) i doświadczenia w pracy, a także takich cech jak otwartość na inne kultury, gotowość do podejmowania nowych wyzwań, umiejętność organizowania warsztatu pracy, wysoka kultura osobista i umiejętności komunikacyjne.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login w okresie od 2 stycznia do 28 lutego 2020 roku.

- 2-15.01.2020 (nabór wniosków o przedłużenie skierowania);

- 3-28.02.2020 (nabór wniosków o skierowanie do zagranicznego ośrodka akademickiego). WIĘCEJ...

Bartłomiej Kowalik, DNWZ


REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA WYJAZDY STYPENDIALNE (ST) DLA PRACOWNIKÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ KA103 2018 DO KRAJÓW PROGRAMU

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD w Częstochowie informuje o rozpoczęciu naboru uzupełniającego na wyjazdy stypendialne Erasmus+, w ramach środków z projektu KA103 nr 2018-1-PL01-KA103-047858, dla pracowników UJD. Rekrutacja na wyjazdy potrwa do dn. 18 listopada 2019 r.

Szczegółowe informacje o programie znajdą Państwo na stronie internetowej Uczelni:

Współpraca międzynarodowa / Erasmus+ (link)

Wykaz uczelni partnerskich → Uczelnie Partnerskie (link)

Regulamin kwalifikacji i wyjazdów → Regulamin wymiany ST (link)

Wymagane dokumenty:

a) Wniosek: Wniosek o wyjazd - STA, Wniosek o wyjazd - STT

b) Umowa: Staff mobility agreement for teaching (STA); Staff mobility agreement for teaching & training (STA&STT); Staff mobility agreement for training (STT).

Uwaga: Pracownicy administracji proszeni są o składanie wniosków na drukach STT; pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni mogą ubiegać się o każdy rodzaj wyjazd, tj.: STA, STA z STT lub STT. Przy wyjazdach łączonych (STA z STT) proszę stosować wniosek STA.

WAŻNE: Pobyt w instytucji goszczącej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie kwalifikowalności wydatków niniejszego projektu, tj. do dnia 31.05.2020 r.

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt: Bartłomiej Kowalik (b.kowalik@ujd.edu.pl), Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD, ul. Waszyngtona 4/8,42-200 Częstochowa (pok. 116), tel. 34 3784364

Częstochowa,  29.10.2019 r.


Rekrutacja na wyjazdy dla studentów, doktorantów i absolwentów
w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2019/2020

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD informuje o rozpoczęciu naboru na wyjazdy stypendialne Erasmus+ na studia (SMS) lub praktykę (SMP) dla studentów, doktorantów i absolwentów w w roku akademickim 2019/2020.

Studenci wnioskujący się o wyjazd na studia (SMS) lub na praktykę (SMP), których długość wynosi co najmniej 3 miesiące uprawnieni są do otrzymania dodatku do kosztów utrzymania w wysokości 1 miesięcznej stawki dla danej grupy krajów.

Wybór uczelni lub zagranicznej instytucji przyjmującej, w których będą realizowane studia i/lub praktyka, nadzorowany jest przez wydziałowego koordynatora programu ERASMUS+.

Wykaz koordynatorów wydziałowych programu Erasmus+:

Imię i nazwisko Funkcja Kontakt
dr Beata Rusek
Koordynator Wydziału Humanistycznego
ul. Zbierskiego 2/4, p. 317
beata.rusek@ujd.edu.pl
dr Joanna Świątek-Prokop Koordynator Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych al. Armii Krajowej 13/15,
j.prokop@ujd.edu.pl
dr Karol Motyl
Koordynator Wydziału Nauk Społecznych ul. Waszyngtona 4/8, p. 614
k.motyl@ujd.edu.pl
dr hab. Barbara Karaśkiewicz, prof. UJD Koordynator Wydziału Sztuki, sztuki muzyczne
ul. Zbierskiego 2/4
b.karaskiewicz@ujd.edu.pl
mgr Żaneta Wojtala
Koordynator Wydziału Sztuki, sztuki plastyczne ul. Dąbrowskiego 14
z.wojtala@ujd.edu.pl
dr Paulina Bieś-Srokosz Koordynator Wydziału Prawa i Ekonomii ul. Zbierskiego 2/4, p. 3.28
p.bies@ujd.edu.pl
dr hab. Arkadiusz Marzec, prof. UJD Koordynator Wydziału Nauk o Zdrowiu al. Armii Krajowej 13/15,
p. 112
a.marzec@ujd.edu.pl


Termin i miejsce składania dokumentów  (po weryfikacji przez koordynatora wydziałowego): do dn. 31 października br. (czwartek), Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, p. 143 (godz. 9.00 – 14.00).

Dotyczy studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (pobierających stypendium socjalne): istnieje możliwość wnioskowania o dodatkowe środki na wyjazd z budżetu PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). Studenci, którzy są uprawnieni do stypendium socjalnego w momencie rekrutacji otrzymają dodatkowe dofinansowanie w równowartości 200 EUR na każdy miesiąc studiów na uczelni zagranicznej, zgodnie z ogólnymi zasadami dofinansowania Erasmus+ na dany rok akademicki, w ramach okresu objętego umową finansową. Prosimy więc uprzejmie o zasygnalizowanie czy zamierzacie Państwo wnioskować o ww. dodatkowe środki na etapie składania wniosku  w DNWZ. Każdy przypadek rozpatrywany będzie indywidualnie. 

Materiały do pobrania:

Częstochowa, 15.10.2019


NAWA: Program im. Iwanowskiej dla doktorantów

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza doktorantów do składania wniosków na wyjazdy zagraniczne trwające od 3 do 12 miesięcy w ramach Programu im. prof. Iwanowskiej. W ramach programu doktoranci mogą odbyć część studiów doktoranckich w zagranicznych ośrodkach, w wybranym przez wnioskującego kraju. Beneficjenci programu będą mogli również m.in. prowadzić badania naukowe, dydaktykę, pozyskać materiały do pracy doktorskiej lub publikacji naukowej bądź zrealizować inną formę aktywności naukowej lub akademickiej powiązaną z realizacją pracy doktorskiej.

Nabór wniosków w programie w wersji elektronicznej (https://programs.nawa.gov.pl/login potrwa do 18 grudnia 2019 r., a pierwsze wyjazdy można będzie realizować już od początku września 2020 r. WAŻNE: wnioski w programie składają osoby fizyczne bez pośrednictwa instytucji zatrudniającej lub w której realizowane są studia doktoranckie.

REGULAMIN & SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE – link: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-iwanowskiej

Z poważaniem, Bartłomiej Kowalik (DNWZ)

Częstochowa, 10.10.2019


NAWA: Wymiana bilateralna naukowców z Chińską Republiką Ludową

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków w naborze na wymianę bilateralną naukowców z Chińską Republiką Ludową, którego celem jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i z Chin. Wspólne projekty badawcze mogą dotyczyć następujących obszarów tematycznych: nauki przyrodnicze, inżynieria i technologia, nauki medyczne i o zdrowiu, nauki rolnicze. Dofinansowanie może być przeznaczone jedynie na pokrycie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca finansuje podróż swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego. Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 35 000 PLN.

Wnioski w Programie należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA (link: https://programs.nawa.gov.pl/login) do dn. 3 grudnia 2019 r., do godz. 15.00. WIĘCEJ… (link)

Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt z Działem Nauki i Współpracy z Zagranicą ( b.kowalik@ujd.edu.pl, +48 343784364), ponieważ Wnioskodawcą w Programie jest Uczelnia, a nie indywidualny naukowiec/nauczyciel akademicki.

Częstochowa, 10.10.2019


Rekrutacja na wyjazd stypendialny (STA) dla nauczycieli akademickich UJD w ramach programu ERASMUS+ KA107 2019 - MOŁDAWIA

DNWZ informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń pracowników na wyjazd stypendialny w ramach środków z projektu nr 2019-1-PL01-KA107-064556 do MOŁDAWII, do uczelni partnerskiej UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL, z którą UJD posiada podpisaną umowę o współpracy w zakresie 1015 Travel, tourism and leisure oraz 1014: Sports.

Nabór zgłoszeń potrwa do dn. 21 października 2019 r. (poniedziałek)

Regulamin kwalifikacji i wyjazdów →  Regulamin ST (link)

Dokumenty:

a)  Wniosek (link)

b) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (link)

c)  Umowa “Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching” (link)

d) Stawki stypendium (link)

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt: mgr Bartłomiej Kowalik, DNWZ (pok. 116), b.kowalik@ujd.edu.pl, tel. 343784 364

Częstochowa, 10.10.2019


Fundusze Norweskie_Konkurs NCBR

Dn. 23 września br. został otwarty nabór zgłoszeń w konkursie NCBR pt. „POLNOR 2019” na wspólne polsko-norweskie projekty badawcze w następujących obszarach tematycznych: zdrowie i opieka społeczna, przemysł i technologie informacyjne, żywność i zasoby naturalne, energia, transport i klimat, rozwój społeczny i gospodarczy, pojazdy bezzałogowe. 

- Wnioskodawca: konsorcjum składające się z co najmniej 1 polskiej i 1 norweskiej instytucji, w tym min. 1 przedsiębiorstwa (może to być startup utworzony na potrzeby projektu); w przypadku jednostek naukowych wkład własny nie będzie konieczny

- Alokacja środków: 49 745 454 EUR

- Promotor projektu, czyli lider konsorcjum, musi pochodzić z Polski

- Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Termin składania wniosków upływa 12 grudnia 2019 r., o godz. 16:00 CEST.
Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej znajdują się na stronie www Organizatorów – LINK

Częstochowa, 9.10.2019


NAWA: wymiana bilateralna naukowców z z Walonią-Brukselą (Belgia)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków w naborze na wymianę bilateralną naukowców z Walonią-Brukselą (Belgia), którego celem jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i z Walonii-Brukseli. Wspólne projekty badawcze mogą dotyczyć wszystkich dziedzin nauki. Dofinansowanie może być przeznaczone jedynie na pokrycie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca finansuje podróż swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego. Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 25 000 PLN.

Wnioski w Programie należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA (link: https://programs.nawa.gov.pl/login) do 17 grudnia 2019 r., do godz. 15.00. WIĘCEJ… (link)

Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt z Działem Nauki i Współpracy z Zagranicą ( b.kowalik@ujd.edu.pl, +48 343784364), ponieważ Wnioskodawcą w Programie jest Uczelnia, a nie indywidualny naukowiec/nauczyciel akademicki.

Częstochowa, 7 października 2019


REKRUTACJA NA WYJAZDY STYPENDIALNE (ST) DLA PRACOWNIKÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ KA103 2019 DO KRAJÓW PROGRAMU

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD w Częstochowie informuje o rozpoczęciu naboru na wyjazdy stypendialne Erasmus+, w ramach środków z projektu KA103 nr 2019-1-PL01-KA103-063677, dla pracowników UJD. Rekrutacja na wyjazdy potrwa do 30 września 2019 (poniedziałek).

KOMUNIKAT WS. PRZYZNAWANIA RYCZAŁTU NA KOSZTY PODRÓŻY PRZY WYJAZDACH POW. 500 KM

Szczegółowe informacje o programie Erasmus+ znajdują się na stronie internetowej Uczelni:

- Współpraca międzynarodowa / Erasmus+ (link)

- Wykaz uczelni partnerskich → Uczelnie Partnerskie (link)

- Regulamin kwalifikacji i wyjazdów → Regulamin wymiany ST (link)

Wymagane dokumenty - do pobrania:

a) Wniosek: Wniosek o wyjazd - STA, Wniosek o wyjazd - STT

b) Umowa: Staff mobility agreement for teaching (STA); Staff mobility agreement for teaching & training (STA&STT); Staff mobility agreement for training (STT).

Pracownicy administracji proszeni są o składanie wniosków na drukach STT.

Uwaga: pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni mogą ubiegać się zarówno o wyjazdy STA, jak i STT oraz STA z STT.

WAŻNE: Pobyt w instytucji goszczącej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie kwalifikowalności wydatków niniejszego projektu, tj. do dnia 31.05.2021 r.

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt: mgr Bartłomiej Kowalik (b.kowalik@ujd.edu.pl), Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD,

ul. Waszyngtona 4/8,42-200 Częstochowa (pok. 116), tel. 34 3784364

Częstochowa, 3.09.2019


Fulbright Specialist - konkurs na wizyty amerykańskich specjalistów w polskich instytucjach

Dn. 1. października br. rozpocznie się nabór wniosków w ramach konkursu Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, skierowanego m.in. do uczelni, na goszczenie amerykańskich specjalistów reprezentujących takie dziedziny naukowe, jak: 

AMERYKANISTYKA, ANTROPOLOGIA, ARCHEOLOGIA, ADMINISTRACJA PUBLICZNA, BIBLIOTEKOZNAWSTWO, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, EDUKACJA, EKONOMIA, FIZYKA, INFORMATYKA, KSZTAŁCENIE INŻYNIERÓW, NAUKA BIOLOGICZNE, NAUKI CHEMICZNE, NAUKI POLITYCZNE, MATEMATYKA, OCHRONA ŚRODOWISKA, POKÓJ I ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW, POMOC SPOŁECZNA, PRAWO, ROLNICTWO, SOCJOLOGIA, URBANISTYKA, ZARZĄDZANIE, ZDROWIE PUBLICZNE/GLOBALNE

Amerykańscy specjaliści będę mieli możliwość uczestniczenia w m.in. wykładach, seminariach i warsztatach, sympozjach, konferencjach, konsultacjach w zakresie prac programowych oraz rozwoju kadry administracyjnej/pracowników naukowo-badawczych, do wykonywania ocen i ekspertyz, czy też rozwijania lokalnych programów i/lub projektów badawczych.

Czas trwania stypendium: 14-42 dni (dni kalendarzowych)

Instytucja goszcząca zobowiązania jest do pokrycia kosztów związanych z pobytem specjalisty, w tym: zakwaterowania, wyżywienia, podróży krajowych.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dn. 12 listopada 2019 r. w wersji elektronicznej (skan w formacie WORD oraz PDF na adres paulina.kubylis@fulbright.edu.pl. Oprócz tego, amerykański kandydat do stypendium musi złożyć swoją aplikację do systemu Roster za pośrednictwem World Learning, zgodnie z aktualnymi wymogami programu Fulbright Specialist Program (dostępnymi na stronie Fulbright Specialist Program administrowanej przez World Learning) - tylko w przypadku projektów ze wskazaniem konkretnego Specjalisty. W przypadku wniosków otwartych Specjalista będzie wybrany z bazy Roster.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani niniejszym konkursem, to prosimy uprzejmie o kontakt z DNWZ (b.kowalik@ujd.edu.pl, +48 343784364), ponieważ wnioskodawcą w konkursie jest uczelnia, a nie indywidualny naukowiec i/lub nauczyciel akademicki.

Częstochowa, 19.09.2019


Rekrutacja na wyjazd stypendialny (STA) dla nauczycieli akademickich UJD w ramach programu ERASMUS+ KA107 2018 - MOŁDAWIA

DNWZ informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń pracowników na wyjazd stypendialny w ramach środków z projektu nr 2018-1-PL01-KA107-049361 do MOŁDAWII. Nabór zgłoszeń potrwa do dn. 30 września 2019 r. (poniedziałek).

Wykaz uczelni partnerskich znajdą Państwo na stronie Umiędzynarodowienie → Erasmus+ -> Uczelnie Partnerskie

Regulamin kwalifikacji i wyjazdów →  Regulamin ST (link)

Dokumenty:

a)  Wniosek o wyjazd (link)

b) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (link)

c)  Umowa “Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching” (link)

d) Stawki stypendium: 2018-KA107 Wysokość Stawek (link)

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt: Bartłomiej Kowalik, DNWZ (pok. 116), b.kowalik@ujd.edu.pl, tel. 34 3784-364

Częstochowa, dn. 16.09.2019 r.


Rekrutacja na wyjazd stypendialny (STA) dla nauczycieli akademickich UJD w ramach programu ERASMUS+ KA107 2018 - UKRAINA

DNWZ informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń pracowników na wyjazd stypendialny w ramach środków z projektu nr 2018-1-PL01-KA107-049361 na UKRAINĘ.

Nabór zgłoszeń potrwa do dn. 30 września 2019 r. (poniedziałek)

Wykaz uczelni partnerskich znajdą Państwo na stronie Umiędzynarodowienie → Erasmus+ -> Uczelnie Partnerskie

Regulamin kwalifikacji i wyjazdów →  Regulamin ST  (link)

Dokumenty:

a)  Wniosek o wyjazd  (link)

b) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (link)

c)  Umowa “Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching”  (link)

d) Stawki stypendium: 2018-KA107 Wysokość Stawek (link)

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt: mgr Bartłomiej Kowalik, DNWZ (pok. 116), b.kowalik@ujd.edu.pl, tel. 34 3784-364

Częstochowa, dn. 9.09.2019Oferta stypendialna DAAD na rok akademicki 2020/2021

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD) oferuje nowe stypendia dla studentów i absolwentów, doktorantów i młodych naukowców oraz nauczycieli akademickich na rok akademicki 2020/2021.

Broszura informacyjna DAAD

Szczegółową ofertę stypendialną, inne pomocne informacje oraz kontakt do DAAD w Warszawie znajdą Państwo na stronie internetowej www.daad.pl

Częstochowa, dn. 30 sierpnia 2019 r .


Fundusze Norweskie - Konkurs NCBR "POLNOR 2019"

W uzupełnieniu komunikatu z dn. 22.07.2019 r. dot. konkursu NCBR pt. POLNOR 2019 na polsko-norweskie projekty badawcze przesyłam Państwu LINK do materiałów szkoleniowych z dni informacyjnych oraz zaproszenie do rejestracji w bazie partnerów funduszy EOG i funduszy norweskich - LINK

Bartłomiej Kowalik, DNWZ

Częstochowa, dn. 27 sierpnia 2019 r .


NCN: Konkurs GRIEG – Program Badania Podstawowe. Fundusze norweskie i EOG

Narodowe Centrum Nauki zaprasza do składania wniosków w konkursie GRIEG na polsko norweskie projekty badawcze, we wszystkich dziedzinach nauk:

- Finansowanie: 37.340.107 EUR (Norweski Mechanizm Finansowy), w tym: minimalny budżet projektu to 500 tyś. EUR, a maksymalny – 1, 5 mln EUR,

- Wnioskodawcy (liderzy konsorcjów): polskie organizacje badawcze (w tym uczelnie),

- Kwalifikowalni partnerzy: wszelkie jednostki publiczne lub prywatne, komercyjne lub niekomercyjne, organizacje pozarządowe z Polski i Norwegii,

- Minimalne wymagania: polski lider i norweski partner,

- Termin i miejsce złożenia wniosku: 28 października 2019 r., godz. 24.00 CEST.; system OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) osf.opi.org.pl

Językiem konkursu jest j. angielski.

Szczegółowe informacje nt. wniosku oraz sposobu aplikowania możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej konkursu https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/grieg?language=en

Bartłomiej Kowalik, DNWZ

Częstochowa, dn. 27 sierpnia 2019 r.


Oferta stypendialna Meksyku na 12-miesięczny pobyt naukowo-badawczy

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą stypendialną strony meksykańskiej, w ramach której przewidziano siedem stypendiów specjalistycznych na 12-miesięczny pobyt naukowo-badawczy w Meksyku dla studentów z tytułem minimum licencjata i naukowców.

Zobacz: O Programie

Zgłoszenie, oprócz wniosku wraz z załącznikami złożonymi w systemie NAWA, powinno zawierać dokumenty w formie papierowej wymagane przez stronę meksykańską. Wykaz dokumentacji oraz Uczelni na które można aplikować dostępny jest na stronie:

https://www.gob.mx/amexcid

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: infobecas@sre.gob.mx

Dodatkowo, wszyscy zainteresowani zobowiązani są do rejestracji w meksykańskim systemie SIGCA – Sistema de Gestion de Cooperacion Academica ( https://sigca.sre.gob.mx) w terminie od 22 lipca do 27 września 2019 do godz. 15.00 (czasu miasta Meksyk)

Termin składania wniosków do NAWA upływa 13 września 2019 r. o godzinie 15:00

Częstochowa, 26.08.2019


NAWA: wymiana bilateralna naukowców z Indiami - przedłużenie naboru

NAWA wydłuża termin nadsyłania aplikacji na wymianę bilateralną naukowców z Indiami. Wnioski o przyznanie finansowania w ramach tego projektu można składać w systemie teleinformatycznym NAW-y (LINK) do dnia 28 sierpnia 2019 r., godz. 15:00.

Więcej informacji o ogłoszonym naborze możecie Państwo znaleźć tutaj -  LINK

Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

Częstochowa, 19.08.2019


NAWA: Wymiana bilateralna naukowców z Ukrainą

NAWA zaprasza do składania wniosków w ramach konkursu Wymiany Bilateralnej Naukowców z Ukrainą, którego celem jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i z Ukrainy. Projekty te mogą dotyczyć wszystkich dziedzin nauki, natomiast charakter priorytetowy będą miały następujące obszary: nowe technologie produkcyjne i komputerowe (laserowe, precyzyjne, mechatroniczne, robotyczne, plazmowe, optoelektroniczne, czujnikowe itp.), zarządzanie energią i efektywność energetyczna, ekologia i zarządzanie środowiskiem, nauki przyrodnicze, nowe technologie, zdrowie i zapobieganie najczęstszym chorobom, biotechnologia, bioinżynieria i genetyka, nowe substancje i materiały, nauki społeczne i humanistyczne, technologie obronne. PRIORYTETOWO traktowane będą projekty z udziałem młodych naukowców oraz możliwość współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi.

Dofinansowanie może być przeznaczone jedynie na pokrycie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca finansuje podróż swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego. Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 25 000 PLN. Wnioski w Programie należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA (link: https://programs.nawa.gov.pl/login) do 23 września 2019 r. (godz. 15.00).

WIĘCEJ…

Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt z Działem Nauki i Współpracy z Zagranicą ( b.kowalik@ujd.edu.pl, +48 343784364), ponieważ Wnioskodawcą w Programie jest Uczelnia, a nie indywidualny naukowiec/nauczyciel akademicki.

Bartłomiej Kowalik, DNWZ

Częstochowa, 23.07.2019


NCBR: Fundusze Norweskie - Konkurs POLNOR 2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do składania wniosków w Konkursie POLNOR 2019, realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021. Oficjalnym, a zarazem roboczym językiem Programu jest j. angielski.

- wnioskodawca: konsorcjum składające się z co najmniej 1 polskiej i 1 norweskiej instytucji, w tym min. 1 przedsiębiorstwa (może to być startup utworzony na potrzeby projektu); w przypadku jednostek naukowych wkład własny nie będzie konieczny

- alokacja środków: 49 745 454 EUR

- promotor projektu, czyli lider konsorcjum, musi pochodzić z Polski

- nabór wniosków potrwa od 23.09.2019 do 12.2019

- czas trwania projektu: 36 miesięcy

- dozwolone obszary tematyczne: welfare, health and care, digital and industry, energy, transport and climate, food and natural resources, social and economic development, unnamed vehicles.

- wys. finansowania pojedynczego projektu: od 500 000 do 1 500 000 EUR,

- wsparciem zostaną objęte badania podstawowe, przemysłowe oraz rozwojowe,

- kategorie kosztów w projekcie: staff (w), consumples and supply (cs), equipment (a), travel costs (t), other direct costs (op), subcontracting ( e), indirect costs (overheads)

Prezentacja oraz nagranie ze spotkania informacyjnego dot. wspomnianego konkursu są dostępne na stronie NCBR -  link

Z wyrazami szacunku, Bartłomiej Kowalik DNWZ

Częstochowa, 22.07.2019


Rekrutacja na wyjazd stypendialny (STT) dla pracownika UJD w ramach programu ERASMUS+ KA107 2018 - JAPONIA

DNWZ informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń pracowników na wyjazd stypendialny w ramach środków z projektu nr 2018-1-PL01-KA107-049361 do JAPONII, do uczelni partnerskiej Rikkyo University, z którą UJD posiada podpisaną umowę o współpracy w zakresie 0531: Chemistry.

Nabór zgłoszeń potrwa do dn. 26 lipca 2019 r. (piątek).

Regulamin kwalifikacji i wyjazdów →  Regulamin ST (link)

Dokumenty:

a)  Wniosek o wyjazd  (link)

b)  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (link)

c)  Umowa “Mobility Agreement for Training”  (link)

d) Stawki stypendium: 2018-KA107 Wysokość Stawek (link)

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt:

mgr Bartłomiej Kowalik, DNWZ (pok. 116), b.kowalik@ujd.edu.pl, tel. 34 3784-364

Częstochowa, dn. 17.07.2019 r.


REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA WYJAZDY STYPENDIALNE (ST) DLA PRACOWNIKÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ KA103 2018 DO KRAJÓW PROGRAMU

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD w Częstochowie informuje o rozpoczęciu naboru uzupełniającego na wyjazdy stypendialne Erasmus+, w ramach środków z projektu KA103 nr 2018-1-PL01-KA103-047858, dla pracowników UJD. Rekrutacja potrwa do 15 lipca 2019 r.

Liczba dostępnych mobilności w ramach niniejszego Projektu:

- STA (i/lub STA & STT): 22,

- STT: 10.

Szczegółowe informacje o programie znajdą Państwo na stronie internetowej Uczelni:

Współpraca międzynarodowa / Erasmus+ (link)

Wykaz uczelni partnerskich → Uczelnie Partnerskie (link)

Regulamin kwalifikacji i wyjazdów →  Regulamin wymiany ST (link)

Wymagane dokumenty:

a) WniosekWniosek o wyjazd - STAWniosek o wyjazd - STT 

b) UmowaStaff mobility agreement for teaching (STA)Staff mobility agreement for teaching & training (STA&STT)Staff mobility agreement for training (STT).

Uwaga: Pracownicy administracji proszeni są o składanie wniosków na drukach STT; pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni mogą ubiegać się o każdy rodzaj wyjazdu, tj.: STA, STA z STT lub STT.

WAŻNE: Pobyt w instytucji goszczącej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie kwalifikowalności wydatków niniejszego projektu,j, tj. do dnia 31.05.2020 r.

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt:  mgr Bartłomiej Kowalik (b.kowalik@ujd.edu.pl), Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD, ul. Waszyngtona 4/8,42-200 Częstochowa (pok. 116), tel. 34 3784364

Częstochowa, dn. 18.06.2019 r.


NAWA: Wymiana bilateralna naukowców z Indiami

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków w naborze na wymianę bilateralną naukowców z Republiką Indii, którego celem jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i Indii. Wspólne projekty badawcze mogą dotyczyć następujących obszarów tematycznych: nauki przyrodnicze, inżynieria i technologia, nauki medyczne i o zdrowiu, nauki rolnicze. Dofinansowanie może być przeznaczone jedynie na pokrycie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca finansuje podróż swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego. Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 35 000 PLN. WIĘCEJ… (link)

Wnioski w Programie należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA (link: https://programs.nawa.gov.pl/login) do 14 sierpnia 2019 (godz. 15.00). 

Z poważaniem, Bartłomiej Kowalik, DNWZ

Częstochowa, 14.06.2019


Rekrutacja na wyjazdy dla studentów, doktorantów i absolwentów
w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2019/2020.

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą ogłasza rekrutację dla studentów, doktorantów i absolwentów na wyjazdy w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2019/2020 na studia (SMS) lub praktykę (SMP).

Wybór uczelni zagranicznej i kierunku studiów lub instytucji zagranicznej, w której będzie realizowana praktyka, nadzorowany jest przez wydziałowego koordynatora programu ERSMUS+ i zaparafowany we wniosku.

Wykaz koordynatorów wydziałowych programu Erasmus+:

Imię i nazwisko Funkcja Kontakt
Beata RusekKoordynator Wydziału Filologiczno-HistorycznegoInstytut Filologii Obcych
ul. Zbierskiego 2/4, p. 317
beata.rusek@ujd.edu.pl
34+365-64-26
Katarzyna Bandurska  Koordynator Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego   Instytut Chemii, Nauk o Zdrowiu i Żywności  
al. Armii Krajowej 13/15, p. 0010
k.bandurska@ajd.czest.pl
34+361-49-18/19 wew.197
Zbigniew WieczorekKoordynator Wydziału PedagogicznegoInstytut Pedagogiki
ul. Waszyngtona 4/8, p. 339
z.wieczorek@ajd.czest.pl
34+378-42-89
Barbara Karaśkiewicz


Koordynator Wydziału Sztuki


Instytut Muzyki
ul. Zbierskiego 2/4
b.karaskiewicz@ujd.edu.pl
Justyna Warwas


Koordynator Wydziału Sztuki


Instytut Sztuk Pięknych
ul. Dąbrowskiego 14
j.warwas@ajd.czest.pl


Termin składania dokumentów po weryfikacji przez koordynatora wydziałowego programu ERASMUS+ do 31 maja br. (piątek) – p. 116, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, godz. 9.00 – 14.00.

Materiały do pobrania:NAWA: Program im. Bekkera

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) organizuje program skierowany do naukowców posiadających min. stopień doktora, zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną w polskiej uczelni lub jednostce naukowej, którzy będą mieli możliwość prowadzić badania naukowe, dydaktykę oraz pozyskać materiały do publikacji bądź odbyć staż naukowy w wybranym ośrodku goszczącym na całym świecie. Program otwarty jest dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki oraz nie wprowadza ograniczeń co do krajów, w których zlokalizowane są ośrodki goszczące.NAWA zapewni Beneficjentom stypendium obejmujące koszty utrzymania oraz dodatek mobilnościowy. Kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy małżonek Beneficjenta i/lub dzieci. Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 12 miesięcy, przy czym wyjazd może rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2020 r., a najpóźniej 30 września 2020 r.

  • Uwaga – w tym programie wnioskują Państwo sami, bez pośrednictwa instytucji zatrudniającej do 18 czerwca 2019 roku do godz. 15.00 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego https://programs.nawa.gov.pl/login

Bartłomiej Kowalik, DNWZ

Częstochowa, dn. 7 maja 2019 r.


NAWA: Wymiana bilateralna z Republiką Czeską

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków w ramach Programu Wymiany Bilateralnej z Republiką Czeską, którego celem jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i z Czech. Projekty te mogą dotyczyć wszystkich dziedzin naukiWIĘCEJ…

Wnioski w Programie należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA (link: https://programs.nawa.gov.pl/login) do 18 czerwca 2019 (godz. 15.00)

Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt z Działem Nauki i Współpracy z Zagranicą ( b.kowalik@ujd.edu.pl, +48 343784364), ponieważ Wnioskodawcą w Programie jest Uczelnia, a nie indywidualny naukowiec/nauczyciel akademicki.

Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD

Częstochowa, dn. 6 maja 2019 r.


NAWA: wymiana bilateralna naukowców z Francją

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków w naborze na bilateralną wymianę naukowców z Republiką Francuską. Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i z Francji. Projekty te mogą dotyczyć wszystkich dziedzin nauki.

Dofinansowanie może być przeznaczone jedynie na pokrycie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca finansuje podróż swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego. Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 25 000 PLN.

Wnioski w Programie można składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA (link: https://programs.nawa.gov.pl/login) do dn. 3 lipca 2019 r. (godz. 15.00)

Wszystkich zainteresowanych Państwa proszę o kontakt z Działem Nauki i Współpracy z Zagranicą ( b.kowalik@ujd.edu.pl, +48 343784364), ponieważ Wnioskodawcą w Programie jest Uczelnia, a nie indywidualny naukowiec lub nauczyciel akademicki.

Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD

Częstochowa, dn. 16 kwietnia 2019 r.


NAWA: wymiana bilateralna naukowców z Niemcami

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków w ramach Programu Wymiany Bilateralnej z Niemcami, którego celem jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i z Niemiec. Projekty te mogą dotyczyć wszystkich dziedzin nauki.

Dofinansowanie może być przeznaczone jedynie na pokrycie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca finansuje podróż swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego. Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 25 000 PLN.

Wnioski w Programie można składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA (link: https://programs.nawa.gov.pl/login) do 28 czerwca 2019 (godz. 15.00)

Wszystkich zainteresowanych Państwa proszę o kontakt z Działem Nauki i Współpracy z Zagranicą ( b.kowalik@ujd.edu.pl, +48 343784364), ponieważ Wnioskodawcą w Programie jest Uczelnia, a nie indywidualny naukowiec lub nauczyciel akademicki.

Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD

Częstochowa, dn. 8 kwietnia 2019 r.